Trafikverket

Nybyggda väg 51 Södra tvärleden invigd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:33 CET

Trafikverket har en ny del av väg 51, Södra tvärleden, som går mellan Marieberg och Almbo i Örebro. Detta uppmärksammades vid en invigningsceremoni torsdagen den 11 november.

Arbetet med att bygga vägen startade i månadsskiftet mars/april 2009 och vägen står nu klar i november 2010.

− Den regionala utvecklingen påverkas positivt av den nya vägen, eftersom den kommer att avlasta Örebro kommun från genomfartstrafik som i dagsläget väljer väg 51 och Glomman. Vägen är viktig för såväl pendlare, transportföretag som turister, säger Einar Schuch, regionchef på Trafikverket Region Öst.


Fakta:

  • Den nya vägsträckan mäter 6,8 km och är utformad som mötesfri landsväg med mitträcke (2+1 samt 1+1).
  • Vägens bredd varierar mellan 10,5  och 12,5 meter.
  • Södra tvärleden uppskattas få en trafikmängd på cirka 4000 fordon per årsmedelsdygn.
  • Den nya vägen medför en minskad genomfartstrafik i centrala Örebro samtidigt som tillgängligheten till köpcentrum och terminalverksamheten i Marieberg ökar.
  • Södra tvärleden blir en viktig länk mellan Östra Götaland och Örebroregionen. Även förutsättningarna får långväga trafik från sydöstra Sverige mot norr, nordväst samt väster ut mot Norge förbättras.
  • Vägen blev klar tidigare än beräknat. Den beräknade byggtiden var två år, men bygget startade i månadsskiftet mars/april 2009 och blev klart i november 2010.
  • Entreprenör har varit Skanska Sverige AB
  • Total kostnad 125 Mkr varav produktionskostnad 116 miljoner kronor, Örebro kommun har förskotterat 19 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Lars Dahlman, projektledare Trafikverket Investering, telefon 016-15 70 40.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.