Moretime Group

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 15:50 CET

Styrelsen har den 19 januari 2016 fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma rörande nyemissioner med syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.

Moretime Professional Services AB (publ) (Moretime) avser genomföra dels en företrädesemission om ca 10 mkr till befintliga aktieägare i Bolaget och dels en riktad emission om ca 10 mkr till ett antal professionella investerare.

Nyemissionerna genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera genomförandet av den digitala strategin.

Nyemissionerna kommer föreslås beslutas om vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum i mitten av mars 2016 på Moretimes kontor på Drottninggatan 95A, Stockholm. Separat kallelse publiceras enligt preliminär tidsplan nedan.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Moretime föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission på följande villkor i korthet. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen föreslås bli 0,35 kr per aktie.

Företrädesemissionen omfattar ca 28 miljoner aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med ca 1,9 mkr. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till ca 10 mkr vid full teckning.

Om Företrädesemissionen blir övertecknad föreslås att styrelsen bemyndigas att av bolagsstämman utöka emissionen om sammanlagt högst 10 miljoner aktier till en emissionskurs om 0,35 kr.

Vid fullt utnyttjande tillförs Moretime ytterligare emissionslikvid om maximalt ca 3,5 mkr.

Riktad emission
Styrelsen i Moretime föreslår bolagsstämman att fatta beslut om en emission riktad till ett antal professionella investerare som tillför kapital och kompetens inom framförallt digitalisering.

Teckningskursen föreslås vara 0,35 kr per aktie.

Emissionen omfattar maximalt ca 30 miljoner aktier, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med ca 2 mkr. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till ca 10 mkr vid full teckning. Betalning erläggs kontant.

Syftet med den riktade emissionen är att få in investerare som även tillför kompetens inom Moretimes verksamhetsområde. Information om till vilka erbjudandet riktas kommer att publiceras innan den extra bolagsstämman.

Preliminär tidsplan

24 februari 2016 Kallelse till bolagsstämma

23 mars 2016 Extra bolagsstämma hålls

24 mars 2016 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

23 mars 2016 Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt (alltid två bankdagar före avstämningsdagen)

24 mars 2016 Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt (dagen efter föregående dag)

29 mars 2016 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter i företrädesemissionen

31 mars 2016 Första teckningsdag

31 mars 2016 Första dag för handel med BTA. Handeln kommer att pågå fram till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket, information om sista handelsdag kommer att publiceras genom ett pressmeddelande.

31 mars 2016 Första dag för handel med teckningsrätter på AktieTorget

12 april 2016 Sista dag för handel med teckningsrätter på AktieTorget

14 april 2016 Sista teckningsdag

15 april 2016 Preliminärt utfall offentliggörs

18 april 2016 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.