Europaparlamentet

Nya roller för bolag och konsumenter på energimarknaden - Lägre avgifter för mobilsamtal och sms i utlandet från 1 juli - Tuffare tag mot olagliga trävaror - EU-märkning för köp av däck

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:42 CEST

Nya roller för bolag och konsumenter på energimarknaden

Europaparlamentet godkände idag energipaketet och överenskommelsen om att liberalisera EU-marknaden för gas och el. Den nya lagstiftningen syftar till att tydliggörs energibolagens ägarroll och stärka konsumenternas rättigheter,

Inför beslut om den nya lagstiftningen har parlamentet bland annat drivit på för att stärka konsumentens roll och rättigheter. Konsumenterna ska ha rätt att kostnadsfritt byta el- och gasleverantör inom tre veckor. Vid bytet får det dröja max sex veckor innan konsumenten får sin sluträkning. Konsumenten har rätt att veta vilka energikällor som används och medlemsländerna ska se till att system med smarta mätare genomförs. En målsättning är att minst 80 procent av konsumenterna ska ha ett intelligent mätarsystem senast 2020.

En annan central fråga i förhandlingarna har gällt ägarskapsåtskillnad, det vill säga åtskillnad mellan leverans och produktion respektive nätverksamhet. Överenskommelsen innebär tre valmöjligheter för medlemsländerna. Länderna kan begära att energibolagen skiljer ägandet åt helt och hållet från nätverksamheten, skaffar en oberoende systemansvarige (ISO) eller strukturerar bolaget enligt ITO-modellen.

Att skilja ägandet åt helt och hållet innebär att energibolagen, som producerar och levererar el eller gas, måste lämna ifrån sig nätöverföringen till en annan aktör. Energiföretaget får då inte ha en ägarmajoritet i det företag som är ansvarigt för överföringen.

Medlemsländerna kan också välja att tillåta energibolagen att fortsätta äga näten för överföring. Men bolagen måste då antingen ha en oberoende systemansvarig (ISO) som sköter själva överföringen eller strukturera bolaget enligt ITO-modellen.

Den så kallade ITO-modellen delar in bolaget i två delar, som ska agera självständigt med hjälp av ett tillsynsorgan, en övervakningsplan och en regel som säger att anställda i den ena delen av bolaget inte får gå över och arbeta för den andra delen av bolaget inom en viss tidsperiod.

Första behandlingen av energipaketet ägde rum sommaren 2008. Energipaketet innehåller två direktiv och tre förordningar. Utöver konsumenträttigheter och ägarskapsåtskillnad tar lagstiftningen bland annat upp medlemsländernas skyldigheter gentemot alla hushållskunder, i synnerhet utsatta kunder, och små företag. En särskild EU-byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ska dessutom inrättas.

Svenska inlägg i debatten som föregick omröstningen

Moderaten Gunnar HÖKMARK (EPP-ED) välkomnade paketet och framhöll att de steg som nu tas bör uppfattas som betydelsefulla även fler åtgärder krävs. Lagstiftningspaketet bidrar, enligt Gunnar Hökmark, till energisäkerheten i Europa och kampen mot klimatförändringar.

Föredragande: Eluned MORGAN (PSE, GB), Giles CHICHESTER (EPP-ED, GB), Alejo VIDAL-QUADRAS (EPP-ED, ES), MUSSA (UEN, IT) och Atanas PAPARIZOV (PSE, BG)
Betänkande: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009 och A6-0237/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II)
Debatt: 21.4.2009
Omröstning: 22.4.2009

Lägre avgifter för mobilsamtal och sms i utlandet från 1 juli

Det blir billigare att ringa, sms:a och surfa på Internet med mobilen utomlands från den 1 juli. Parlamentet godkände idag överenskommelsen med rådet som fastställer ett tak för minutavgiften. Under detta tak kan operatörerna fortsätta konkurrera.

Ledamöter godkände förordningen med 646 röster, 22 emot och 9 nedlagda. Enligt överenskommelsen ska mobiloperatörer ta betalt per sekund men det kommer att vara fortsatt tillåtet med en samlad avgift för samtalets första 30 sekunder (uppkopplingsavgift). För att förhindra oväntat höga räkningar bör operatörerna erbjuda alla sina roamingkunder möjligheten att sätta ett personligt kostnadstak och skicka ett varningsmeddelande när detta tak snart är nått och därefter avbryta tjänsten.

Från den 1 juli 2009 kommer maxavgiften för ett utgående samtal vara 0,43 euro per minut och 0,19 euro per minut för inkommande samtal. Från den 1 juli 2010 sänks maxavgiften ytterligare till 0,39 euro respektive 0,15 euro per minut. Och från den 1 juli 2011 kostar ett utgående samtal 0,35 euro respektive 0,11 euro per minut. Samtliga priser är exklusive moms.

Taket för vad det får kosta att skicka ett sms från ett annat EU-land hem till vännerna ska ligga på 0,11 euro exklusive moms. Även denna gräns ska gälla från den 1 juli 2009.

Kostnaden för att skicka e-mail och bilder eller surfa på nätet via mobiltelefoner eller bärbara datorer regleras operatörer emellan. Det kommer att finnas ett tak för hur mycket värdoperatören kan ta betalt av roamingkundens hemmaoperatör.

Föredragande: Adina-Ioana VÃLEAN (ALDE, RO)
Betänkande: A6-0233/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 21.4.2009
Omröstning: 22.4.2009

Tuffare tag mot olagliga trävaror

Det behövs striktare regler i EU för att motverka olaglig avverkning av skog och olaglig handel med virke. Parlamentet stödjer lagförslaget som innebär att aktörer som handlar med virke och träprodukter måste kunna bevisa att man agerar lagligt. Men i motsats till kommissionens förslag vill parlamentet inte ha något undantag för energived och biomassa.

Parlamentet välkomnar möjligheten att övervaka och spåra virke. Ledamöterna antog ändringsförslag i första behandling med röster 465 för, 22 emot och 187 nedlagda. Det finns i det här läget ingen överenskommelse med rådet.

Parlamentet anser att alla aktörer i produktionskedjan bör dela ansvaret för att produkterna är lagliga. Reglerna ska inte bara gälla den aktör som släpper ut produkten på marknaden. Men den som släpper ut produkten för första gången måste agera utifrån ett system för "tillbörlig aktsamhet".

Parlamentet vill att medlemsländerna ska se till att alla trävaror som släpps ut på marknaden märks med information som gör det möjligt att identifiera vem som har levererat varorna samt vem som har tagit emot varorna.

Eventuella böter ska bestämmas av medlemsländerna och måste motsvara den skada, både miljömässig och ekonomisk, som den olagliga verksamheten lett till. Dessa böter bör uppgå till åtminstone fem gånger det belopp som betalats för det illegala virket. Vid upprepade brott bör bötesbeloppet öka.

Föredragande: Caroline LUCAS (De gröna/EFA, GB)
Betänkande: A6-0115/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 21.4.2009
Omröstning: 22.4.2009

EU-märkning för köp av däck

Konsumenten bör få information om egenskaper som påverkar säkerhet, buller och bränsleförbrukning vid köp av bildäck. Parlamentet stödjer ett märkningssystem på EU-nivå men vill hellre se en förordning än ett direktiv.

Parlamentet uttryckte idag stöd för bildäcksmärkning genom att anta Ivo BELETs (EPP-ED, Belgien) betänkande med 642 röster för, 23 emot och 8 nedlagda.

Lagförslaget befinner sig i första behandling och det finns ingen överenskommelse med rådet i det här läget.

I likhet med den europeiska energimärkningen, ska däckmärkningen utgå ifrån en klassificering från A till G, där A är mest bränsleeffektiv. Märkningen ska också informera om väggrepp på vått underlag och vägbanebuller. Parlamentet påpekar att vinterdäck för nordiska förhållanden kräver en separat bedömning.

Parlamentet vill att kommissionen, senast i september 2010, ska upprätta och administrera EU:s webbplats för däckmärkning för information om märkningens alla olika delar. Konsumenterna bör också få ett beräkningsverktyg som visar genomsnittliga besparingar i fråga om drivmedel, koldioxidutsläpp och kostnader.

I motsats till kommissionen vill parlamentet att märkningssystemet ska regleras i en förordning i stället för ett direktiv. Ledamöterna menar att detta kommer att garantera en standardnivå för däckkvaliteten omedelbart.

Föredragande: Ivo BELET (EPP-ED, BE)

Betänkande: A6-0218/2009

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen(***I)

Debatt: 21.4.2009

Omröstning: 22.4.2009