Expertrådet Miljökompetens AB

Nya testmetoder visar hur vi påverkas av gifter

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 10:31 CEST

"Framtidens cellbaserade tester" och "Vad händer med ett ämne i kroppen och hur påverkas giftigheten". Det är vad som står i fokus under fredagseftermiddagen på ESTIV2008, en internationell kongress i Stockholm, där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras.

Mer kunskap om cellerna ger bättre cellmodeller
Roland Grafström vid Karolinska Institutet arbetar med att kartlägga hur celler från människan fungerar och hur de sedan reagerar när de utsätts för giftiga kemikalier.
Nya cellmodeller utvecklas parallellt med att tidigare modeller förfinas. Det är ett viktigt bidrag i kampen för att skapa en säker miljö och livsstil för människan.
Vid detta föredrag beskrivs hur forskargruppen med modern teknik kan kartlägga och överblicka samtliga livsprocesser i ett antal cellkulturer som tillsammans bildar en modell för cancerutveckling i munslemhinnan.
Skillnader i bildning av proteiner mellan olika celltyper matas in i databaser över all samlad kunskap över cellers livsförlopp. På så sätt går det att utröna funktionsskillnader mellan celltyper, och om de kan fungera som bra alternativ till djurförsök. Etablering av metodik för stamcellsodling har stor betydelse för att finna nya alternativ till medicinsk forskning som tidigare bara kunnat utföras på djur.
11-11.30 Roland Grafström: Gene ontology categorization and bioinformatic processing in human cell culture phenotyping

Hur påverkas vår reproduktionsförmåga av miljögifter? Ny testmetod kan ge svar.
Det finns starka misstankar om att vissa kemikalier påverkar människans fortplantningssystem, men vilka effekter de har är idag till stor del okända. Huvuddelen av vår kunskap om miljöföroreningars effekt kommer från djurförsök eller från studier av vilda djur, och det är svårt att överföra resultaten från djur till människa. Att mäta hur olika gener slås på eller av i humana celler i kultur som exponerats för hormonstörande ämnen kan vara ett sätt att få information om vilka effekter ämnena kan ha. Caroline Vanparys från Antwerpens universitetet presenterar detta testsystem.
12.15 - 12.30
Caroline Vanparys: Toxicogenomics and in vitro screening of endocrine disruptive compounds: looking beyond receptor interaction

Hur påverkas våra lungor av luftföroreningar? 
För några år sedan visade en amerikansk undersökning för första gången att helt friska barn skadas av avgaser, och att även små mängder luftföroreningar leder till försämrad lungfunktion, och skadar deras hälsa för livet.
Idag studeras effekter av avgaser och andra gasformiga ämnen nästan uteslutande i djurförsök, på grund av de svårigheter som finns när cellkulturer ska exponeras för gasformiga ämnen. Djurförsöken speglar dock dåligt effekter hos människan.
Nu har flera forskargrupper lyckats odla lungceller på ett sätt som efterliknar miljön i lunga och luftvägar, och med metoder som gör att cellerna kommer i direktkontakt med gasen. Ett annat problem som måste övervinnas är att luftvägscellerna som odlas ofta mister förmågan att metabolisera (omvandla) avgaser och andra gasformiga substanser. Företaget MatTek, USA har utvecklat en modell (EpiAirwayR) baserad på humana luftvägsceller som metaboliserar (bryter ner) ämnen på ett sätt som väl överensstämmer med hur det sker i människan. Helena Kandarova presenterar studier som visar att modellen ger resultat som överensstämmer med effekter hos människa. Det kan ge bättre metoder att studera effekter av luftföroreningar i framtiden.
15.45-16 Helena Kandarova: Drug metabolizing enzyme activity in human in vitro dermal (EpiDermTM) and airway (EpiAirwayTM) epitelial models.

Mer på programmet vid ESTIV2008 under
FREDAG 26 september 2008

Framtidens cellbaserade tester och nya strategier, kl 11-12.30
Hur genanalyser kan användas för att förbättra cellbaserade tester är huvudtemat på denna session, där fem forskare berättar om de senaste metoderna och strategierna. Allergitester, fosterskador och hormonpåverkan är områden där forskarna ger exempel på användning av teknikerna.

Vad händer med ett ämne i kroppen och hur påverkas giftigheten av nedbrytningen i kroppen, kl 14.30-16.15
Vad som händer med ett ämne i kroppen och hur det bryts ner, påverkar giftigheten. Sex forskare föreläser om hur man tar hänsyn till sådana aspekter vid utveckling av toxicitetstester.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare?
Kontakta kongressens presskontakt:
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.