Netrevelation AB

NYHETSBREV NR 3 – 2007

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 08:57 CEST

Tillväxt

Netrevelation visar i den kvartalsrapport som publicerades idag att den starka tillväxt som kunde noteras under första kvartalet har bestått och förstärkts. Delvis som en följd av nya tillkommande kunder (se nedan) men också genom att volymerna hos befintliga kunder är utomordentligt stark. Det visar att våra produkter och tjänster är uppskattade bland våra kunder.

Omsättningen ökade med 22% under första kvartalet och med 25% under andra kvartalet. Med fortsatt infasning av större kunder finns goda förutsättningar att tillväxten under andra halvåret kommer att fortsätta öka väsentligt.

För att möta kraftigt ökade volymer har vi (som tidigare planerat) under sommaren påbörjat ett projekt för att uppgradera våra system och vår server-struktur. Vi byter till helt nya, moderna, servrar och genomför gradvisa uppgraderingar av systemstrukturen så att kraftigt ökad volym och ny funktionalitet på ett kvalitetssäkrat sätt skall kunna implementeras. Uppgraderingarna sker gradvis och den nya systemversionen kommer att vara klar runt årsskiftet. Med detta arbete genomfört kommer vi att kunna flerdubbla volymerna, samtidigt som vi enklare och snabbare kan implementera nya funktioner och produkter framöver.Pågående kundprojekt

Vi arbetar med implementeringen av produkter för framför allt två stora kunder; AstraZeneca och FMLOG. Statusen för dessa projekt är:

AstraZeneca
Driftssättning av projektet gjordes i två steg under maj och juni. Under sommaren har en grupp inom AstraZeneca genomfört vidare tester av olika funktionaliteter. Efter semesterperioden kommer fortsatt gradvis utrullning av produkterna att ske i organisationen. Det innebär att vi så här långt har sett viss volym från denna kund under andra kvartalet, men att de stora volymerna (bedömd total årsvolym är drygt 20 MSEK) planeras att fasas in under de närmaste två kvartalen.


FMLOG
Ramavtalet med statliga myndigheter och verk, administrerat av FMLOG och omfattar 666 myndigheter och verk vilka har rätt att avropa ramavtalet.

Efter att ha utarbetat standardprodukter under våren och försommaren har myndigheter och verk kunnat ansluta sig till ramavtalet. Ett stort antal myndigheter är anslutna, som exempel kan nämnas Riksdagen, Regeringskansliet, Skolverket med flera. Det innebär att anslutna myndigheter sedan maj/juni kunnat boka taxitransporter via CallCenter och via Internet. Vissa resebyråer (se nedan) har också kunnat boka taxiresor för sina myndighetskunder.

Volymerna under andra kvartalet har varit blygsamma, helt enligt förväntningarna. Det är först efter semesterperioden som taxiresandet tar fart på allvar bland myndigheterna.

Vi har mött ett stort intresse för detta ramavtal och våra förväntningar på volymer har snarast ökat sedan avtal slutits. Vi vill dock upprepa att man måste ha respekt för att infasningen av dessa volymer, som i viss mån är beroende av en beteendeförändring av resenären, kommer att ta tid.
Resebyråer

En stor andel av myndigheters taxiresande sker till och från flyget, sk flygtaxi, vilket traditionellt bokas via myndigheternas respektive resebyråer. Det innebär att om resebyrån har våra system och produkter implementerade kan denna volym tillfalla Netrevelation direkt, utan att myndigheternas resenärer behöver förändra sitt beteende. Därför har det varit av stor vikt att bearbeta resebyråer och installera våra system. I dagsläget finns systemen installerade hos två av Sveriges större resebyråkedjor och intentionsavtal finns med ytterligare tre resebyråkedjor om installation under hösten (däribland Sveriges största).

I och med att systemen installerats kan resebyrån, om man så önskar, erbjuda Netrevelations olika produkter till alla sina kundföretag. Vi beräknar att Sveriges resebyråer idag bokar taxitransporter (främst till och från flyg) till ett värde om ca 150 MSEK.

VI har också påbörjat ett projekt där vi integrerar våra system med Amadeus självbokningsverktyg (AeTM). Detta Internetbaserade system erbjuder resebyrån sina företagskunder. Det innebär att alla tjänsteresenärer som bokar sin flygresa via AeTM kan boka en kopplad taxitransport från Netrevelation. Planerad driftsättning av denna funktion är månadsskiftet oktober/november.


Nya kunder / nya projekt

Överenskommelser och intentionsavtal har ingåtts med flera intressanta nya kundföretag. Vissa är medelstora och redan under infasning, något kommer att innebära ett större projekt där vi i dagsläget inte kan uppskatta volymer och tidsplaner. Men sammantaget finns ett stort intresse från Sveriges företag och organisationer att spara pengar och inte minst minska miljöbelastningen med hjälp av Netrevelations produkter.

En av våra större kunder, TeliaSonera, har under sommaren påbörjat en upphandling vilken i tillägg till de volymer som idag hanteras via Netrevelation också innehåller anställda från andra länder samt konsulter. Vi ser den pågående upphandlingen som en bra möjlighet att kunna utvidga vår affär med TeliaSonera. Anbuden skall vara inlämnade i augusti och resultatet meddelas senare under hösten.


För ytterligare information:
Anders Holst, VD Epost: anders.holst@netrevelation.se
Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North. Cetrified Adviser är Remium AB (www.remium.com)