Vetenskapsrådet

Nyhetsbrev: PER STRÖMBERG TILLDELAS FORSKARPRIS VID HANDELSHÖGSKOLAN m.m

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:03 CET

Igår kväll tilldelades docent Per Strömberg Partnerprogrammets Forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Priset består av ett bidrag på 100 000 kr från Handelshögskolans Partnerföretag och delas ut till en ung, lovande forskare verksam vid högskolan. Årets pristagare uppmärksammas särskilt för sin detaljerade empiriska analys av kontraktsförhållanden mellan entreprenörer och riskkapitalister.
Per Strömberg examinerades från Handelshögskolan 1991 och doktorerade sedan vid Carnegie Mellon University i USA. Han publicerade huvuddelen av sin avhandling i den välrenommerade finanstidskriften, Journal of Finance, och har hållit samma exceptionellt höga nivå på sin forskning sedan dess. Han är bland världens tio mest citerade forskare på sitt område och hans bästa arbeten används inte bara i undervisningen − de används som obligatorisk läsning i kurser vid toppskolor som MIT, Chicago, Harvard, Wharton och Handelshögskolan. Per Strömberg är nu knuten till institutionen för finansiell ekonomi, vid Handelshögskolan och Swedish Institute for Financial Research.

Bland många betydande forskarinsatser märks framförallt Pers sätt att med enkelhet och elegans beskriva komplexa kontrakt mellan entreprenörer och riskkapitalister. Denna forskning utgör nu en solid grund för hans nya, spännande projekt som handlar om hur nystartade företag utvecklas under de första åren.

− Jag är otroligt stolt och tacksam för utmärkelsen, inte minst med tanke på alla andra begåvade och kreativa forskare som verkar vid Handelshögskolan. Det är också särskilt roligt att priset kommer från Handelshögskolans Partnerföretag. De goda relationerna med näringslivet är en otrolig styrka för HHS och helt avgörande för att kunna bedriva näringslivsforskning på elitnivå, säger Per Strömberg.

Foto på Per Strömberg kommer senare att läggas ut på HHS:s hemsida: www.hhs.se/Press/Pressreleases/sv_PressReleases05.htm


Om Partnerprogrammets forskarpris
För att ytterligare främja forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm instiftade högskolan och dess Partnerföretag år 2003 ett forskarpris. Priset tilldelas för ett arbete som har bidragit till kunskapsutvecklingen inom sin disciplin och som håller så hög vetenskaplig klass att det är publicerbart i internationella vetenskapliga publikationer. Det är en fördel om arbetet i fråga har presenterats i utbildnings- och tillämpningssammanhang.

Om Partnerprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolans i Stockholm Partnerprogram grundades 1994 och består av ett exklusivt nätverk av ledande företag som årligen bidrar med cirka 32 MSEK för att stödja utvecklingen av Handelshögskolans forskning. Under 2006 har 13 nya företag tillkommit, vilket innebär att Handelshögskolan idag stöds av 113 företag. Sedan starten 1994 har Partnerföretagen sammanlagt bidragit med 277 181 MSEK till Handelshögskolan. Företagens generösa bidrag utgör en allt större del av Handelshögskolans totala årliga finansiering och är ett mycket viktigt tillskott till högskolan. Partnerföretagen är idag Handelshögskolans tredje största finansiär.

-----------------------------------------------------------------------

JÄMSTÄLLDHET, BARN OCH KÄRLEK - HUR GÅR DET IHOP EGENTLIGEN?

I dag vill "alla" kvinnor och män vara jämställda med sin partner. Men vad innebär det till vardags, när man ska hämta barnen och sköta om hemmet vid sidan av yrkesarbete och fritid? Det försöker forskaren Eva Magnusson svara på i sin nyutkomna bok.
Boken "Hon, han och hemmet - genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer" bygger på ett forskningsprojekt där kvinnor och män, som lever tillsammans och har barn, intervjuas. Paren bor i Danmark, Finland och Sverige och tillhör den första generationen som själva vuxit upp med jämställdhet som politiskt mål.

Eva Magnusson ger oss en inblick i hur paren fördelar hemarbete, föräldraledighet, ansvar och yrkesarbete samt hur de har diskuterat sig fram till sin fördelning. Samtidigt får vi också ta del av hur de ser på sig själva och varandra som kvinnor, män, föräldrar och yrkesarbetande, och hur detta påverkar deras val.

Berättelserna tydliggör hur traditionella värderingar fortfarande inverkar i skapandet av den "moderna barnfamiljen". Nutidens barnfamiljer omges av starka kulturella föreställningar om vad god kvinnlighet och manlighet ska vara, och om vilka krav man kan ställa på varandra i ett heterosexuellt förhållande.

För många par är föreställningarna så självklara att de varken ifrågasätter eller funderar över dem särskilt mycket. Andra vill förändra dem, både hos sig själv och andra. I den här boken möter vi både par som strävar med att förändra de traditionella värderingarna och par som berättar att "för mycket jämställdhet" vore onödigt eller kanske till och med riskabelt.

De tre nordiska länder som är representerade i boken har en aning olika historia när det gäller jämställdhet, och det framgår tydligt i parens berättelser. Alla skillnader mellan länderna går dock inte i den riktning som vi svenskar gärna tror, när vi ser oss som världens mest jämställda."Hon, han och hemmet" vänder sig till studerande på högskola och universitet, men också till kvinnor och män som reflekterar över sin vardag och är intresserade av förändring. Boken är utgiven av Natur & Kultur.

Eva Magnusson är genusforskare och föreståndare för Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet. Hon är fil.dr., docent och leg.psykolog. Hon har tidigare forskat om kvinnors villkor i arbetslivet och balanserandet mellan arbete och familj, samt om den moderna psykologins olika sätt att ge psykologisk betydelse åt människors könstillhörighet. Det kan man läsa om i boken "Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv" (Natur & Kultur, 2003).
-----------------------------------------------------------------------

UMEÅ UNIVERSITET SATSAR PÅ AVANCERAD FILM- OCH TVPRODUKTION

Med ett stöd på en miljon kronor från Balticgruppen får studenterna vid Digital medieproduktion tillgång till ett av marknadens mest avancerade system för produktion av film, TV och webbdesign.
Studenterna på den treåriga utbildningen Digital medieproduktion vid institutionen för informatik är bland de första i Sverige som får arbeta med Avid Symphony Nitris. Det är ett system speciellt framtaget för film- och TV-produktioner som kräver avancerad och högkvalitativ bildbearbetning.

Utbildningen får därmed en unik möjlighet att finnas med bland de främsta inom medieproduktion. Förutom institutionen för informatik är det endast några större filmproduktionsbolag samt Sveriges Television i Norrköping, Malmö och SVT Fiktion som köpt systemet.

? Den nya utrustningen innebär att våra studenter får tillgång till en mycket avancerad miljö för medieproduktion. Med detta världsledande system kan vi erbjuda en utbildning som ligger i toppklass både nationellt och internationellt, säger en nöjd Ulf Hedestig, prefekt vid institutionen för informatik.

Programmet Digital medieproduktion startade hösten 2005. Söktrycket till de 30 studieplatser som erbjuds varje år har sedan starten varit mycket stort. Utbildningens kärna utgörs av det som brukar kallas postproduktion, d.v.s. efterbearbetning av olika typer av medieproduktioner. Det kan vara nyhetsinslag, reklamfilm, lång- och kortfilm, datorspels- eller webbproduktioner.

Utbildningen innehåller även kurser som behandlar digitala mediers roll i dagens samhälle, analys av digitala medier, kvalitetsbedömningar och jämförelser av digitala medier, webbproduktion samt ekonomiska aspekter av medieproduktion.

? Den satsning vi nu gör tillsammans med Baltic Gruppen Utveckling AB är en viktig del i vår långsiktiga utveckling av vår studiemiljö. I förlängningen kommer det att komma hela branschen till godo, säger Ulf Hedestig.-----------------------------------------------------------------------

SKOLLEDARSKAP OCH KÖN - VAD KAN DET INNEBÄRA?

Lyhörda kvinnor och tydliga män. Det är en vanlig föreställning om hur manliga och kvinnliga chefer är. Men chefer i skolvärlden ser på sin roll på liknande sätt. Däremot verkar kön ha betydelse när lärarna beskriver sina chefer.
Forskaren Karin Franzén har undersökt hur manliga och kvinnliga chefer i skolan, även kallade skolledare, upplever sitt ledarskap. Hon har också bett lärare att beskriva sina skolledare.

Både manliga och kvinnliga skolledare tycker att det är viktigt att kunna fatta beslut i chefsrollen och att vara lyhörd inför lärarnas och elevernas behov.

När det gäller rollen som pedagogisk ledare talar männen om att styra verksamheten mot pedagogiska mål medan kvinnliga skolledare istället lyfter fram vikten av att reflektera över sitt agerande som ledare.

De lärare som Karin Franzén pratat med tycker att en bra skolledare lyssnar på dem och intresserar sig för deras situation. Men när lärarna ska beskriva sin egen chef verkar det ha betydelse om chefen är man eller kvinna.

- En kvinnlig skolledare, som stöttar sina lärare, uppfattas som den ultimata skolledaren. Däremot uppfattas en manlig skolledare, som talar mycket om vikten av att vara lyhörd och ödmjuk, som obekväm. Det verkar svårare för en manlig skolledare att "trampa" över könsbarriärerna än för en kvinnlig, säger hon.

Både skolledare och lärare tycker att det är viktigt att skolledaren fungerar som supporter och chef. Däremot har de olika syn på skolledarens pedagogiska roll.

- Skolledarna ser sig själva som skolans pedagogiska ledare och menar att de har tydliga pedagogiska mål med verksamheten. Lärarna däremot ser inte skolledaren som pedagogisk ledare utan mer som en pedagogisk inspiratör.


Karin Franzén har sina rötter i Kopparberg men är uppvuxen i värmländska Kil. Sin grundutbildning till förskollärare och senare vidareutbildning inom ämnet pedagogik har hon huvudsakligen fått vid Karlstad universitet, men hon har också studerat vid Högskolan Dalarna. År 2000 antogs hon till forskarutbildning vid Umeå universitet och hade fram till december 2005 en doktorandtjänst finansierad av Mittuniversitetet. Karin Franzén är sedan årsskiftet anställd som lektor vid universitetet i Örebro.


Fredagen den 17 november försvarade Karin Franzén, pedagogiska institutionen, vid Umeå universitet sin avhandling med titeln " Is i magen och ett varmt hjärta". Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv. Fakultetsopponent var professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet.

-----------------------------------------------------------------------

WEBBSIDORS DESIGN HAR KRAFTIG INVERKAN PÅ REKLAM

Det kan vara mer än dubbelt så effektivt att annonsera på en enkel webbsida jämfört med en sida som är mer komplex. Dessutom är personer som surfar planlöst utan mål mer mottagliga för reklam. Det kommer Patrik Nilsson fram till i sin avhandling.
Webbannonseringens effektivitet påverkas av webbsidans komplexitet, hur sidan används och hur webbsurfaren beter sig. Det är lättare att få den oplanerade surfarens uppmärksamhet än att nå den som är målinriktad och söker efter specifik information.

Forskaren Patrik Nilsson har också undersökt hur effektiva icke-animerade, animerade och pop-up-annonser är.

- Resultaten visar inte helt oväntat att pop-up-annonser är mest effektiva, säger han.

Men det är inte själva upp-poppandet eller den abrupta presentationen som gör dem effektiva utan snarare den negativa betydelse pop-up-annonser har för webbsurfare.

- Det är ramen runt pop-up-annonserna som drar till sig uppmärksamheten först och främst. Som en indirekt effekt distribueras sedan en del av denna uppmärksamhet till annonsen som finns inom ramen.

I ett av experimenten togs den karaktäristiska ramen bort och webbsurfarna fick se en upp-poppande annons utan ram. Då sjönk uppmärksamheten dramatiskt. Skillnaden i effekt mellan de båda typerna av annonser är cirka 6 mot 1 till den traditionella pop-up annonsens fördel.

Patrik Nilsson har genomfört en av världens mest omfattande experimentstudier inom reklam och utfört mer än 700 individuella experiment.

- Genom att förstå hur man uppmärksammar reklam på webben kan man göra mer effektiva lösningar. Mina resultat kan vara till nytta för de som visar reklam på sina webbsidor, för webbdesigners och reklambyråer, säger han.


Patrik Nilsson är född och uppvuxen i Umeå och arbetar som föreläsare och forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han bedriver även forskning inom området marknadskommunikation vid reklam- och marknadsföringsbyrån Honeymoon i Stockholm.

Fredagen den 10:e november försvarade Patrik Nilsson, Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Attention to Advertising". Svensk titel "Uppmärksamhet för reklam". Fakultetsopponent var Dr. G.M. Naidu, Professor i marknadsföring vid University of Wisconsin - Whitewater.