Naturvårdsverket

Nytt forskningsprogram om luftföroreningar och människors hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 11:10 CET

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och miljön. Därför satsar Naturvårdsverket på ett nytt forskningsprogram som får 17 miljoner i stöd under de första tre åren.Naturvårdsverket har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att under sex år leda forskningsprogrammet ”Frisk Luft i Sverige”. Programmets målsättning är att Sverige ska fortsätta vara en viktig aktör när det gäller luftföroreningars effekter på människors hälsa och miljö. Programmet bygger på tidigare luftvårdsforskning inom två program finansierade av Naturvårdsverket och Mistra.Fortsatt luftvårdsforskning av hög internationell kvalitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna bevara och utveckla sina möjligheter att ta initiativ inom området. Därför gör Naturvårdsverket denna forskningssatsning på ”Frisk Luft i Sverige”, säger Erik Fellenius, direktör vid Naturvårdsverkets forskningssekretariat.Nya aspekter på luftföroreningsproblemet

Programmet vidareutvecklar flera nya aspekter på luftföroreningsproblemet. Hälsoeffekter kommer att vara prioriterade, framför allt förståelse av mekanismerna bakom de luftburna partiklarnas ursprung och negativa effekter på människors hälsa. Ett annat prioriterat område rör effekter av kvävenedfall på ekosystem och biologisk mångfald.Det är mycket glädjande att Sveriges framgångsrika forskning inom luftvårdsområdet kan fortsätta att utvecklas, säger Peringe Grennfelt, programchef för det nya forskningsprogrammet.Betydelse för utformning av luftvårdspolitiken

 Programmet kommer att få stor betydelse för utformningen av den politik som Sverige kommer att driva i europeiska och internationella organisationer. Det blir också ett viktigt stöd i arbetet med lokala åtgärder, säger Titus Kyrklund, handläggare vid Naturvårdsverkets miljöeffektenhet.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peringe Grennfelt, programchef, IVL Svenska Miljöinstitutet,

tel. 031-725 62 34, peringe.grennfelt@ivl.se

Erik Fellenius, direktör forskningssekretariatet,

Naturvårdsverket, tel. 08-698 13 08, 070-590 75 62, erik.fellenius@naturvardsverket.se

Titus Kyrklund, handläggare enheten för miljöeffekter, Naturvårdsverket,

tel. 08-698 11 46, 070-7762472, titus.kyrklund@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, tel. 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.