Nyköpings kommun

Nyköping överens med Sverigeförhandlingen om Ostlänken

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 17:17 CEST

Ostlänkenkommunerna (Nyköping, Norrköping, Linköping, Södertälje och Trosa) har slutit en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationsläge.

Staten kommer att finansiera grundutförande av stationer och järnvägsanläggningen medan Nyköpings kommun åtar sig att medfinansiera Ostlänken med 84 miljoner kronor.

- Överenskommelsen innebär ytterligare en bekräftelse på att Ostlänken ska börja byggas år 2017 och stå färdig senast 2028 säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Ostlänken är en viktig del för Nyköpings fortsatta utveckling och kommer ytterligare att knyta Nyköping samman med Stockholm och Östergötland i en gemensam arbetsmarknads- och bostadsregion.

I överenskommelsen lovar Nyköpings kommun att det från och med 2016 till och med 2035 ska byggas 7 400 bostäder i kommunen. Med bostäder menar man färdigställda bostäder oavsett typ, upplåtelseform eller när detaljplaner antagits. Endast en liten del av detta kommer kommunen att bygga själv. 

För att bostadsbyggandet ska fortgå på samma höga nivå som idag fortsätter kommunen arbetet kring planering och utveckling genom fysisk planering, köp och försäljning av mark samt exploateringsavtal. Med detta som grund bedömer Nyköpings kommun att bostadsbyggandet kommer att uppgå till överenskommelsens 7 400 bostäder och att kommunen efter avtalstiden kan få tillbaka det som förskotterats. 

För Nyköping innebär överenskommelsen också att kommunen förskotterar 54 miljoner kronor till Ostlänken som motsvarar 1 000 kr/invånare.

- Med bättre kommunikationer redan från 2017 kommer företagen att få lättare att anställa medarbetare och få tag i rätt kompetens vilket i sin tur leder till konkurrenskraftigare företag, fortsätter Urban Granström. Fler, snabba och tillförlitliga tågresor skapar också bättre förutsättningar för våra invånare att hitta arbete inom ett större område.

Överenskommelsen utgår från att Ostlänken är en del av höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/ Malmö som byggs med staten som huvudman.

Överenskommelsen bekräftar ytterligare Nyköpings resecentrum som en av 13 stationer utmed höghastighetsjärnvägen. Ostlänkenkommunerna och Sverigeförhandlingen är också överens om att snabb regional trafik ska få tillträde till den nya banan för att uppnå de regionförstoringseffekter som eftersträvas.

Fortsatt arbete inför avtalstecknande
Sverigeförhandlingen och Ostlänkenkommunerna arbetar nu vidare med de frågor som återstår innan ett formellt avtal kan tecknas. Sverigeförhandlingen och Ostlänkenkommunerna ser inte att det arbetet hindrar den principiella överenskommelsen om bostäder, förskottering och medfinansiering. Det som återstår är slutliga formuleringar av avtalstexter och avsnitten om beskrivning av kapacitet och tillträde för regional trafik på den nya banan samt preciseringar av statens leverans i form av järnvägsanläggningens grundutförande.

Frågor om principöverenskommelse mellan Nyköpings kommun och Sverigeförhandlingen kontakta

Urban Granström, kommunalråd Nyköpings kommun, 073 – 773 79 83
Christian Udin, Ostlänkenansvarig Nyköpings kommun, 073 – 773 70 28