HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Nyheter från HomO

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:44 CET

Det nyhetsbrev som nyss sändes ut innehöll dessvärre vissa fel. Denna version gäller. Vi ber om överseende.

http://www.homo.se/o.o.i.s/3703


Välkommen till HomO:s nyhetsbrev!

Nyheter från HomO till dig som kan ha nytta av information om frågor som rör sexuell läggning, diskriminering och mångfald.

HomO stämmer nattklubb

Två kvinnor har anmält till HomO att de vid ett besök på en nattklubb i Stockholm av en ordningsvakt blivit tillsagda att sluta pussas. Ordningsvakten tillade att ”så säger vi till killarna också”. I nära anslutning till anmälarna halvlåg ett heterosexuellt par och hånglade med varandra utan att bli tillsagda att sluta.

…Läs mer

Fyra förlikningar på tre månader

HomO har träffat fyra förlikningar efter att anmälningar om diskriminering, trakasserier eller kränkningar inkommit till myndigheten. Förlikningar träffas för tvistens lösande och innebär inte nödvändigtvis något medgivande om att de som anmälts gjort sig skyldiga till diskriminering.…Förlikning efter anmälan om kränkande bemötande av tandläkare…Förlikning efter anmälan om nekad anställning på konfirmationsläger…Förlikning efter anmälan om trakasserier av inhyrd personal…Förlikning efter anmälan om kränkningar på högskola

JO kritiserar polisens utredning av misstänkt hatbrott

En man gjorde i början av 2003 en anmälan till polisen i Jönköpings län om hets mot folkgrupp på en hemsida. Samtidigt underrättade mannen HomO om sin anmälan. HomO beslöt att bevaka polisens handläggning av ärendet. Trots tiotals påstötningar hade nästan tre år senare fortfarande ingenting hänt.

…Läs mer

Lesbiska par beviljas adoption efter assisterad befruktning utomlands

Två lesbiska kvinnor ansökte vid samma tingsrätt om att få adoptera sina respektive registrerade partners biologiska barn. I båda fallen hade barnen tillkommit genom assisterad befruktning utförd utomlands med hjälp av sperma från en anonym donator. Tingsrätten ansåg att paren berövat barnens möjligheten att få kännedom om vilka som var deras fäder och avslog därför adoptionsansökningarna. Båda kvinnorna överklagade tingsrättens domar till Göta hovrätt.

…Läs mer

Föräldraskap: betänkande om samma regler för samkönade par vid assisterad befruktning

I utredningen föreslås att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par som för olikkönade par.

…Läs mer

Europadomstolen: olika behandling av syskon och registrerade partner är inte diskriminering

Bakgrunden till målet var ett klagomål till Europadomstolen från två äldre, ogifta systrar som sedan lång tid tillbaka bodde tillsammans i ett hus som de gemensamt ägde. Klagomålet avsåg det faktum att den ena systerns död skulle innebära att den andra systern blev skyldig att betala arvsskatt på värdet av den bortgångna systerns andel av den gemensamma bostaden – något som enligt systrarna skulle medföra att den efterlevande systern skulle bli tvingad att sälja fastigheten.

…Läs mer

Ny antidiskrimineringslagstiftning i Storbritannien

Lagen, som ska träda ikraft den 1 april i år, förbjuder diskriminering (och trakasserier) på grund av sexuell läggning i samband med bl.a. tillhandahållande av varor, tjänster, bostäder, utbildning och samhällsservice.

…Läs mer

2007 – Året för lika möjligheter för alla

Europeiska kommissionen har utsett år 2007 till Året för lika möjligheter för alla. Avsikten är att skapa ett nationellt genomslag och brett folkligt stöd för EU:s redan antagna diskrimineringslagstiftning.

…Läs mer

Europeiska kommissionens nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ger information om nya publikationer, aktiviteter och möjligheter till finansiering för projekt inom unionen.

…Läs mer

ILO erkänner äktenskap oavsett kön

I ett avgörande från Internationella arbetstagarorganisationen ILO:s (FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) administrativa tribunal slår tribunalen fast att arbetstagare i FN-anknutna organ har rätt till de ersättningar och andra anställningsförmåner som utgår till gifta arbetstagare, oavsett om arbetstagaren är gift med någon av samma eller motsatt kön.

…Läs mer

Nytt material

In defence om Human Rights. Against Sexual Orientation Discrimination.

…Läs mer

Har du tips, synpunkter eller förslag? Skriv till george.sved@homo.se