Biolight International AB

NYEMISSION I BIOLIGHT AB (PUBL) ÖVERTECKNAD

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 13:22 CEST

(NGM: BIOL MTF)

Styrelsen i Biolight AB fattade den 27 februari 2009, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 9 573 183 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,60 kr. Den nu avslutade nyemissionen övertecknades.

"I och med att nyemissionen blev fulltecknad kan vi nu finansiera den fortsatta utvecklingen under 2009 och våren 2010, kommenterar Biolights VD, Claes Holmberg. I det kortare perspektivet fokuserar vi på att öka försäljningen inom hästsportmarknaden, där användarna har nått mycket goda resultat med korta rehabiliteringstider som följd. Vi står nu i begrepp att introducera metoden inom den kommersiellt starka travsporten. Vi planerar även att lansera vår metod inom den snabbt växande estetikmarknaden. I ett lite längre perspektiv fortsätter satsningarna på marknaden för svårläkta sår och då särskilt marknaden för diabetiska sår", säger Claes Holmberg avslutningsvis.

Teckningstiden löpte från den 11 mars till den 3 april 2009. Totalt tecknades 11 254 414 aktier vilket innebär en teckning om ca 118%. Teckning med stöd av företrädesrätt uppgick till 7 866 021 aktier, dvs ca 82%. Teckning utan företrädesrätt uppgick till 3 388 393 aktier.

Efter teckning med företrädesrätt återstår 1 707 162 aktier att fördelas. Av dessa kommer 1 108 873 att tilldelas befintliga aktieägare som önskat teckna fler aktier. Återstående 598 289 aktier kommer att fördelas till ett 25 tal nya aktieägare. Fördelningen mellan teckning med och utan företrädesrätt kan justeras något vid den slutliga sammanräkningen.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 574 390,98 kr och uppgår därefter till 1 148 781,96 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 19 146 366. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 5,7 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se