Landstinget Kronoberg

Nytt ersättningssystem på landstingsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:28 CET

Fastställd budget och godkänt åtagande 2007, glasögonbidrag återinförs, nytt ersättningssystem för primärvården och fortsatt utredning för samordnat barncentrum. Det var några av punkterna vid dagens landstingsstyrelse.


Ytterligare information:
Landstingsråd Sven-Åke Gustavsson, tel 0470-58 85 83, 0709-84 49 31
Landstingsråd Paul Johansson, tel 0470-58 85 81, 0709-84 43 97
Landstingsråd Suzanne Frank, tel 0470-58 85 82, 0709-84 45 82
Landstingsledamot Erling Persson, tel 0372-80275, 0709-84 45 73
Landstingsledamot Rolf Sällryd, tel 0470-58 85 15, mobil 0706-64 13 53
Landstingsdirektör Sture Andersson, 0470-58 85 84, 0709-84 45 84
Oförändrad budget 2007

Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer uppdragsbudgeten för 2007 så som den antogs i junistyrelsen. Enligt kommunallagen ska budgeten under valår även fastställas efter genomfört val.
Glasögonbidrag åter, i övrigt oförändrade avgifter

Vid årsskiftet återinförs glasögonbidraget för barn upp till 7 år. I övrigt föreslås oförändrade taxor och avgifter inom Landstinget Kronoberg. Definitivt beslut fattas av nya fullmäktige 27-28 november.
Socialdemokraterna i arbetsutskottet föreslog även att Landstinget Kronoberg ska slopa kostnadstaket vid ordination av hörapparat. Vid landstingsstyrelsen yrkade dock alliansen att kostnadstaket för hörapparaterna behålls på nuvarande nivå, dvs 3.300 kronor.
- Om det är medicinskt motiverat kan man redan med nuvarande regler få en dyrare hörapparat ersatt, menar andre vice ordförande Suzanne Frank (m).
Oförändrad skatt 2007

Även skatten föreslås av landstingsstyrelsen bli oförändrad nästa år, dvs 10,20. I finansplanen fastställs nettokostnadsramen till 3 568 mkr. Arbetet fortsätter enligt plan för att återställa tidigare års underskott till år 2009.

Vid styrelsemötet presenterade alliansen tilläggsyrkande till finansplanen. Landstingsdirektören ska snarast presentera förslag hur de 5 miljoner till vårdgarantin ska användas för att korta väntetiderna. I samband med psykiatrins översyn ska förslag tas fram till användning av de ca 10 miljoner som regeringen tilldelar vårt län.
Alliansen avser att satsa på uppföljning och att utveckla arbetet med jämförelser för att få underlag till framtida beslut. Bland annat avser alliansen att ta initiativ till att förbättra läkarförsörjning och att införa husläkare för de medborgare som så önskar.
Svar på motioner

Landstingsstyrelsen diskuterade ett antal motioner, vilka kommer att behandlas i landstingsfullmäktige.

* Främja goda levnadsvanor
Folkhälsoutskottets (s)- och (c)-ledamöter föreslår att uppdragsavdelningen tar fram ett underlag som beskriver vilka insatser sjukvården kan göra för att främja folkhälsan.
* Centrum för missbruksproblematik
Gerd Lansler (kd) föreslår att möjligheterna för att bilda ett centrum för missbruksproblematik utreds. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan inom missbruksområdet mellan landstinget och kommunerna.
* Ekologiska livsmedel
Två motioner om ekologiska livsmedel inom landstinget har inkommit som bland annat föreslår att landstinget ska ha som mål att 25 % av köpta livsmedel vara ekologiska senast 2010.

Ny- och ombyggnad av lokaler för rättspsykiatrin

I höst slutförs byggnationen av ny vårdbyggnad inom rättpsykiatriska regionkliniken. Dessa lokaler kommer att uppfylla alla nu kända krav på hur lokaler ska vara utformade för de svårast sjuka patienterna som vårdas enligt lagen om rättspsykiatriska vård (LRV) och lagen om tvångspsykiatrisk vård (LPT).
Även befintliga lokaler inom kliniken behöver viss ombyggnad föra att svara mot säkerhetskraven, t ex installation av sprinklersystem. Behov finns också att snarast tillskapa säkra och moderna lokaler för de LRV- och LPT-patienter som vårdas på länsnivå.
Landstingsstyrelsen är eniga om att projektering ska starta för ny- och ombyggnad av lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken till en bedömd kostnad om ca 70 miljoner kronor. Landstingsdirektören får i uppdrag återkomma med rapport om verklig anbudskostnad som underlag för tilläggsbudget.
Driftenheterna klarar i stort åtagandet

Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner planen för åtagande 2007. Planen sammanfattar driftenheternas svar på hur man ska klara att genomföra uppdragsbudgeten.
I stort räknar driftenheterna med att klara att utföra sina uppdrag inom tilldelad ram. Uppskattningsvis saknas dock ca 25 miljoner för att helt uppfylla uppdragen. Vissa enheter har t ex inom planerad tidsram svårt att uppfylla kraven på rationaliseringar som följd av att man infört olika administrativa stödsystem.
Inte heller klarar alla enheter att fullt ut erbjuda vård till alla patienter inom de tidsgränser som anges i den nationella vårdgarantin. Primärvården räknar med att till 90 % kunna erbjuda läkarkontakt i inom sju dagar. Länssjukvården å sin sida räknar med att till minst 90 % kunna erbjuda vård till patienter inom prioriteringsgrupp 3 inom 90 dagar. Psykiatrin, rehab och folktandvården räknar dock med att kunna uppfylla detta till 100 %.
Vissa frågetecken kvarstår också att lösa när det gäller att anpassa verksamheten till kraven som ställs i EG:s arbetstidsdirektiv. Landstingsdirektören återkommer vid mötet i december med en mer detaljerad rapport.
Fortsatt utredning för samordnat barncentrum

Landstingsstyrelsen vill på sikt ha ett Barncentrum på Centrallasarettet i Växjö. Inledningsvis handlar dock arbetet om att utveckla arbetsformerna i nätverket mellan de olika enheterna som ska ingå, dvs barn- och ungdomskliniken på Centrallasarettet, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen samt barnhälsovårdens centrala funktioner. En översyn ska ske av strukturplanen för Centrallasarettet för att klargöra kostnader och förutsättningar för att även samordna verksamheten lokalmässigt.
Översyn av den psykiatriska vården

Mot bakgrund av den psykiska ohälsan är ett stort folkhälsoproblem som ger en tung belastning för sjukvården föreslår Suzanne Frank (m), Rolf Sällryd (kd) och Yngve Filipsson (fp) i en skrivelse att en samlad översyn sker av den psykiatriska vården i länet. Psykiatrin befinner sig i stark utveckling och behöver tydliga inriktningsmål. De menar att översynen ska omfatta både barn-, vuxen- och äldrepsykiatrin samt även se till samverkande verksamheter både inom landstinget i övrigt och kommunerna. En extern utredare ska upphandlas för uppdraget som ska vara slutfört till den 1 april 2007. Målet är att skapa en framtidsinriktad, rationell och effektiv vård inom Landstinget Kronoberg.
Nytt ersättningssystem för primärvården

Från 1 januari införs nytt ersättningssystem inom primärvården av en enig landstingsstyrelse. Förslaget har utarbetats efter en skrivelse från Sven-Åke Gustavsson (s) och Paul Johansson (c) och ska ses som ett första steg mot en ny ersättningsmodell. Från årsskiftet ersätts primärvården enligt följande principer.

* Kapitering, dvs ersättning per individ som bygger på en passiv listning per närsjukvårdsområde. Möjlighet att göra aktivt val byggs in när datorsystemet gör det möjligt.
* 200 kronor per besök för att stimulera förbättrad tillgänglighet. För att stödja att man använder resurserna optimalt gäller detta alla typer av besök.
* 500 kronor per besök när patienten kommer från annat primärvårdsområde i syfte att ytterligare förbättra tillgängligheten och stödja det fria vårdsökandet. Gäller alla typer av besök.
* Dessutom belastas primärvårdsområdet med 800 kr per besök som egna patienter gör på jourläkarcentralerna. Syftet är här att stimulera till förbättrad tillgänglighet på dagtid och en kostnadseffektiv vård (vård på rätt nivå).

Modellen ska ses om ett steg i utvecklingen av närsjukvårdskonceptet och genomförandet ska ske inom befintlig ramar. Modellen ska utvecklas efterhand så att man även bygger in mått på kvalitet och patientnöjdhet.
- Det är viktigt att förändringar görs stegvis för att stödja arbetet med att utveckla närsjukvården i länet. Vi börjar med ett fåtal variabler och utvecklar efterhand, menar landstingsstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson (s).
- Det ska inte handla om att flytta runt patienter utan systemet ska premiera hög kvalitet i vården, säger förste vice ordförande Paul Johansson (c).
Patienter ersätts vid inställda operationer

Nu kommer patienter att kunna få ersättning med maximalt 800 kronor för kostnader vid inställda operationer, undersökningar och behandlingar. Ersättning utbetalas inte för vård som ställs in på grund av force majeure. Ersättningen omfattar t ex utlägg och verifierade kostnader som patienten haft. Ev patientavgift ska återbetalas. När det gäller resor ersätts dessa enligt reglerna för sjukresor dock utan avdrag för egenavgift.
Revisionsrapport av vårdkedjan för äldre

Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma med ett svar till mötet i februari på de synpunkter som inkommit från landstingets revisorer efter granskning av vårdkedjan för äldre. Bland annat påtalas brister när det gäller läkemedelslistor.
Regional samarbete om övervikt

Landstingsstyrelsen säger ja till det förslag som inkommit från Södra sjukvårdsregionen om regionalt samarbete för prevention och behandling av övervikt och fetma.

Ingrid Persson
Informationschef
Tel 0470-58 86 38, mobil 0709-84 47 01