A+ Science Holding AB

Nyemission i Vita Nova Ventures

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:53 CET

Den 18 januari 2010, inleds teckningstiden i Vita Nova Ventures AB’s (publ) nyemission. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal befintliga aktier de äger. Befintlig aktieägare erhåller fem teckningsrätter per åtta befintliga aktier som innehas avstämningsdagen den 11 januari 2010. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. En fulltecknad emission ger ett kapitaltillskott om knappt 9 000 000 SEK efter avdrag av emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK, exklusive garantikostnader. Bolagets störste ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver garanterat emissionen. Pomona-gruppen erhåller därvid en garantipremie på 10% för garantibeloppet utöver sin pro-rata andel.

Med anledning av nyemissionen offentliggör Vita Nova Ventures AB (publ) härmed emissionsmemorandum.

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: 18 januari - 5 februari 2010

Teckningskurs: 1,30 kronor per aktie

Antal aktier i emissionen omfattar högst 7 001 680 aktier,

vilket motsvarar högst 9 102 184 SEK

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 aktie

Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota

Antal aktier före emission: 11 202 688 aktier

Aktier som ej tecknas av befintliga aktieägare

kommer att erbjudas marknaden

Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i Vita Nova Ventures memorandum, som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.vnv.se samt www.aktietorget.se). Göteborg, 12 januari 2010

Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen

Kontakt: Åsa Rödén, Vita Nova Ventures AB, 0706-414277, asa.roden@xeratech.se