Socialdemokraterna

Nya S-förslag för en starkare arbetslinje för nyanlända invandrare

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:41 CET

Inför ansvarsbonus och skärp kravet på kommunerna att ta emot asylsökande i en ny "Lex Vellinge". Inför ett obligatoriskt ankomstboende för nyanlända asylsökande, för att skapa bättre förutsättningar för fler att komma in snabbt och rätt på arbetsmarknaden och få bättre boendeförhållanden under asylprövningstiden. Upprätta individuella etableringsplaner för att den som har fått uppehållstillstånd snabbt ska få jobb. Och gör en rejäl satsning på att förbättra mottagandet av nyanlända invandrarbarn i skolan. Det är några av de 49 förslag som finns med i den nya rapporten från Socialdemokraternas arbetsgrupp för etablering av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden.

- När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer; nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig i arbete. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Vi behöver därför en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser – så tidigt som möjligt – för snabbare jobbetablering, säger ordföranden i integrationsarbetsgruppen Luciano Astudillo (S).

- Vi har nu förnyat och förtydligat vår politik på detta viktiga område. Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan . Vi vill därför pröva att via starkare lagstiftning, ekonomiska drivkrafter och inte minst genom att staten tar större ansvar för boendet genom vårt förslag om ankomstboenden få flera kommuner att ta ansvaret för vår gemensamma flyktingmottagning, säger Luciano Astudillo.

- En tidig analys av den nyanländes tidigare utbildning och kunskaper, tydligt ansvar för Arbetsförmedlingen att upprätta individuella etableringsplaner,  ett rejält språklyft och ett bättre mottagande i skolan är alla viktiga delar av vår förnyade integrationspolitik, säger Luciano Astudillo.

Exempel på nya S-förslag för snabbare jobbetablering:
* Ankomstboende. För att effektivisera asylutredningarna och tidigare kunna kartlägga individens bakgrund, behov och förkunskaper bör Asylmottagningsutredningens förslag om ankomstboende de fyra första veckorna och därefter ordnat boende i kommuner med bra förutsättningar ersätta dagens system med ABO (anläggningsboenden) och EBO (eget boende).
* Lex Vellinge. Ändra i socialtjänstlagen och bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner åläggs att förbereda för såväl asylsökande som nyanlända flyktingar.
* Ansvarsbonus. Pröva ett kommunalekonomiskt utjämningssystem med ekonomiska drivkrafter för fler rika kommuner att ta emot fler asylsökande och flyktingar, samtidigt som kommuner som tar emot många får ekonomisk kompensation för detta
* Etableringsplaner. Arbetsförmedlingen ska få huvudansvar för att utforma individuella handlingsplaner för etablering på arbetsmarknaden för den som får uppehållstillstånd. Genom lokal och regional samverkan kring stöd och insatser för den enskilde ska vägen till arbete och egen försörjning effektiviseras. Även insatser som syftar till eget företagande ska kunna utgöra en del av etableringsplanen.
* Vidgad målgrupp. Alla vuxna nyanlända som saknar arbete ska ha rätt till en etableringsplan. I de flesta fall är denna kopplad till en enhetlig och individuell statlig ersättning som utgår under två år.
* Individuellt språklyft. Staten ska ansvara för svenskundervisningen för invandrare (SFI), för att individualisera, yrkesanpassa och specialisera undervisningen mer.
* Ny ansvarsfördelning för förberedelseklasser. Varken kommunala skolor eller friskolor ska kunna neka till att ha förberedelseklasser för nyanlända elever och asylsökande barn. Tiden i förberedelseklass bör dessutom begränsas till i normala fall ett år.
* Övergång till reguljär undervisning. Kommunernas ansvar för att möjliggöra en övergång från förberedelseklasser till reguljär undervisning behöver förtydligas, bland annat genom krav på studiehandledning på modersmål för äldre elever och att undervisningen individualiseras mer utifrån förkunskaper och behov.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna