HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Nyheter från HomO

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:03 CEST

Nu är det bara drygt tre månader kvar till dess att HomO och övriga ombudsmän mot diskriminering avvecklas för att den 1 januari 2009 återuppstå som den nya Diskrimineringsombudsmannen. Den nya myndigheten kommer att grunda sin verksamhet på den diskrimineringslag som vid årsskiftet ersätter nuvarande sju lagar mot diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen ska motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Liksom ombudsmännen idag ska myndigheten utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, ta emot anmälningar från enskilda och arbeta främjande med rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Ny Diskrimineringsombudsman blir Katri Linna, f.d. Ombudsman mot etnisk diskriminering.

Läs mer här >>

Nytt inom lagområdet

Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringsmål
Regeringen har idag föreslagit att mål där den nya diskrimineringslagen är tillämplig ska avgöras av Arbetsdomstolen i en sammansättning med endast fem ledamöter, varav en för vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Enligt HomO bör enbart juristdomare delta i domstolens prövning av diskrimineringsmål. Förslaget att ändra Arbetsdomstolens sammansättning i diskrimineringsmål så att intresseledamöterna inte utgör majoritet i målen, är inte en tillräcklig lösning på de problem som handlar om domstolens objektiva opartiskhet. För den enskilde är det tillräckligt att de partsnominerade ledamöterna riskerar att påverka de övriga ledamöterna för att den objektiva opartiskheten skall kunna ifrågasättas.

Läs mer>>

Viktiga avgöranden från EG-domstolen

EG-domstolen har under sommaren meddelat dom i två mål som gäller tolkningen av två av EG:s diskrimineringsdirektiv. Domarna innebär ett välkommet klargörande av frågor som rör diskrimineringsförbudens räckvidd och tillämpningsområde och kan i framtiden komma att få betydelse också för avgöranden som rör diskriminering på grund av sexuell läggning. Läs mer om de båda domarna nedan.

C-303/06 rörande avskedande och kravet på samband med funktionshinder>>

C54/07 rörande offentliga uttalanden och diskriminering i arbetslivet >>

Nytt material

Likabehandling i Högskolan
Enligt likabehandlingslagen ska högskolan motverka diskriminering och främja likabehandling av studenter och sökande till högskolan. Högskolan ska också se till att alla studenter och anställda får information om lagen och om lärosätets riktlinjer för likabehandlingsarbetet. Ombudsmännen mot diskriminering har nu gemensamt tagit fram en skrift som är tänkt som stöd i högskolornas likabehandlingsarbete.

Läs handledningen >> (pdf)

Övriga nyheter

Handbok för rapportering av homofobiska hatbrott
Rapporteringen från den gångna sommarens Pridefestivaler runt om i Europa har tydligt visat att homofobi och homofobiska hatbrott fortsätter att vara en del av vardagen för många homo- och bisexuella människor. Prideparaden i Budapest den 5e juli har till exempel beskrivits som den mest våldsamma i landets historia och även i bl.a. Kroatien, Slovenien och Moldavien har deltagare i Prideparader attackerats av allmänheten, delvis på grund av att de polisiära insatserna inte varit tillräckliga för att skydda deltagarna.

Men den förhållandevis omfattande rapporteringen av hatbrott vid Europas Prideparader utgör ett undantag för ett område som annars präglas av underrapportering. Att endast 11 stater i Europa har homofobiska motiv inkluderade i sin hatbrottslagstiftning är också en bidragande orsak till underrapporteringen av homofobiska hatbrott. För att bidra till en ökad dokumentation och rapportering av homofobiska hatbrott har ILGA-Europe nu tagit fram en handbok för hur sådan kan göras nationellt och internationellt.

Läs mer>>

Hans Ytterberg utreder bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Hans Ytterberg, har idag utnämnts till generaldirektör i Regeringskansliet med uppdrag att utreda frågan om diskriminering och bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att utreda om underlåtenhet att vidta åtgärder mot bristande tillgänglighet skulle kunna regleras som en form av diskriminering samt att beskriva och analysera vilka konsekvenser detta skulle få. Utredningen och dess förslag ska omfatta de samhällsområden som inkluderas i regeringens proposition "Ett starkare skydd mot diskriminering" men som i dag inte har någon reglering.

- Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är en svår men utomordentligt viktig fråga, säger Hans Ytterberg. Den är dessutom aktuell inte bara i Sverige - för närvarande förbereder EU-kommissionen arbetet med EU:s nya antidiskrimineringsdirektiv som också inkluderar rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning nyligen trätt i kraft, en konvention som Sverige som ett av det första länderna i världen undertecknade för drygt ett år sedan. Riksdagen väntas ta ställning till Sveriges tillträde till konventionen under hösten 2008. Konventionen tydliggör också att tillgänglighet liksom delaktighet är en fråga om mänskliga rättigheter, avslutar Hans Ytterberg. Hans Ytterberg påbörjar sitt uppdrag i Regeringskansliet den 1 januari 2009.

Del Martin - pionjär för lika rättigheter oavsett sexuell läggning - död vid 87

Dorothy L. (Del) Martin, 87, dog den 27 augusti på ett sjukhem i San Francisco. Del Martin var en av de verkliga pionjärerna i arbetet för alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning. Hon var tillsammans med sin livskamrat Phyllis Lyon en av grundarna av den första organisationen till stöd för lesbiska kvinnors rättigheter i USA, Daughters of Bilitis, 1955, och fortsatte hela livet att arbeta för likabehandling och mot diskriminering, liksom generellt för kvinnors rättigheter.

- Det är en verklig gigant i arbetet för mänskliga rättigheter som nu är borta, säger Hans Ytterberg i en kommentar till nyheten om att Del Martin avlidit 87 år gammal. Hon brukade själv beskriva sina pionjärår som "en kamp mot kyrkor, terapisoffor och domstolar", med en för Del så typiskt träffande anspelning på det amerikanska samhällets officiella syn på samkönad kärlek som omoralisk, som en sjukdom och som ett brott. Dels Martins roll i arbetet för att förändra det synsättet kan inte överskattas. Hennes insatser har genom årtiondena utgjort en inspiration för andra världen över, och jag är glad för att hon och Phyllis Lyon, hennes livskamrat sedan 55 år tillbaka, i juni i år fick tillfälle att gifta sig som det första paret i Kalifornien efter det att Högsta domstolen där öppnat äktenskapet för alla, oavsett sexuell läggning, avslutar Hans Ytterberg.

Läs Del Martins runa >> (pdf)

HomO är en statlig myndighet som inrättades den 1 maj 1999. Ombudsmannens uppgift är att verka mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning inom alla delar av samhällslivet. Ca sex gånger per år skickas ett nyhetsbrev ut med information om HomO:s arbete och andra viktiga händelser inom området. Har du tips, synpunkter eller förslag? Skriv till: maria.engvall@homo.se