Skolverket

Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

– Vi har tagit fram olika riktmärken eftersom behoven ser olika ut. Små barn behöver mer omsorg än äldre och varje enskilt barn har sina speciella behov. Det måste man utgå från om man ska lyckas ge barnen en bra och trygg förskola, säger Ulrika Lundqvist enhetschef på Skolverket.

Viktigt med barnkonsekvensanalys

Riktmärkena och Skolverkets nya stödmaterial ska ses som en helhet. Stödmaterialet visar hur kommuner, ansvariga för fristående förskolor och förskolechefer kan förbättra trygghet, pedagogik och skapa lagom stora barngrupper. Materialet ger kunskap om vad som påverkar kvaliteten och stöd för att bedöma kvaliteten. Det innehåller också verktyg för att göra en barnkonsekvensanalys som utgår från barnens behov, personalens kompetens, personaltätet och lokalernas utformning.

– Vi utgår ifrån att riktmärkena och stödmaterialen påverkar kommuner och fristående förskolor så att de barngrupper som är för stora blir lagom stora. De måste försäkra sig om att de lever upp till kravet att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen, säger Ulrika Lundqvist.

Stora grupper påverkar trygghet och pedagogik

De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en barngrupp bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten.

Mer om riktmärken och stödmaterial

Riktmärkena för barngrupper i förskolan har tagits fram på uppdrag av regeringen. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd för förskolan. Riktmärkena är inte tvingande utan ska ses som ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. Samtidigt publiceras ett nytt stödmaterial som ger kommuner, ansvariga för fristående förskolor och förskolechefer konkreta verktyg för att utvärdera och förbättra sina förskolor. Skolverket kommer under våren att genomföra utbildningsinsatser för ansvariga i kommuner, fristående förskolor och förskolechefer.

Statistik om barngrupper

Enligt Skolverkets statistik var den genomsnittliga gruppstorleken 16,9 barn 2014. Den genomsnittliga gruppstorleken har pendlat mellan 16,7 och 17,2 barn sedan 2003. För barngrupper där barnen är upp till tre år är den genomsnittliga gruppstorleken 13,6 barn. Skolverket har inte motsvarande detaljerade statistik för barngrupper med 4-5 åringar. En tabell med barngruppernas genomsnittliga storlek i varje kommun finns bifogad. Statistik för 2015 presenteras 12 april.

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.