Folkpartiet

Nygammal regering – Folkpartiet behåller fyra statsråd

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 15:53 CEST

I dag presenteras den nygamla regeringen. Det kommer att vara riklig massmediarapportering om förändringarna. Jag nöjer mig därför här med att kommentera det som rör Folkpartiet.

Folkpartiet behåller fyra statsråd i alliansregeringen. Vi behåller också samma ansvarsområden som tidigare. På grund av ändrad departementsindelning sker dock en ändrad indelning av Folkpartiets ministerportföljer. Som en följd av valresultatet övergår rollen som vice statsminister till mig.

Jag kvarstår också som utbildningsminister och kommer att ha det direkta ansvaret för fyra enheter inom utbildningsdepartementet; skola, gymnasium, högskola och forskning.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet avvecklas. Departementet har haft ansvar för integrations-, jämställdhets-, konsument-, ungdoms-, diskriminerings- och storstadspolitiken. Ansvarsområdet har spretat alltför mycket för att möjliggöra en fokusering på viktiga samhällsutmaningar.

Nyamko Sabuni kvarstår som jämställdhetsminister. Hon blir också biträdande utbildningsminister och statsråd i utbildningsdepartementet. Hon har det direkta ansvaret för tre enheter i utbildningsdepartementet; jämställdhetsenheten, ungdomspolitiska enheten samt vuxenutbildnings- och studiemedelsenheten. Det innebär bland annat ansvar för all komvux, yrkesvux, svenskundervisning för invandrare och yrkeshögskolan.

Nyamko Sabuni ska även ha ansvar för integrationsfrågor inom skolväsendet. Att lyfta resultaten i det svenska skolväsendet handlar mycket om att lyfta skolorna i våra invandrartäta utanförskapsområden. Det är en mycket långsiktig process som kräver tålamod och stark fokusering.

Birgitta Ohlsson kvarstår som EU-minister. Hon får även ansvar för konsumentpolitik och demokratifrågor. För alliansregeringen är EU-engagemanget centralt.

Erik Ullenhag tillträder i dag som integrationsminister. Han blir statsråd i arbetsmarknadsdepartementet. Det är en logisk följd av att det sammanslagna Integrations- och jämställdhetsdepartementet nu avvecklas och att integrationspolitiken fokuserar på arbetslinjen.

Statsrådet Tobias Krantz lämnar regeringen. Jag vill understryka att detta på intet sätt beror på något missnöje med Tobias insatser som statsråd. Han har fullgjort sitt uppdrag på ett utmärkt sätt. Förändringen beror uteslutande på den förändring i departementsindelningen som äger rum. Utbildningsdepartementet tillförs nya politikområden, som också fortsättningsvis ska delas mellan två statsråd. Högskole- och forskningsfrågorna förs in i utbildningsministerns portfölj, samtidigt som vissa andra utbildningsfrågor förs över till den nya biträdande utbildningsministern och jämställdhetsministern.

Uppgifterna i pressen om att det har varit tuffa förhandlingar kan jag bekräfta. Jag menar dock att helhetslösningen till slut är mycket bra. Jag är så klart glad över att Folkpartiet behåller fyra ministerposter och att vi behåller samma ansvarsområden som tidigare, även om dessa stuvas om på grund av organisationsförändringar.  

Liberala hälsningar,
Jan Björklund