Utbildningsdepartementet

Nya regler om sekretess inom skolväsendet

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 17:58 CET

Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan har i dag överlämnat
betänkandet ”Sekretess i elevernas intresse – Dokumentation, samverkan
och integritet i skolan” (SOU 2003:103) till utbildningsminister Thomas
Östros.
Med anledning av den övergång från dagens skolhälsovård och elevvård
till en ny elevhälsa som bereds inom Utbildningsdepartementet har
utredningen föreslagit vissa förändringar av sekretessen för skolläkare
och skolsköterskor. För att underlätta samarbetet mellan elevhälsans
olika personalkategorier föreslås skolläkare och skolsköterskor kunna
bryta den starka hälso- och sjukvårdssekretessen i vissa fall och lämna
sekretessbelagda uppgifter om elever till bl.a. skolpsykolog,
skolkurator och rektor. Ett sådant informationsöverlämnande blir
aktuellt först i en situation då eleven eller dennes vårdnadshavare
inte samtycker till att uppgifter överlämnas. En förutsättning är också
att det gäller information som är av stor betydelse för att eleven ska
få nödvändigt stöd i sitt skolarbete.
Utredningen har vidare kartlagt den dokumentation om enskilda elever
som förekommer i offentliga skolor. De nya arbetsformer som börjat
tillämpas inom skolan medför ett ökat dokumentationskrav och att allt
fler integritetskänsliga uppgifter om elever hanteras av
skolpersonalen. Utredningens slutsats är att det i många fall är svårt
för skolpersonalen att avgöra om dokumenten är allmänna handlingar
eller inte och om uppgifter i de handlingar som är allmänna kan
sekretessbeläggas. Utredningen efterlyser därför allmänna råd eller
andra generella anvisningar från kommuner och skolmyndigheter om hur
dokumentationen i skolan ska hanteras. Även utökade utbildningsinsatser
för att förbättra skolpersonalens kunskaper om offentlighets- och
sekretesslagstiftningen bör övervägas.
Utredningen förslår också en ny bestämmelse om sekretess som ska gälla
i Skolverkets tillsynsverksamhet. I dag kan Skolverket endast
sekretessbelägga sådana känsliga uppgifter som skolorna lämnar till
verket, vilket betyder att uppgifter som eleverna själva eller deras
vårdnadshavare lämnar alltid blir offentliga hos Skolverket även om de
är mycket integritetskänsliga för eleverna. Dagens situation innebär
såväl ett svagt integritetsskydd för eleverna som svårigheter för
Skolverket att få den information som behövs för en effektiv tillsyn.
Den nya bestämmelsen innebär att känsliga uppgifter om personliga
förhållanden som privatpersoner lämnar direkt till Skolverket i samband
med tillsyn ska kunna sekretessbeläggas hos verket.

Särskild utredare:
Chefsrådmannen
Annika Sandström
08-720 92 55

Sekreterare:
Kammarrättsassessorn
Peder Liljeqvist
0 - 35 57 96

Kontakt på Utbildnings-
departementet:
Mikael Sandström
08 – 405 18 65