Naturvårdsverket

Nya satsningar på lokal naturvård

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:32 CET

Naturvårdsverket har fördelat cirka 1,3 miljarder kronor till länsstyrelserna för naturvård. En nyhet är att bidraget till lokala naturvårdssatsningar, LONA, är tillbaka – nära 50 miljoner får länsstyrelserna fördela till kommunerna.

– Det är glädjande att LONA är tillbaka. Den förra omgången gav bra satsningar på lokal naturvård och friluftsliv. Det var ofta gemensamma projekt mellan kommuner och intresseorganisationer. Vi vet att intresset är stort för nya LONA, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

En kommun kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med en intresseorganisation. Bidraget är på 50 procent och ansökan ställs till länsstyrelserna som fördelar medlen. En särskild blankett för ansökan blir klar inom kort.

Höga ambitioner

Anslaget för biologisk mångfald är på drygt 1,5 miljarder kronor. Nu fördelar Naturvårdsverket 1,1 miljarder till länsstyrelserna för naturvård med mera, samt 190 miljoner till kalkning. 70 procent av medlen betalas ut nu, resten efter en kontrollstation i september.

– Det är höga ambitioner inom naturvården och medlen räcker inte till allt. Därför finansierar vi i år få helt nya projekt. Vi prioriterar det löpande arbetet som skötsel av skyddade områden, drift av naturum och arbete med åtgärdsprogram för hotade arter, med mera. Vi vill också fortsätta ansatsen att skydda skog för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar, säger Eva Thörnelöf, chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket ger ramar till länsstyrelserna för att bilda naturreservat och andra former av områdesskydd. Totalt handlar det om 556 miljoner kronor som ska gå till köpeskillingar, intrångsersättningar, naturvårdsavtal och statsbidrag till kommuner.

Merparten av medlen fördelas enligt en nyckel som tagits fram gemensamt med länsstyrelserna. Det gäller medel för skötsel av nationalparker och naturreservat, bemanning och drift av naturum, vattenförvaltning med mera.

Kalkning av sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag kalkas för att motverka effekterna av försurande utsläpp. Försurningen har minskat och därför styr Naturvårdsverket över en del pengar från kalkning till biologisk återställning av sjöar och vattendrag. Det kan handla om spridningshinder för fisk i vattendrag eller att skapa nya vandringsvägar så att arter som slagits ut av försurningen återvända till sjöar och vattendrag där de fanns tidigare.

Läs mer om fördelningen.

Kontakta länsstyrelserna för mer information om hur medlen ska användas i länet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna-Helena Lindahl, biträdande chef Naturresursavdelningen, 08-698 12 14, anna.helena.lindahl@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.