Länsstyrelsen i Jönköpings län

Nyhetsbrev om ekologisk produktion

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:25 CEST

INFORMATIONSBREV nummer 6, Oktober 2005

Växtkraft
I länet har 9 odlingar av ekologiska demo-odlingar av hampa studerats under säsongen och fortsättning följer under hösten. Intresset för denna gröda ökar nu starkt, efter att odlingsförbudet hävts. För att erhålla gårdsstöd krävs i år fiberkontrakt, men förhoppningar finns att även energihampa ska få gårdsstöd kommande år.

Årets odlingar visar på stora variationer i utvecklingen av hampan. Vid optimala förhållanden kan vi säkert konstatera, att hampan har en växtkraft utöver det vanliga, även ekologiskt odlad.

Övriga erfarenheter från i år:

Hampan störs kraftigt av tät vattenrik jord. Ett fält med hög mullhalt och högt grundvatten fick dålig uppkomst och utveckling. Tidig sådd följt av regn och kyla förvärrade betingelserna ytterligare .
Ett annat något lutande fält med dränerad lerjord utvecklades bättre men inte bra. Över dräneringen var plantorna vid ett tillfälle cirka 2 meter, medan längden avtog till 1 meter mitt mellan dikesrören.
Ett tredje fält finns i en skogslycka på 0,15 hektar. Där blev utvecklingen dålig med få och korta plantor. Orsaken är svår att ange. Brukaren säger att även andra grödor får dålig utveckling. Skogen skuggar också en del, men det räcker ej som förklaring. Den lätta jorden kanske har brister av något slag, men lätt jord i sig brukar hampa trivas i.
Ett fjärde fält med lite lutning och moränjord är också svårförklarat. Fältet såddes för hand. De plantor som kom upp blev ofta dryga metern, men plantantalet mycket lågt. Kvickrot och andra ogräs utvecklades kraftigt. Lite frö som blev över såddes så sent som 20 juni i två rader på samma fält. Där blev en helt annan utveckling och i september var höjden cirka 2,5 meter.
Riktigt fin utveckling finns i 2-3 andra fält, dock med viss ojämnhet. Plantor på 3,5 meter fanns i mitten av september och de hade inte slutat växa. I dessa bestånd har all grönska i botten dött, även kvickroten.
Vi har noterat svampangepp i form av bomulls- och gråmögel på stjälkar, som kan brytas på mitten. Omfattningen har dock inte varit sådan att skörden påverkas märkbart för fiber eller energianvändning, men tillräcklig för att problemet måste uppmärksammas.

Ytterligare fakta om odlingarna ska redovisas senare, när säsongen avslutats och fler uppgifter föreligger.

Avslutningsvis lite kuriosa: Ordet gallra lär ha uppstått efter hampans hanplanta, som kallas för gallra. Den var inte önskvärd på grund av sin för tidiga nedvissning och gallrades därför bort.

Energidag i Sävsjö
Tisdagen den 8 november ordnas en energidag på Kulturhuset. På förmiddagen kommer mycket kompetenta föreläsare och eftermiddagen blir det utställning utomhus av firmor med bränslen, pannor, brännare med mera. Vi vänder oss till lantbrukare, som vill öka sin självförsörjning på energi eller hitta goda affärsidéer. Förnyelsebar energi som biogas, trädbränsle, energigrödor, flis, pellets med mera kan klara en betydligt större del av Sveriges energibehov. Dagen börjar 08.30 och slutar 16.00. Annonsering sker i pressen.

Kostnad: 200 kronor inklusive lunch och fika.

Ansvariga för programmet är Eric Andersson och Sten Malmström.

Medverkar gör också LRF, HS, SV med flera.

Barn som får ekologisk mat har mindre bekämpningsmedelsrester i urinen
I Råd & Rön 10 oktober redovisas denna lilla studie, som gjorts av EPA (USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket).

Man undersökte 23 elever, som i fem dagar åt konventionell mat, sedan ekologisk mat i fem dagar och slutligen konventionell mat de sista fem dagarna. Urinprov togs två gånger varje dag.

Resultaten visar på en "dramatisk och omedelbar" minskning av bekämpningsmedelsrester de dagar de fick ekologisk mat.

Fler brukare i ekostödet 2005
Betydligt fler brukare har i år sökt stöd för ekologiska produktionsformer jämfört med förra året. Ökningen är hela 20 % och den största ökningen är i Dalarnas, Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län.

Arealökningen är också tydlig, cirka 12 procent. (Källa: Ekobrev, Jordbruksverket)

En del av ökningen kan troligen förklaras av det nya gårdstödet, där mer extensiva produktionsformer gynnas.

Utnyttja rådgivningen
Du kan utan kostnad utnyttja den ekologiska rådgivningen för omläggnings- eller växtodlingsplan, foderrådgivning med mera. Vi arrangerar också kurser, studieresor, fält- och gårdsvandringar. Tala gärna om vad du vill ha.

Jönköpings kommun
ska öka den ekologiska matkonsumtionen till 25 % inom skola och omsorg på några år. I dag köps livsmedel för 80 miljoner kronor och det behövs ytterligare sju miljoner om målet ska uppnås. Förslaget har kommit från Göran Karlsson och Johanna Gustafsson.

Kommunstyrelsen tycker nu att det är hög tid att ställa tydligare mål. Hittills har endast ett fåtal produkter varit ekologiska. (Källa: Jönköpingsposten, 13 oktober)

Utskick & kurser delfinansieras med EU-medel.

Kontaktperson
Sten Malmström
Ekologisk rådgivare
Telefon: 036-39 51 99
E-post: sten.malmstrom@f.lst.se