Arbetsmiljöverket

Nya regler för märkning av farliga kemikalier

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:17 CEST

Alla förpackningar som innehåller en farlig kemisk produkt bestående av ett grundämne eller en kemisk förening ska från och med den 1 december märkas med nya farosymboler innan de släpps ut på marknaden.

Klassificering med de nya symbolerna görs utifrån fysikalisk fara, fara för hälsan eller miljöfara. Förändringen, som beslutats av EG, innebär en anpassning till ett nytt internationellt system.

Under en övergångsperiod fram till 2015 får kemiska produkter som är blandningar av flera ämnen behålla de gamla, brandgula symbolerna.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) regleras hur behållare och rörledningar på arbetsplatsen som innehåller farliga kemiska produkter ska märkas. För att göra det tillåtet att använda antingen ny eller gammal märkning, kommer föreskrifterna att ändras. Synpunkter på de föreslagna förändringarna kan lämnas fram till 11 oktober. Ändring av kraven på rörledningsmärkning och en justering gällande tillämpningsområdet för bekämpningsmedel ingår också i översynen.Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Ladda ned planschen med de nya farosymbolerna från:

http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Planscher/CLP_konsumentplansch.pdf

Förslaget till ändringar i AFS 200:4 om kemiska arbetsmiljörisker finns här: http://www.av.se/lagochratt/regelarbete/pagaendeforeskrifter/pagaende.aspx

 Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket::

Marie Cardfeldt, tel 08-730 92 57