Medivir AB

Nytt behandlingsalternativ vid agitation lanseras i Norden

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 12:24 CEST

Agitation är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som bland annat kan drabba personer med bipolär sjukdom och schizofreni. Adasuve är en helt ny behandling för agitation, där patienten andas in ett antipsykotiskt läkemedel via en inhalator, och finns nu tillgänglig för förskrivning i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Patienter som upplever agitation beskriver tillståndet som en inre stress som stegras till en nivå där de inte längre fungerar normalt. Agitation kan resultera i verbala övergrepp, svårigheter att kontrollera impulser och ökad risk för våldshandlingar.

Kontrollera känslor och ångest samt undvika tvångsåtgärder
Drygt åtta miljoner av Europas vuxna befolkning lever med schizofreni eller bipolär sjukdom. Enligt genomförda marknadsundersökningar i Europa uppskattas 15-20 procent av dessa personer i genomsnitt drabbas av två episoder av agitation per år. Agitation kan komma plötsligt eller utvecklas över en längre tid. Det kan dröja olika lång tid (minuter, timmar eller dagar) innan agitationen är så besvärlig att patienten behöver behandling, men när agitationen ökar krävs ofta akut behandling.

Målet med denna behandling är att hjälpa patienten att få kontroll över sina känslor eller ångest samt att undvika tvångsåtgärder som annars kanske skulle behöva användas för att hantera patientens tillstånd. Behandling av agitation är en stor utmaning för sjukvården. Standardbehandling för akut agitation består idag av antipsykotiska läkemedel, ibland i kombination med bensodiazepiner.

Nytt behandlingsalternativ
Adasuve är det första inhalerbara läkemedlet inom psykiatrin, och är ett snabbverkande
icke-invasivt alternativ till dagens standardbehandling. I inhalatorn finns den
verksamma substansen loxapin, ett antipsykotikum för vilket det finns en lång
klinisk erfarenhet av i Europa.2,5  Vid inandning förångas loxapin och tas snabbt upp i blodet via lungorna. Maximal plasmakoncentration uppnås inom två minuter och en klinisk förbättring ses efter tio minuter.2,3,4  Kliniska studier har visat att Adasuve tolereras väl och har få biverkningar.  

- Agitation är ett besvärligt tillstånd som drabbar människor med schizofreni och bipolär sjukdom. Adasuve är ett välkommet tillskott i behandlingsarsenalen, säger Dr Anders Berntsson, verksamhetschef på Danderyds sjukhus.
 

Om ADASUVE
ADASUVE används för att behandla akuta symtom på lätt till måttlig agitation hos vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom.1  Adasuve är ett antipsykotiskt läkemedel som ges i form av
inhalation genom att utnyttja den unika teknik som Staccato inhalatorn utgör. Initial dos är 9,1 mg loxapin, en andra dos kan ges vid behov efter 2 timmar.

I Europa-godkännandet av Adasuve konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten att; ”Adasuve har visats ge en snabb kontroll (inom några minuter) av lätt till måttlig agitation hos patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom som är samarbetsvilliga när det gäller att använda en inhalator. CHMP noterade att administreringen av Adasuve är noninvasiv. När det gäller dess säkerhet är de flesta biverkningarna jämförbara med biverkningarna för andra antipsykotiska läkemedel. Den möjliga risken för bronkospasm betraktas som hanterbar och har åtgärdats på ett adekvat sätt genom
riskminimeringsåtgärder. CHMP fann att nyttan med Adasuve är större än riskerna och rekommenderade att Adasuve skulle godkännas för försäljning.”6

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har godkänt Adasuve för försäljning inom EU och nu finns läkemedlet tillgängligt för förskrivning i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Mer information om ADASUVE finns att läsa på http://www.adasuve.com/

Om Ferrer
Ferrer är ett privatägt, europeiskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med huvudkontor i Barcelona. Företaget är verksamt inom läkemedels-, hälso-, kemikalie- och livsmedelssektorn i Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och USA. Ferrers läkemedel marknadsförs i drygt 90 länder, genom 23 internationella dotterbolag (inklusive joint ventures) och 70 partners och distributörer.

Ferrer bedriver verksamhet inom hela läkemedelskedjan, från forskning och utveckling till internationell marknadsföring, inklusive kemisk utveckling och tillverkning av både råvaror och färdiga läkemedel. Företaget har forskningscenters i Spanien och Tyskland, och produktionsanläggningar i Europa och Latinamerika inom läkemedel, diagnostik, vaccin, finkemikalier, livsmedel- och fodersektorn. 

Ferrer har de kommersiella rättigheterna att marknadsföra ADASUVE i Europa, Latinamerika och OSS (Oberoende Staters Samvälde). Mer information om Ferrer finns att läsa på www.ferrer.com

Om Alexza Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: Alxa)
Alexza Pharmaceuticals är inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av nya, egenutvecklade produkter för akut behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Alexzas produkter baseras på Staccato®-systemet, en handhållen inhalator utformad för att leverera ett
läkemedel via lungan, som ger snabb terapeutisk effekt på ett enkelt, icke-invasiv sätt.

ADASUVE är Alexzas första kommersiella produkt, som godkändes av US Food and Drug Administration i december 2012 och av den Europeiska läkemedelsmyndigheten i februari 2013. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. är Alexzas kommersiella partner för ADASUVE i USA. Grupo Ferrer
Internacional SA är Alexzas kommersiella partner för ADASUVE i Europa, Latinamerika och OSS (oberoende staters samvälde). ADASUVE ® och Staccato ® är registrerade varumärken för Alexza Pharmaceuticals, Inc.

Referenser:
1. Adasuve SPC. www.fass.se
2. Spyker DA, et al. Pharmacokinetics of Loxapine Following
Inhalation of a Thermally Generated Aerosol in Healthy Volunteers J Clin
Pharmacol 2010;50:169-179.
3. Lesem MD, et al. Rapid acute treatment of agitation in individuals with
schizophrenia: multicentre, randomised, placebo-controlled study of inhaled
loxapine. The British Journal of Psychiatry 2011: 198,5158.
4. Kwentus J, et al. Rapid acute treatment of agitation in patients with bipolar I disorder: a multicenter, randomized, placebo-controlled clinical trial with inhaled loxapine. Bipolar
Disorders 2012: 14: 3140.
5. Heel RC, et al. Loxapine: a review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy as an antipsychotic agent. Drugs, 1978;15(3):198-217.
6. www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002400/WC500139410.pdf

  

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden.Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se