Finansdepartementet

Nya skatteregler för idrotten

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:37 CET

Idrottsskattekommittén överlämnar i dag sitt betänkande "Nya skatteregler för idrotten" till finansminister Pär Nuder.

Kommittén föreslår bland annat förenklade och tydligare skatteregler för idrottsföreningar som bedriver näringsverksamhet samt en regel som klargör hur stor andel professionella utövare en förening får ha utan att förlora sin skattefrihet. I betänkandet föreslås även slopad reklamskatt för ideella föreningar, betydelsefulla administrativa förenklingar samt ett idrottsutövarkonto som gör det möjligt för idrottsutövare att skjuta upp beskattningen av sina idrottsinkomster. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

Regeringen tillsatte i juni 2004 en kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen av idrottsföreningar och idrottslig verksamhet samt vissa särskilda frågor om beskattningen av idrottsutövare och idrottsfunktionärer. Utgångspunkten för utredningsarbetet har enligt direktiven varit att området som idag omfattas av skatteprivilegier för ideella föreningar inte får utökas.

Idrottsföreningar och andra ideella föreningar är i dag i stor uträckning befriade från skatt på sina inkomster. Det finns utrymme för en viss kommersiell verksamhet utan att den ideella karaktären och därmed skattebefrielsen går förlorad. De nuvarande skattereglerna tillkom för snart 30 år sedan. Sedan dess har det professionella inslaget inom idrotten ökat successivt, både inom individuella idrotter och inom lagidrotter. Idrotten har också fått ett kraftigt ökat kommersiellt intresse. Det har på senare år blivit allt tydligare att skattereglerna inte i alla delar är anpassade till de förutsättningar som gäller för den moderna idrottsrörelsen. För att bevara och utveckla den svenska idrotten som en folkrörelse har kommittén funnit att det på skatteområdet är angeläget att regelverket både förtydligas och görs enklare.

Kommitténs förslag i korthet:
- En idrottsförening ska inte vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet som har naturlig anknytning till den idrottsliga verksamheten. Även inkomst av näringsverksamhet som endast utgör en finansieringskälla för den idrottsliga verksamheten ska anses skattefri under förutsättning att verksamheten inte bedrivs på ett sådant sätt att skattebefrielsen i mer än ringa omfattning leder till en snedvridning av konkurrensen. Kravet på att det ska vara fråga om en hävdvunnen finansieringskälla tas bort.
- Inkomst av souvenirförsäljning är skattefri om värdet på souveniren inte överstiger två procent av prisbasbeloppet, för närvarande 800 kronor. Om souvenirens värde är högre, är inkomsten skattefri under förutsättning att försäljningen inte i mer än ringa omfattning leder till en snedvridning av konkurrensen.
- En ny skattemodell för idrottsföreningar med professionella utövare. Den nya regeln innebär att en idrottsförening, som enbart består av fysiska personer som medlemmar, får behålla sin skattefrihet om den idrottsliga verksamheten utövas huvudsakligen av idrottsutövare som under ett år inte har fått större ersättning från föreningen än ett halvt prisbasbelopp, dvs. 19 850 kronor år 2006. Idrottsförbund och Sveriges Olympiska Kommitté ska inte beröras av den nya regeln.
- För idrottsdomare och därmed jämställda tävlingsfunktionärer som regelmässigt utför sitt arbete på olika platser, ska bostaden anses som tjänsteställe. Det innebär att dessa personer kommer att anses vara på tjänsteresa när de utför sitt uppdrag. De kan få bl.a. reseersättning för resor från bostaden till den plats där det idrottsliga evenemanget äger rum utan några skattekonsekvenser. Den som anlitar deras tjänster behöver inte betala några arbetsgivaravgifter på ersättningen.
- Ett idrottsutövarkonto som gör det möjligt för idrottsutövare i individuella idrotter att skjuta upp beskattningen av sina idrottsinkomster tills de avslutat sin idrottskarriär.
- Slopad reklamskatt för ideella föreningar.
- Beloppsgränsen för att lämna kontrolluppgift höjs från 100 kronor till 1 000 kronor för allmännyttiga ideella föreningar.


Kontakt:
Kjell Nordström
Ordförande
08-786 48 37
070-530 42 96

Michael Erliksson
Utredningssekreterare
08-405 38 88
073-363 13 05


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten (http://www.regeringen.se/sb/d/6191/a/59046)