Lunds universitet

Nytt avtal mellan Akademiska Hus och Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:44 CET

Förhållandet mellan fastighetsbolaget Akademiska Hus och Lunds universitet har den senaste tiden varit omdebatterat. Nu har Akademiska Hus och Lunds universitet nått en tudelad överenskommelse som dels berör principerna för det fortsatta samarbetet, dels en konkret överenskommelse om förhyrning av c:a 163.000 kvm lokaler.

De idag ingångna, unika avtalen innebär bland annat att universitetet får kortare uppsägningstid på vissa hyreskontrakt och lämnar betydande ytor, i syfte att minska sina lokalkostnader.

Lunds universitet och Akademiska Hus har kommit överens om att fri förhandlingsrätt i kombination med marknadshyror är den bästa långsiktiga lösningen på båda parters behov. För Lunds universitet innebär det mer konkret att lokalförsörjningen kan bli både billigare och effektivare genom bland annat kortare uppsägningstid av hyreskontrakt och en mer behovsanpassad förhyrning då det blir lättare för universitetet att hyra endast delar av fastigheter.

Avtalen säkerställer universitetets lång- och kortsiktiga lokalbehov och expansionsmöjligheter genom att Akademiska Hus förbinder sig till att inte avyttra mark inom campus utan att först ha samrått med Lunds universitet. Samtidigt skapar avtalen förutsättningar för nya verksamheter i de lokaler universitet lämnar och därmed för nya kunder för Akademiska Hus och samtidigt en mer mångfacetterad campus-miljö.

– Hela idén med Akademiska Hus är att universiteten ska kunna utnyttja den fria konkurrensen för att kunna välja bästa möjliga lokallösning. Nu tydliggör vi att denna princip och marknadshyressättning är det som bäst gagnar båda parter, säger Joakim Ollén, VD Akademiska Hus. För oss innebär detta nu en breddning av kundbasen i och en mera aktiv del i Lunds näringslivsutveckling.

– Vi tycker att det är glädjande att vi efter långa diskussioner nu har nått ett samarbetsavtal med Akademiska hus, säger Peter Honeth, universitetsdirektör Lunds universitet. Det är bra med en öppnare konkurrens när det gäller byggnationer inom campusområdet eftersom vi tror att detta kommer att göra det lättare för universitetet att ta emot donationer till byggnader.

Avtalet med Akademiska Hus är ett led i universitetets så kallade Excellensprojekt där universitetet genom att sänka kostnaderna för administration och lokaler ska få loss pengar till att höja kvaliteten inom utbildning och forskning. Sammanlagt räknar universitetet med en kostnadsbesparing på ca 60-70 miljoner kronor under kommande kontraktsperiod. För Akademiska Hus innebär de nu tecknade hyresavtalen en säkrad hyresintäkt på ca 850 mkr.För mer information kontakta:

Joakim Ollén, VD Akademiska Hus, 070-354 24 07

Mikael Lundström, regiondirektör Akademiska Hus Syd, 070-5148028

Peter Honeth, universitetsdirektör Lunds universitet, 0705-11 41 88

Lars Lavesson, chef vid Lunds universitets Byggnadsenhet, 0708-89 78 87