Sveriges Kommuner och Landsting

Nya taxor för privatläkare

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:58 CET

Nya överenskommelser om nationella taxor för privata läkare och sjukgymnaster har träffats. Vad patienterna betalar påverkas inte, utan överenskommelsen gäller ersättningen till vårdgivaren.

Överläggningar under hösten mellan Landstingsförbundet, Läkarförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har lett fram till de nya taxorna och regeringen kommer inom kort att fastställa taxorna för år 2007. Överenskommelserna innebär en höjning med i snitt 2,8 procent per år och gäller i tre år, 2007-2009.

Det gäller drygt 1000 läkare och drygt 1400 sjukgymnaster, som får ersättning från landstingen enligt de nationella taxorna. Dessa taxor utgör ofta stommen när avtal mellan landsting och privata utförare träffas, och berör därmed indirekt betydligt fler.

För läkarna gäller att vissa specialåtgärder som ger högre ersättning införs, medan andra tas bort. De nya åtgärderna gäller till exempel behandlingen av reumatiker med nya typer av läkemedel, avancerade ögonundersökningar och smärtanalys. Parterna kommer nästa år att gemensamt göra en genomgång av alla sådana åtgärder. En del begränsningar när det gäller att upprepa åtgärder av utredningskaraktär införs, liksom en reglering för vilken ersättning som ges om flera operationer utförs vid samma tillfälle,

För sjukgymnasterna gäller att ersättningen höjs kraftigt när patienter behandlas i grupp. Sjukgymnaster med påbyggnadsutbildning, större lokaler och mer utrustning får ett högre arvode för specialåtgärder än andra sjukgymnaster.

Det är nu sjätte gången som denna typ av överenskommelser träffas. Att överenskommelserna, liksom tidigare under 2000-talet, omfattar tre år ger stabila förutsättningar och ökar möjligheterna att utveckla samverkan med de privata vårdgivare som finansieras av landstingen.

För mer information: Kerstin Sjöberg, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 67
Roger Molin, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 65

Pressjour: 08 - 452 71 01