Naturvårdsverket

Nya tag krävs för att nå miljömålen

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:03 CEST

Internationell sjöfart har blivit en allt viktigare orsak till försurningen. EU-utvidgningen ger hopp för att minska övergödningen av Östersjön. Antalet oljeutsläpp har minskat i svenska vatten, men risken för olyckor ökar. Arbetet att skydda myrar och andra sötvattensmiljöer går i rätt riktning, men för långsamt.

Det är några slutsatser som Naturvårdsverket drar i den första fördjupade utvärderingen av hur miljömålsarbetet går. Materialet blir underlag för regeringens nästa stora miljöproposition.
– Det är nu vi måste veta om dagens åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen räcker till för att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör.

Riksdagen har beslutat om Sveriges femton miljökvalitetsmål och att en fördjupad utvärdering ska genomföras vart fjärde år. En rad myndigheter och organisationer tar fram underlagsrapporter till miljömålsrådet, som lämnar en samlad rapport till regeringen i början av nästa år.
Naturvårdsverket svarar för nio miljömål. Utvärderingarna innehåller både beskrivningar av miljöläget och förslag på åtgärder.
– De fördjupade utvärderingarna visar att vi måste intensifiera arbetet med att genomföra de åtgärder som faktiskt redan är föreslagna för att nå miljökvalitetsmålen. Samtidigt krävs det fler kraftfulla åtgärder exempelvis när det gäller havsmiljön, säger Lars-Erik Liljelund. Här är det internationella samarbetet oerhört viktigt. Tack vare det har vi nått goda resultat bland annat när det gäller att skydda ozonskiktet och att få en friskare luft.

Notiser ur rapporterna och hela underlagsrapporterna finns på www.naturvardsverket.se under Samhälle och miljömål, Miljömålen, Fördjupad utvärdering.
Internationell sjöfart allt viktigare orsak till försurningen
EU-utvidgningen hopp för Östersjön
Färre oljeutsläpp i svenska vatten
Bättre kontroll krävs för utplantering av fisk
Vägbyggen minskad risk för våtmarker
Vind- och vattenkraft hot mot storslagna fjäll
Friskare luft - men partiklar i tätortsluft hälsorisk
Växthusgaser från transportsektorn fortsätter öka

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Liljelund, generaldirektör, 08-698 15 08, 070-698 15 08,
lars-erik.liljelund@naturvardsverket.se
Anders Johnson, chef Miljöeffektenheten, 08-698 13 63, 070-383 13 63
anders.johnson@naturvardsverket.se
Anna Helena Lindahl, chef Vattenmiljöenheten, 08-698 12 14, 070-982 39 65
anna.helena.lindahl@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.