Metromark Hospitality Group AB

Nyheter från BeQuoted: DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2010

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:59 CEST

· Periodens intäkter uppgick till KSEK 5.503 (KSEK 0)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -9.221 (KSEK -838)
· Resultat per aktie: SEK -1,40 (SEK -0,01)
· Eget kapital per aktie: SEK 4,53 (SEK 0,06)
· Aktiekurs 30 juni 2010 : SEK 3,22 (0,11)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2009.


Kommentarer till verksamheten
· För närvarande för bolaget förhandlingar om ytterligare finansiering.
· I enlighet med Metromarks affärsidé att agera som franchisegivare pågår diskussioner med intressenter om att överta operatörsrollerna för bägge bolagets hotell.
· Den i mars 2010 lämnade prognosen dras tillbaka.
· Företrädesemission på totalt MSEK 22,7 genomfördes i mars 2010.
· Peter Stjernberg, styrelseordförande i Metromark, tecknade sig genom bolag för MSEK 7,0.
· På årsstämma i maj 2010 valdes Henrik Schyffert till ordinarie styrelseledamot.
· Ett avtal om likviditetsgaranti ingicks med Mangold Fondkommission AB i maj 2010.
· Förvärvet i december 2009 av kontorshotellet Park Venue återgick till de tidigare ägarna i juli 2010.

Verksamheten
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag två nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra; Lundivar Hotels och Moment Hotels. Båda koncepten kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Metromarks två hotellkoncept kommer att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. För närvarande pågår en etablering av ett hotell i Malmö enligt Moment Hotels-konceptet och ett hotell i Milano enligt Lundivar Hotels-konceptet.

Moment Hotels
Moment Hotels är ett hotellkoncept som skapar nya möjligheter för tillfälliga vistelser i storstäder, där ekonomi och komfort är nyckelbegrepp för den urbana livsstilen. Den grundläggande idén med Moment Hotels är att samverka funktionalitet, ekonomi och design. Målsättningen är att skapa en hotellkedja där service och kommunikation upptar en minimal yta genom stora anpassningsmöjligheter, och där rumslig gestaltning genererar ett kompakt hotellrum med god komfort och stark image. Genom sin flexibla sammansättning syftar Moment Hotels till att lokaliseras till centrala storstadsmiljöer. Ett attraktivt boende för korttidsvistelse kan skapas i såväl en befintlig byggnad som i en nyproducerad. Hotellrummen skall kunna anpassas efter olika typer av byggnader och platser, såsom tomma kontorsbyggnader eller i en kontorsbyggnad på ett avgränsat våningsplan med tillgänglighet via husets allmänna hiss- och trappsystem men också i lagerbyggnader, butikslokaler och specialbyggda fastigheter.

Genom en stark designprofil blir Moment Hotels ett tydlig och attraktivt inslag i en storstadsmiljö. Konstruktionen av hotellrummets inredning syftar till maximal flexibilitet i förhållande till byggnaden som skall hysa dem. Genom en samlad hantering av teknik och VA, samt genom gestaltning och material, kan hotellrummet dupliceras och enkelt anslutas till olika system. Genom ett modultänkande blir byggprocessen lämpad för prefabriceringssystem och därav en lägre bygg- och installationskostnad. Planering inför öppnandet pågår sedan länge. I början av 2010 anställdes Olivia Swanstein som Hotellchef för Moment Hotels i Malmö.

Hotellbyggnationen har till större delen finansierats av fastighetsägaren. Emellertid, på grund av osäkerhet kring finansieringen har byggnationen mer eller mindre stått stilla under 2010. För närvarande analyserar styrelsen olika tänkbara finansieringslösningar i syfte att kunna slutföra byggnationen. Därutöver och i enlighet med Metromarks affärsidé att agera som franchisegivare pågår diskussioner med intressenter om att överta operatörsrollen för hotellet. Med anledning av detta har tidsplanen för driftsättning av hotellet kraftigt försenats. Bolaget bedömer att information om indikativ tidpunkt för driftssättning av hotellet kommer att kunna lämnas inom en till två månader.

Lundivar Hotels
Lundivar vill kunna erbjuda en mer hemlik miljö. De förhållandevis små hotellenheterna, inrättade i centrala cityfastigheter, bidrar till detta. Gästerna kliver in från gatan genom en vanlig port och använder sitt nyckelkort för att komma in på hotellvåningen. Själva incheckningssystemet är helt automatiskt och sköts av gästen själv via en terminal i entrén. Varje hotell drivs i liten skala, med ca 10-30 hotellägenheter i varje enhet. Enheterna etableras på centrumnära lägen, i första hand genom att Lundivar hyr enskilda våningsplan i befintliga fastigheter.

Lundivars koncept baseras på prefabricerade moduler som är gjorda för att anpassas till lokaler med varierande utformning och förutsättningar. I konceptet finns ett antal moduler, var och en med sitt eget syfte. Vid planering av rummen kombineras dessa i den mån det är möjligt och kompletteras med övriga funktioner som anpassas till rummets förutsättningar. Grundmodulerna är toaletten och duschen. Modulerna ska minimera arbetet på plats genom att varje enhet tillverkas efter mått på snickeri. Även dragningar och kopplingar monteras vid tillverkningen på snickeri.

Modulerna tillverkas i samma material oavsett vilken inriktning som rummet i övrigt håller. Materialet som används till väggar är tillverkade i bambu. Tillsammans med ett världsledande norskt bolag har Lundivar tagit fram en specialanpassad vakuumtoalett. Modellen bygger på liknande toaletter som detta företag levererar till lyxkryssare. Toalettsystemet med vakuumpump förbrukar endast 20 procent vatten jämfört med vad en modern toalett förbrukar. Samtliga produkter som används håller en hög kvalitet och har en lång livslängd vilket kommer att minimera onödiga renoveringar på grund av slitage.

Lundivar Hotels i Milano är under byggnation sedan 2009 i en hyrd fastighet på Via Dante. Det finns en organisation med byggprojektledare och vd på plats. Projektet har i huvudsak hittills finansierats av fastighetsägaren. För närvarande analyserar styrelsen olika tänkbara finansieringslösningar i syfte att kunna slutföra byggnationen. På samma sätt som med Moment Hotels pågår diskussioner med intressenter om att överta operatörsrollen för hotellet. Bolaget bedömer att information om indikativ tidpunkt för driftssättning av hotellet kommer att kunna lämnas inom en till två månader.

Park Venue
Som beskrivs under avsnittet "Väsentliga händelser efter periodens utgång" på sid 6 har Metromarks förvärv av kontorshotellet Park Venue återgått till tidigare ägarna Bosmac Invest AB och PV Business Center AB.

Väsentliga händelser under perioden

Metromark anställer hotellchef
I februari anställde Metromark Olivia Swanstein som hotellchef för Moment Hotels etablering i Malmö. Moment Hotels är beläget på Norra Vallgatan 54, i hjärtat av Malmö, mittemot Malmö Centralstation med smidiga kommunikationer till Malmö Sturup och Köpehamns flygplats Kastrup, och med Malmö stora utbud av kultur och nöjen runt hörnet.

Extra bolagsstämma den 4 februari 2010
Beslut om företrädesemission
Förutom att formellt godkänna förvärvet av Park Venue som kommunicerades i december 2009, beslutade en extra bolagsstämma den 4 februari 2010 att genomföra en företrädesemission på MSEK 22,7. Emissionen som genomfördes med teckningstiden 5 - 29 mars 2010 innebar för nuvarande aktieägare att de för en innehavd aktie i Metromark gavs rätt att teckna en så kallad unit bestående av två aktier i bolaget och en teckningsoption av serie 2010/2013. Teckningskursen var SEK 10 per Unit. Teckningsoptionerna som har en lösenkurs om SEK 7,5 emitterades utan vederlag. Vinstutdelning på nya aktier får ske från och med för innevarande räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade därutöver att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen skulle ändras till lägst SEK 1.500.000 och högst SEK 6.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.

Beslut om nedsättning av aktiekapital
Stämman beslutade även att aktiekapitalet skall nedsättas med SEK 1.698.562,50 för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Nedsättning skall ske genom att aktiens kvotvärde sätts ned från nuvarande SEK 1,0 till SEK 0,25.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutade om emission av ytterligare högst 2.264.750 teckningsoptioner av serie 2010/2013. Emissionen riktas till så kallade garanter av Unit-emissionen.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 500.000.

Metromark utser vVD
I mars utsågs Jeremy Hoffmann till vice verkställande direktör för Metromark. Hoffman kom närmast från en befattning som General Manager för kontorshotelloperatören Regus och hade tidigare bland annat arbetat inom Hertz och British Airways. Under mars-juni arbetade Hoffman huvudsakligen med utvecklingen av kontorshotellet Park Venue.

Finansiering genom garanterad nyemission
I mars genomfördes den på extra bolagsstämma i februari beslutade företrädesemissionen av så kallade units. Peter Stjernberg, storägare och styrelseordförande i Metromark, tecknade sig genom bolag för 700.051 units (MSEK 7,0) vilket motsvarade 1.400.102 nyemitterade aktier i Metromark. Peter Stjernbergs teckning innebar att han helt och hållet försvarade sin ägarandel i Metromark på cirka 30 procent. Därutöver tecknade sig ett engelskt investmentbolag, Silverventure Ltd., för 300.000 units (MSEK 3,0) motsvarande 600.000 nyemitterade aktier.

Styrelsen kompletteras med Henrik Schyffert
Inför årsstämman i slutet av maj föreslås Henrik Schyffert till ordinarie ledamot. Schyffert väljer att investera MSEK 0,5 och tecknar sig via bolag för 50.000 units motsvarande 100.000 aktier i emissionen.

Årsstämma den 28 maj 2010
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen i moderbolaget och koncernen.

Beslut om vinstdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2009.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att bolagsordningen ändras innebärande (i) att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt i antingen Svenska Dagbladet, Dagens Industri eller Dagens Nyheter, att (ii) en ny paragraf med benämningen "Bolagsstämma" läggs in i bolagsordningen inkluderande innehållet "Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm" samt, (iii) att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida. Stämman beslutade vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt (iii) ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvoden ej skall utgå. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Val av styrelse
För tiden intill nästa årsstämma valdes Niclas Ek, Peter Groning, Fredrik Ivarsson, Joakim Lundeborg, Henrik Schyffert och Peter Stjernberg till ordinarie styrelseledamöter. Peter Stjernberg valdes till ordförande.

Metromark utser likviditetsgarant
I maj ingick Metromark ett avtal om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB. Likviditetsgarantin syftar till att öka handeln i bolagets aktie och därmed öka intresset från aktiemarknaden.

Utfall av Metromarks genomförda företrädesemission
Metromarks företrädesemission på totalt MSEK 22,7 som genomfördes under perioden 5 - 29 mars 2010 tecknades till drygt 78,7 procent med och utan företrädesrätt vilket motsvarar ett belopp på MSEK 17,9. Emissionsbeloppet är sin helhet säkerställt genom garantiåtaganden. Återstående belopp om MSEK 4,8 fördelades bland garanterna genom att avräkningsnotor sänts ut. Vid tidpunkten för denna delårsrapports publicering hade ej samtliga garanter fullföljt sina garantiåtaganden. Med anledning av detta har bolaget inlett rättsliga åtgärder mot dessa garanter.

Försäljning och resultat
Periodens intäkter uppgick till KSEK 5.503. Försäljningen i sin helhet hänförs till verksamheten i kontorshotellet Park Venue. Koncernen har inte haft några intäkter under 2009, ej heller under helåret 2008. Bolaget planerar att under januari 2011 öppna det första hotellet i Malmö och därmed påbörja sin kommersiella verksamhet.

Periodens resultat efter skatt uppgick till KSEK -9.221. Koncernens resultat bestod av moderbolagets resultat om KSEK -5.755, dotterbolagens resultat om KSEK -2.261, varav kontorshotellet Park Venue resultat om KSEK -946, samt koncernmässiga justeringar om KSEK -1.205.

Kommentar till tidigare lämnad prognos
Metromark lämnade i mars 2010 en prognos baserat på att under 2010 driftsätta både fas 1 av Moment Hotels i Malmö och Lundivar Hotels i Milano. Under dessa förutsättningar kommunicerade Metromark i mars 2010 att koncernen bedömdes kunna omsätta drygt MSEK 40 på rullande årsbasis med ett resultat EBITDA i intervallet MSEK 7 - 8 inklusive den nyligen sålda verksamheten Park Venue i Stockholm.

Mot bakgrund av troliga ytterligare förseningar av driftsättning av bägge hotellen och det faktum att Park Venue i Stockholm avyttrats, meddelar styrelsen härmed att den i mars 2010 avlämnade prognosen dras tillbaka. Styrelsen arbetar för närvarande med en reviderad prognos som bedöms kunna offentliggöras inom två veckor.

Likviditet och finansiering
Den 30 juni 2010 uppgick koncernens banktillgodohavanden till KSEK 5.043. Det finns inga krediter i koncernen.

Investeringar
Koncernens totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 5.689 och avsåg investeringar i materiella anläggningstillgångar. Investeringarna materiella anläggningstillgångar avsåg till största delen investeringar i pågående byggnation av bolagens hotell i Milano och Malmö.

Avskrivningar
Periodens resultat efter skatt har belastats med KSEK -2.309 i avskrivningar varav KSEK 1.205 avsåg goodwill, KSEK 465 avsåg avskrivningar på inventarier och KSEK 639 avsåg avskrivningar på pågående byggnation. Avskrivningar goodwill avser avskrivning på den goodwill som uppkom vid förvärven av Moment Hotels AB som förvärvades under 2008 och Lundivar Hotels AB. Goodwillen skrivs av på 10 år.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 juni 2010 uppgick koncernens egna kapital till KSEK 29.748 varav KSEK 1.643 utgjordes av aktiekapital och KSEK 28.105 av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 6.570.994 aktier med ett kvotvärde på SEK 0,25.

Organisation
Per den 30 juni 2010 hade koncernen 6 personer anställda.

Ägarstruktur
Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nordic MTF under kortnamnet MHOT MTFB.

Aktieägare | Antal aktier | Andel (%)
Peter Stjernberg med bolag | 2.100.153 | 32,0%
SIX SIS AG, W8IMY | 806.412 | 12,3%
Erik Thulin | 370.000 | 5,6%
BOSMAC Invest AB | 350.000 |5,3%
Jesper Stevrin | 210.000 | 3,2%
BGA Invest AB | 192.000 | 2,9%
Fredrik Ivarsson med bolag | 175.029 | 2,7%
Joakim Lundeborg med bolag | 169.931 | 2,6%
STRICT Equity AB | 151.691 | 2,3%
Övriga | 2.056.778 | 31,1%
Totalt | 6.570.994 | 100,0

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärvet av kontorshotellet Park Venue återgår till tidigare ägare
Den 2 juli sålde Metromark tillbaka kontorshotellet Park Venue till de tidigare ägarna Bosmac Invest AB (50 procent) och PV Business Center AB (50 procent). Köpeskillingen uppgick till MSEK 8,55. vilket var samma belopp som Metromark betalade när kontorshotellet förvärvades i december 2009. Anledningen till att affären gick tillbaka var att Metromark valde att fokusera samtliga resurser och kapital på sina två hotellkoncept Moment Hotels och Lundivar Hotels istället och att Park Venue visade sig kräva mer kapital än vad som ursprungligen bedömdes. Det faktum att parterna inte kunde enas om full köpeskilling för den ursprungliga affären var motiverad eller inte, försvårade slutförandet av affären. Det är Bolagets bedömning att de resurser vilka krävts av Park Venue bättre kunde användas genom att Bolaget helt och hållet fokuserade på att färdigställa de påbörjade hotellen.

Villkor för affären
När Metromark förvärvade Park Venue i december 2008 uppgick köpeskillingen till MSEK 8,55. varav MSEK 3,0. skulle betalas kontant och MSEK 5,55. i värdepapper. Eftersom Metromark ansett att full köpeskilling ej var motiverad har Metromark helt och hållet innehållit den kontanta delen medan värdepappren, 740.000 aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark, har levererats till de tidigare ägarna. Parterna har nu enats om att affären skall gå tillbaka och att köpeskillingen skall uppgå till samma belopp som vid den ursprungliga affären. Denna innebär att Metromark skall erhålla MSEK 3,0 kontant vilket sker genom att Metromarks skuld till de tidigare ägarna kvittas och att köparna skall leverera 740.000 aktier och 370.000 teckningsoptioner till Metromark. Då förvärvet nu återgår, så har Metromark förvärvat aktierna i enlighet med ABL 19:1, d.v.s. utan att något vederlag därför har erlagts, ej heller så har någon värdeöverföring enligt ABL 17:3 ägt rum.

Kassaflödespåverkande faktorer
Under den period som Metromark ägt Park Venue har Metromark tillskjutet finansiering uppgående till KSEK 2.750. Kapital som använts till att färdigställa vissa byggnationer men även till att betala ärvda leverantörsskulder, vilka visade sig vara betydligt mer omfattande han vad som framgick vid förvärvet. Metromark har härvid säkerställt sin fordran genom att genom lösöresköp förvärva inventarier och annan inredning till ett belopp m KSEK 2.750.

Parterna har enats om att Park Venue skall i enlighet med överenskommen tidsplan förvärva inredningen/inventarierna för samma belopp. De återtagna aktierna/teckningsoptionerna kommer att antingen makuleras eller att avyttras. Metromarks balansräkning kommer därför att stärkas, antingen genom att antalet aktier minskar, eller genom att bolaget tillförs kapital genom försäljning av de återtagna värdepappren. Metromarks resultat kommer även att förbättras, då det negativa resultatet från Park Venue ej längre kommer att belasta Bolaget.

I samband med försäljningen av Park Venue lämnade Jeremy Hoffmann sitt uppdrag som vice verkställande direktör för Metromark.

Styrelseförändring
I augusti meddelade styrelseledamoten Niclas Ek att han på eget initiativ avgått ur Metromarks styrelse. Som skäl till avgången meddelade Ek att han valt att prioritera andra engagemang och att han ej har den tid som krävs för att delta i Metromarks styrelsearbete på ett fullgott sätt.

Utsikter för helåret 2010
2010 kommer fortsatt att präglas av finansierings- och marknadsaktiviteter relaterade till bolagets två hotell. Även frågan om att finna operatörer till hotellen kommer att prioriteras.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) Bokföringsnämndens allmänna råd, tillämpliga rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp.

Framtida rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Delårsrapport januari - september 2010     24 november 2010
Bokslutskommuniké 2010     februari 2011
Delårsrapport januari - mars 2011     maj 2011
Årsredovisning 2011     maj 2011
Årsstämma 2011     maj 2011

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

31 augusti 2010

Metromark Hospitality Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
joakim@metromarkhotels.com
tel 040-644 43 03
mobil 0730-82 33 80

Peter Stjernberg
Styrelseordförande Metromark Hospitality Group AB (publ)
peter.stjernberg@arctos.se
tel 040-644 43 00
mobil 0709-30 20 19

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Delårsrapport Q2 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag tre nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels, Moment Hotels samt Park Venue. Samtliga tre koncept kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Liksom Metromarks två hotellkoncept kommer Metromarks kontorshotellkoncept Park Venue att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare och Park Venue drivs i egen regi. Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTF. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här