Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 09:30 CEST

Nedan följer en kort sammanställning över några beslut och planbesked från nämndens möte, tisdagen den 17 maj 2016.

Anbudstävlingen om marktilldelning i Marby är klar
I februari utlyste Norrköpings kommun en anbudstävling för område A och B i Marby 6:4. Kravet i tävlingen var en tätare exploatering i form av radhus/kedjehus. Nu har vinnaren utsetts och det blev EREIM, Ekeblad Real Estate Management AB, som vann både område A och B. Detta eftersom de hade högst anbud på båda områdena, 16 kedjehus på område A och 34 radhus på område B.

Föråldrad detaljplan ska ändras
Det finns idag en detaljplan för Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1, men eftersom den planen är föråldrad med avseende på infrastruktur, byggrätt samt detaljplanens innehåll har beslut fattats om att den ska ses över och ändras.

Planen ska anpassas till ny trafikplats på Europaväg 4, ge utrymme för ett verksamhetsområde samt medge handel, service och kontor. Sådant som ska beaktas vid ändringen är till exempel eventuella åtgärder för buller från väg och järnväg, hur fornminnen påverkas samt möjligt behov av anslutningspunkt samt industrispår i samband med en eventuell direktlänk för industritåg.

Planarbete för åtta småhustomter i södra delen av Styrstad
Kommunen kommer att inleda planarbete för fastigheten Styrstad 11:10 samt Agetomta 2:10. Båda fastigheterna ligger i södra delen av Styrstads socken, ett område som omfattas av Strukturprogram för Styrstad med närområde där flera småhustomter i närområdet planlagts och byggnationer påbörjat under de senaste åren.

Planarbetet kommer att möjliggöra fyra tomter för småhus på respektive fastighet, det vill säga totalt åtta nya småhustomter. Områdets prägel av landsbygd ska värnas och miljö- och kulturhistoriska värden ska beaktas.

Prioriteringsordning av detaljplaner
Norrköping befinner sig i en stark utveckling, vilket innebär ökad efterfrågan på mark. Under 2016 ska stadsbyggnadskontoret föra detaljplaner om 1 000 bostäder och 5 hektar företagsmark samt upprätthålla en markreserv om 35 hektar verksamhetsmark.

De höga målen och tillgängliga resurserna i dagsläget, innebär att stadsbyggnadskontoret nästan enbart påbörjar planer av större strategisk betydelse, det vill säga planer som ger stora volymer eller som är samhällsviktiga av andra skäl, exempelvis planer för offentlig service, infrastruktur eller för att främja näringslivsutvecklingen.

Bilder, se under Relaterat / Bilder & Videor längst ner på sidan. 

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Malin Cuclair (Marby 6:4)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 34 15

Tomas Nyström (Fiskeby 1:48, Pryssgården 1:1, Styrstad 11:10, Agetomta 2:10)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 23

Christian Wintenby (Prioritering av detaljplaner)
Titel: processanvarig detaljplan, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 55
_________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgörs i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!