Utbildningsdepartementet

Nya regler på remiss - Språk och matematik ska löna sig bättre vid ansökan till högre utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:07 CET

Regeringskansliet har remitterat nya regler för tillträde till universitet och högskola.

Reglerna syftar till att stimulera gymnasieelever att läsa mer språk och matematik. Dessa ämnen ger i dag samma meritvärde som andra när eleven söker in till högre utbildning. Samtidigt innebär det i allmänhet en större ansträngning att fördjupa sig i språk och matematik. Nuvarande regler har därmed inneburit ett incitament att taktikvälja kurser som kräver mindre ansträngning. Detta har resulterat i vikande andel gymnasieelever som fördjupar sig i matematik eller läser ett extra språk utöver engelskan.

Nedan sammanfattas förslaget till nya tillträdesregler.

1. Godkänt i viktiga ämnen krävs för grundläggande högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan föreslås att man måste ha ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat gymnasieprogram och fått lägst betyget Godkänt i minst 2 250 (av 2 500) gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Motsvarande gäller för den som läst in gymnasiet i vuxenutbildningen. Kravet på godkända betyg i matematik, engelska och svenska (eller svenska som andraspråk) är nytt.

2. Vid urval ska betyg i matematik och moderna språk samt i områdeskurser ge extra utdelning - meritpoäng
En sökande bör kunna erhålla maximalt två och en halv (2,5) meritpoäng bestående av betyg i några av nedanstående kategorier av meritkurser. För att erhålla meritpoäng krävs lägst betyget Godkänt. Betyg i kurser som krävs för behörighet till en högskoleutbildning ger inte några poäng.
- Meritkurser i moderna språk

En halv (0,5) meritpoäng bör ges för språk som har lästs enligt kursplanen för moderna språk steg 3 (det vill säga den nivå som bygger vidare på språkvalet i den obligatoriska skolan) och ytterligare en halv (0,5) meritpoäng bör ges för steg 4. Om språk steg 3 krävs för särskild behörighet, bör en (1,0) meritpoäng ges för steg 4.
- Meritkurser i ytterligare moderna språk

Om poäng enligt punkt 1 utdelats bör en halv (0,5) meritpoäng kunna ges för ytterligare fördjupningsnivå i språket eller för ännu ett språk som har lästs enligt kursplanen för moderna språk steg 2.
- Meritkurser i engelska

En halv (0,5) meritpoäng bör ges för Engelska B och en halv (0,5) meritpoäng bör ges för Engelska C.
- Meritkurser i matematik

En halv (0,5) meritpoäng bör ges för fördjupningskurser i matematik som utgör en kursnivå över behörighetskraven och ytterligare en halv (0,5) meritpoäng bör ges för fördjupningskurser i matematik som utgör två kursnivåer över behörighetskraven.
- Meritkurser som avser områdeskurser

En halv (0,5) meritpoäng skall ges för en områdeskurs om minst 100 gymnasiepoäng. En fjärdedels (0,25) meritpoäng skall ges för en områdeskurs om 50 gymnasiepoäng. Områdeskurser skall maximalt ge en (1,0) meritpoäng. Kurser i moderna språk, engelska eller matematik skall inte vara områdeskurser.

3. Högskolorna ska få bestämma urvalet i högre grad
I den promemoria som nu ska remitteras föreslås att lärosätena i framtiden ska få bestämma urvalsgrunderna för en större del, nämligen en tredjedel. Därigenom får lärosätena inom vissa ramar ökade möjligheter att ge sina utbildningar lokala profiler och använda sig av de urvalsgrunder som kan attrahera sökande med vissa kunskaper och erfarenheter.

4. 25:4-regeln tas bort
Dagens så kallade 25:4-regel innebär att den som är 25 år, arbetat i minst fyra år och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande ett fullföljt gymnasieprogram, uppfyller kraven på grundläggande behörighet. En individuell bedömning ska istället göras av om en person - till exempel genom arbetslivserfarenhet - har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


5. Samlat betygsdokument från vuxenutbildning ska inte vara behörighetsgrundande
Skälet för bedömningen är att kraven på grundläggande behörighet bör vara likartade oavsett vilken skolform en sökande har genomgått. Därför bör sökande från komvux ha ett slutbetyg för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Ett slutbetyg är ett kvitto på att en studerande i komvux har slutfört sin utbildning enligt fastlagda krav. Det finns inga krav på att ett samlat betygsdokument skall innehålla några kärnämneskurser.

6. Urvalsgruppen högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet tas bort I dag ska minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av resultat från högskoleprovet - varav hälften fördelas på grundval av poäng för högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Urvalsgruppen föreslås tas bort.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@education.ministry.se

Karin Oscarsson
Pressassistent
08-405 44 22
070-208 36 68
karin.oscarsson@education.ministry.se

Bente Björk
Kansliråd
08-405 35 79