Glesbygdsverket

Nya strandskyddsbestämmelser avstyrks

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 16:41 CEST

Glesbygdsverket avstyrker ett förslag från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet om nya strandskyddsbestämmelser. I en utredning från departementet har 61 kommuner pekats ut där lättnader i strandskyddet skulle kunna medges.

-Det är viktigt med ett differentierat strandskydd som kan medge lättnader i glest bebyggda områden med god tillgång till stränder och skärpningar i kustområden med starkt exploateringstryck, framhåller Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin.

-Men här radas det upp så många restriktioner och begränsningar för glesbygden att förslaget i praktiken kan uppfattas som en skärpning jämfört med dagens tillämpning, säger Kerstin Wallin.

Glesbygdsverket kritiserar också de föreslagna gränserna för vilka glesbygdsområden som ska omfattas av lättnader i strandskyddet.

-Även i flera kommuner som inte utpekats finns stora glest bebyggda områden med god tillgång på inlandsstränder. För ett helhetsgrepp vore det bättre att knyta strandskyddet till kommunernas översiktsplaner, där länsstyrelserna kan godkänna i vilka områden lättnader kan ske utan att strandskyddets långsiktiga syften skadas, menar Kerstin Wallin.

Glesbygdsverket anser att det är i kommunernas översiktsplaner som strandskyddet ska regleras och anpassas både lokalt och regionalt. Länsstyrelsernas föreslagna möjlighet till överprövning garanterar att staten inte förlorar kontrollen över strandskyddets tillämpning. I en sådan demokratisk planeringsprocess skulle strandskyddet ges legitimitet och ansvarsfullfull tillämpning, poängterar Glesbygdsverket i yttrandet till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

Ytterligare information:
Generaldirektör Kerstin Wallin 070- 319 72 70

Enhetschef Inger Normark 070- 644 95 83

Hela yttrandet
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=8272