Norrköpings kommun

​Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 15:00 CET

Nedan följer en sammanfattning över några av de punkter som kommer att behandlas under stadsplaneringsnämndens sammanträde den 20 mars.

Prioriteringsordning för nya utbyggnads- och utvecklingsområden i Norrköping
I den översiktsplan för staden som togs fram 2017 beskrivs kommunens långsiktiga mål för utvecklingen av staden. Bland annat visar planen på områden som är lämpliga för bebyggelseutveckling. Det handlar både om områden för ny blandad bebyggelse för bostäder, ytor för verksamheter och kompletterande bebyggelse i befintliga delar av staden. Samtidigt arbetar Norrköpings kommun med det EU-finansierade samarbetsprojektet Framtidens resor där förslag till samlat nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik tas fram. En samordning av bebyggelseutveckling och kollektivtrafikutbyggnad är en mycket viktig del i en långsiktigt hållbar stadsutveckling. För att göra detta möjligt har Stadsplaneringsnämnden gett i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja ett arbete med att ta fram en prioriteringsordning för nya utvecklingsområden. Uppdragets mål är att ha ett förslag till prioriteringsordning klart under hösten 2018.

Prioritering av mindre detaljplaner under 2018
Under 2018 kommer stadsbyggnadskontoret att påbörja minst 15 mindre detaljplaner. Det anges i det uppdrag som stadsplaneringsnämnden gett stadsbyggnadskontoret. Uppdraget är en del av ett gemensamt mål för de kontor som ingår i samhällsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadskontoret föreslår att 6 planer prioriteras vid första prioriteringsomgången i år, dessa bedöms möjliga att anta 2019. Planerna ska pröva markens lämplighet för bland annat bostäder, vård, skola och centrumverksamhet.

Smedby
Norrköpings kommun ger positivt planbesked för att inleda planarbete för del av fastigheten Smedby 6:1. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att utforma och bygga en skola. Ansökan bedöms stämma överens med Översiktsplan för staden som antogs år 2017. I samband med ny detaljplan kommer stadsbyggnadskontoret att titta på vilka förutsättningar som finns, så som grönstrukturen kring skolan, trafik, buller och andra tekniska förutsättningar. Planarbetet kan påbörjas efter beslut om uppdrag i stadsplaneringsnämnden.

Kontaktpersoner:
Johan Mases (Prioriteringsordning för utbyggnads- och utvecklingsområden i Norrköping)
Titel: processansvarig strategisk planering, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 24 34

Sani Muric (prioritering mindre detaljplaner)
Titel: processansvarig detaljplanering
Telefon: 011-15 29 57

Anna Vernersson (Smedby)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 10

___________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!