Näringsdepartementet

Nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:53 CESTRegeringen har i dag fattat beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer beslutade den 3 juli 2008.

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Rimliga och välavvägda ersättningar till ledande befattningshavare är en viktig förtroendefråga, både för staten som ägare och för näringslivet i övrigt.

Rörlig lön för ledande befattningshavare tas bort
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och god företagskultur. Ersättningarna ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag, utan präglas av måttfullhet. Möjligheten att ge rörlig lön till ledande befattningshavare tas bort i de nya riktlinjerna. Styrelserna ansvarar för att ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas.

Staten ska vara ett föredöme
Riktlinjerna anger att pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Riktlinjernas tillämpning i företag där staten är en av flera delägare förtydligas liksom tillämpningen i företags dotterföretag.

- Vi vill att staten ska vara ett föredöme när det gäller bonusar och ersättningar. Därför skärper vi riktlinjerna för ledande befattningshavare i de statligt ägda företagen och stänger där möjligheten till rörlig lön. Riktlinjerna ger tydliga direktiv för att styrelserna i de statliga bolagen ska kunna agera professionellt och fokusera på ett fortsatt värdeskapande, säger näringsminister Maud Olofsson.Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Jenny Didong
Enheten för statligt ägande
08-405 34 50
070-295 02 44


Jenny Lahrin
Enheten för statligt ägande
08-405 26 15
070-391 58 70
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (http://www.regeringen.se/sb/d/11346/a/124788)