Havsmiljöinstitutet

Nya stora förluster av ålgräs trots minskad övergödning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:45 CEST

Undersökningar som forskare från Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet gjort visar att nya stora förluster av ålgräs skett i södra Bohuslän innanför Marstrand. Där har 80 procent av återstående ålgräsängar eller 290 hektar försvunnit under de senaste tio åren.

I morgon lanseras Havet 2015/2016, på Havs- och vattenforum i Göteborg. Rapporten ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden. En av nyheterna ur årets rapport:

Redan år 2000 visade undersökningar att mer än 60 procent av ålgräset i Bohuslän har försvunnit sedan 1980-talet. Forskarna uppskattar att ca 12 500 hektar ålgräs försvunnit, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Tjörn. Förlusterna av ålgräs är kopplat till en ökad utbredning av fintrådiga algmattor som skuggar och kväver ålgräset.

–De fintrådiga algerna gynnas av ökade näringshalter i vattnet, och övergödning har ansetts vara huvudorsaken till förlusterna. Sedan 1990-talet har dock belastning av näringsämnen till Västerhavet minskat och vattenkvaliteten förbättrats, men förekomsten av algmattor är fortfarande mycket stor, säger Per Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Överfiske annan orsak till förlust av ålgräs
Ett ökande antal studier visar att även överfiske av torsk och andra stora rovfiskar bidrar till dessa vegetationsförändringar, genom att förändra näringsvävarna i de svenska kustekosystemen.

När stora rovfiskar försvinner ökar de små rovfiskarna som i sin tur äter upp små kräftdjur. De små kräftdjuren äter normalt fintrådiga alger och kontrollerar därmed tillväxten av fintrådiga algmattor. Eftersom ålgräset är en viktig uppväxtmiljö för torsken skapas en ond cirkel: Förlust av ålgräs ger färre torskar, fler små rovfiskar, färre små kräftdjur, och ökande utbredning av algmattor som kväver ålgräset som är torskens uppväxtmiljö.

Ålgräsängar motverkar klimatförändringar

Ålgräsängar, som är en typ av sjögräs, fyller många viktiga roller i vår natur och förser människan med flera olika ekosystemtjänster. Bland annat fungerar de som naturliga kolsänkor och minskar därmed klimatförändringar. De är mer effektiva än miljöer på land när det gäller att binda koldioxid. Det finns alltså många skäl att stoppa den pågående förlusten av ålgräs.

Under 2016 startar ett åtgärdsprogram för ålgräs som innehåller förslag på hur den ökande exploateringen av ålgräsmiljöer längs västkusten till följd av till exempel småbåtshamnar och båtplatser kan minska. Vidare planeras storskalig restaurering av ålgräsängar där dykare ska plantera ålgrässkott för hand.

Miljötillståndet i svenska hav redovisas i rapporten Havet 2015/1016.

Åtgärdsprogrammet för bland annat ålgräs beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.Åtgärderna ska genomföras av myndigheter och kommuner med start 2016.

Kontakt:

Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet, vetenskaplig koordinator för Havet 2015/2016Mobil. 0732-57 62 24 per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Marie Svärd, Havsmiljöinstitutet, redaktör för Havet 2015/2016Tel. 031-786 37 27 marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Rapporten Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från miljöövervakning i samtliga svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Havsmiljöinstitutet tar fram en sammanfattande beskrivning av miljötillståndet och sammanställer rapporten. Havet 2015/2016 ges ut av Havsmiljöinstitutet i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, som finansierar den nationella miljöövervakningen.

Havsmiljöinstitutet arbetar för en ökad förståelse kring miljösituationen i havet och vad som påverkar den. Med analyser och synteser bistår institutet beslutsfattare, myndigheter och organisationer med aktuell och tvärvetenskaplig kunskap som kan användas vid beslut om hur havet ska förvaltas. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.