Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 16:15 CET

Nedan följer en kort sammanställning över några av de punkter som behandlades på stadsplaneringsnämndens möte onsdagen den 9 november 2016.

Markanvisningstävling för den centrala tomten i Inre hamnen
I slutet av november kommer Norrköpings kommun via annonsering bjuda in till en markanvisningstävling. Det handlar om den centrala tomten i Inre hamnen som är avsedd för centrumverksamhet. De hus som byggs på tomten får en tydlig plats i stadsbilden och behöver ges en intressant gestaltning som bidrar till Inre hamnens attraktivitet och kvalitetsvarumärke. Tävlingsuppgiften avser alltså gestaltning och vinnare utses baserat på hur väl anbudet uppfyller tävlingsuppgiften.

Ökad byggrätt prövas i ny detaljplan
Stadsbyggnadskontoret prövar möjligheten att i en ny detaljplan öka byggrätten på den befintliga förskoletomten Ramen 10 (Förskolan Ripan) i södra Hageby. Ändring av detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Bullersänkande åtgärder samt eventuella dagvattenåtgärder ska utredas.

Detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Scandic hotell
Scandic hotell ligger centralt i Norrköping inom kvarteret Renströmmen som avgränsas av Drottninggatan i väster, Slottsgatan i norr och Saltängsgatan i söder. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut hotellet på innergården av fastigheterna Renströmmen 7 och 9. Förslaget omfattar tillbyggnad till hotellbyggnaden som kommer att vara fristående från det befintliga gathuset med ny huvudentré, reception och restaurang i bottenvåningen och källargarage. Frågor som kulturmiljö och gestaltning, geotekniska förhållanden, markföroreningar och parkering är viktiga och behöver studeras närmre i det fortsatta detaljplanearbetet.

Revidering av riktlinjer för marktilldelning har påbörjats
I december 2011 antogs stadsplaneringsnämnden riktlinjer för marktilldelning avseende bostadsbyggande. Dessa riktlinjer är bra och välfungerande, men eftersom det finns en stor efterfrågan på mark för bostadsbyggnation i Norrköpings kommun är revideringen ett sätt att fortsätta öka transparensen och tydligheten gentemot byggherrar om hur mark tilldelas. Under nämndens möte i december kommer en workshop att hållas kring revideringen av riktlinjerna.

Detaljplan för berg- och dalbanan Wildfire
Stadsbyggnadskontoret påbörjar detaljplanearbete för berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark. Bland annat kommer trafik-, buller och naturvärdesfrågor att utredas under planarbetet.

Åtgärder för att stärka avtalsefterlevnad
Stadsplaneringsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att stärka avtalsefterlevnad i området Slottshagens industriområde. Handlingsplanen ska redovisas vid stadsplaneringsnämndens sammanträde den 13 december 2016. 

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Ola Brånäs (tomt C)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 12 17

Malin Hallor (Ramen 10)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 78

Amelie Hillåker och Azita Taheri (Renströmmen 7 och 9)
Titel: planarkitekter
Telefon: 011-15 13 57 respektive 011-15 19 67

Jonas Sivervik (nya riktlinjer för marktilldelning)
Titel: projektsamordnare
Telefon: 011-15 12 80

Christian Wintenby (detaljplan för Wildfire)
Titel: processansvarig för detaljplanering
Telefon: 011-15 19 55
_________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!