Sundsvalls kommun

Nya taxor i samband med ny plan- och bygglag

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2011 17:21 CEST

För de som planerar byggprojekt framöver innebär den nya plan- och bygglagen vissa nyheter som skiljer sig från dagens hantering av bygglovsärenden.

Den 2 maj träder en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat detaljplaner, bygglov och tekniska krav på byggnader. Den nya lagen kommer att förändra hanteringen av bygglovsärenden och öka kommunernas arbetsinsatser. Med anledning av detta har Stadsbyggnadskontoret gjort en översyn av befintliga taxor. Taxorna för bygglov kommer att höjas.

- Den nya plan- och bygglagen kommer att innebära en del förändringar som är tänkt höja kvaliteten i de byggprojekt som genomförs samt att öka rättssäkerheten för de som fått ett lov, säger Anders Bolin, avdelningschef, bygglovsavdelningen.  

Förändringarna i den nya plan- och bygglagen gäller i samtliga kommuner i Sverige. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram förslag på ny taxa för sina medlemmar. Taxan beslutas i respektive kommun.

Vad innebär den nya lagen

Förändringarna i den nya plan- och bygglagen för dig som planerar att bygga innebär bland annat:

Innan ansökan om bygglov

  • En tio veckors handläggningstid. Detta innebär att byggnadsnämnden ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Din ansökan är komplett när byggnadsnämnden har fått in alla handlingar som de behöver för att pröva ditt ärende.
  • Att det ska framgå vem som är kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) redan vid bygglovsansökan (det gäller inte för små ändringar av en- och tvåbostadshus)
  • Att en kontrollansvarig ska vara certifierad. Det finns övergångsbestämmelser till och med den 31 december 2012. Läs mer om övergångsbestämmelser på www.boverket.se 

 Efter det att du har fått bygglov

  • Du som byggherre, är som tidigare ansvarig, för att se till att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
  • Du kommer att få ökade kontakter med byggnadsnämnden. Vid normala projekt kommer du att bli kallad till ett tekniskt samråd, ett slutsamråd och träffa byggnadsnämnden på minst ett arbetsplatsbesök.
  • Du ska senast vid det tekniska samrådet lämna de tekniska handlingar som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.
  • Nytt är också att du inte får ta byggnadsverket i bruk (användningsförbud) innan du har fått ett slutbesked från byggnadsnämnden.

 Bygglov kommer att vinna laga kraft. Rättssäkerheten ökar när den som fått ett lov vet att ingen kan överklaga. Byggnadsnämnden ska kungöra besluten i Post- och inrikes tidningar (webbtidning).

 

 

Kontaktperson:
Anders Bolin, avdelningchef
Bygglovsavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 070-552 15 47