Pricer

Nyemission i Pricer garanterad till 100 procent

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 13:56 CET

· NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE TILLFÖR 55 MSEK
· EMISSIONEN ÄR GARANTERAD TILL 100 PROCENT AV BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE
· EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 14 NOVEMBER 2003
· NYUTGIVNA OPTIONSRÄTTER TILLFÖR 2004 BOLAGET YTTERLIGARE 55 MSEK VID FULLT UTNYTTJANDE

Pricer genomför företrädesrättsemission

Styrelsen för Pricer AB (Pricer) beslutade den 28 oktober 2003, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande den 14 november 2003, om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning i emissionen tillförs Pricer 55 MSEK före emissions- och garantikostnader. Emissionen innebär en ökning av
aktiekapitalet med högst 11 076 001,60 SEK genom utgivande av högst 110 760 016 B-aktier i bolaget. Förbindelser att teckna med stöd av företrädesrätt samt garantier har erhållits, innebärande att 100 procent av emissionen är garanterad.

Emissionsvillkor i sammandrag

Varje helt tretal (3) aktier av serie A eller B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Emissionskursen är 0,50 SEK per aktie.

För en (1) nytecknad aktie av serie B i föreliggande företrädesemission, erhålls en (1) optionsrätt.

En (1) optionsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B under perioden 31 maj 2004 till 11 juni 2004. Teckningskurs vid utnyttjandet av optionsrätter är 0,50 SEK per aktie.

Bakgrund

Flera stora europeiska detaljhandelskedjor installerar redan eller är på väg att genomföra mycket stora investeringar i ESL-system. Den för Pricer viktiga marknaden Japan står inför en kraftig utbyggnad då antalet butikskedjor som installerat ESL-system ökat avsevärt under året. Pricer har ytterligare indikationer på att ett växande antal kedjor runt om i världen har uppmärksammat värdet av att investera i elektroniska prismärkningssystem för att effektivisera och rationalisera
sina verksamheter.

Ett betydande antal internationella livsmedelskedjor befinner sig i sena faser av utvärderingsprocesser, som snarare handlar om att välja leverantör än att värdera ESL-konceptet som sådant. Pricer är med i flera pågående utvärderingar och offertsammanhang hos större dagligvarukedjor, och har goda förhoppningar om att dessa skall leda till betydande beställningar av bolagets ESL-system.

Utvärderingar och förhandlingar inom ett antal detaljhandelskedjor har tagit längre tid än vad som kunde förväntas, vilket medför att den bedömning som tidigare gjorts har reviderats och den förväntade tidpunkten för positivt kassaflöde har flyttats fram till 2005. Den försäljningstillväxt som Pricer förväntar ökar dessutom bolagets behov av rörelsekapital och kräver att bolagets finansiella ställning förstärks.

Efter den genomgripande effektivisering och omstrukturering av verksamheten som Pricer genomfört sedan 2002 i syfte att bättre anpassa denna till kundernas och marknadens behov, anser styrelsen att bolagets möjligheter till lönsam tillväxt kraftigt stärkts. Styrelsen bedömer vidare att föreliggande nyemission kommer att säkerställa bolagets framtida finansieringsbehov och att bolaget kommer att redovisa ett
positivt kassaflöde under 2005. Vid full teckning av optionsrätterna tillförs bolaget ytterligare kapital vilket i sådant fall skulle medge ytterligare marknadssatsning.

Teckningsförbindelser och garantier

Ett antal av bolagets större aktieägare har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen, motsvarande cirka 20 % av emissionsbeloppet och har därutöver garanterat ytterligare teckning. Genom utställda teckningsförbindelser och garantier är företrädesemissionen garanterad till 100 procent.

En ersättning uppgående till tio procent av garanterat belopp utbetalas till garanterna i form av nyemitterade aktier, endast på den del som tecknas utöver vad som följer av deras företrädesrättsemission, utan kommer att hanteras i en separat nyemission utan företrädesrätt på cirka 8 830 000 B-aktier.

Tidplan för emissionen

· Extra bolagsstämma: 14 november 2003
· Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att deltaga i
emissionen: 19 november 2003
· Första dag som aktien handlas exklusive rätt att deltaga i
emissionen: 20 november 2003
· Avstämningsdag för företrädesrätt: 24 november 2003
· Prospekt offentliggörs: 24 november 2003
· Handel med teckningsrätter: 28 november - 9 december 2003
· Teckningstid: 28 november - 12 december 2003
· Teckning av aktier sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden

Erik Penser Fondkommission är finansiell rådgivare till Pricer i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00
Salvatore Grimaldi, styrelseordförande, Pricer AB: +46 8 598 933 00

Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska pris- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet.

Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i mer än 400 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster.

Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen.

Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
SE-192 79 Sollentuna
Sverige
Telefon: +46 (0)8 505 582 00
Hemsida: www.pricer.se
Organisationsnummer: 556427-7993