Länsstyrelsen i Stockholms län

Nyproduktionen av bostäder behöver fördubblas

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 10:31 CEST

Trots att bostadsbyggandet i Stockholms län tagit fart igen efter lågkonjunkturen är takten för låg och nyproduktionen av bostäder behöver fördubblas. Det visar Länsstyrelsens rapport Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 som i dag överlämnas till Boverket och regeringen.

Under 2000-talet har länets befolkning ökat med en kvarts miljon invånare och bostadsbyggandet har långt ifrån nått upp till behoven. De långsiktiga befolkningsprognoserna som visar en ökning med 25 000 personer per år har dessutom överstigits rejält de senaste åren. Det innebär att det prognostiserade behovet av nya bostäder fram till 2030 inte kommer att räcka till. Istället för 13 000 nya bostäder per år kan det nu behövas upp emot 20 000.

- Bostadsförsörjningen är tillsammans med infrastrukturen en av de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av regionen. Byggs det inte mera riskerar bristen på bostäder att bli en avgörande flaskhals. Regering och riksdag, kommunerna, men också Länsstyrelsen, behöver samverka för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att ett tillräckligt byggande ska komma till stånd, säger landshövding Per Unckel.

Bostadsbyggande föregås av omfattande och i många fall komplicerade processer. Kommunerna och Länsstyrelsen behöver samverka och skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggandet.

- Kommunerna har en nyckelroll, bland annat genom möjligheten till framförhållning i planläggningen. Vi på Länsstyrelsen kan bidra genom att handlägga ärenden som gäller bostadsbyggande snabbare än i dag. Därför arbetar vi med att korta våra handläggningstider, säger länsbostadsdirektör Maria Heymowska.

>> Läs rapporten Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 (pdf)

Har du frågor, kontakta:
Enheten för bostadsfrågor
Maria Heymowska, länsbostadsdirektör
tfn: 08-785 44 26, 070-675 44 26

Henrik Weston, utvecklingsledare
tfn: 08-785 50 76