Örnsköldsviks kommun

Nytt från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 18:40 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 februari 2016. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Örnsköldsvik kommun positiv till nytt regionalt utvecklingsansvar
Örnsköldsviks kommun säger i ett yttrande till Finansdepartementet ja till förslaget om regionalt utvecklingsansvar. Det ligger i linje med den ansökan om att ta över det regionala utvecklingsansvaret som Landstinget Västernorrland med stöd från kommunerna i länet har lämnat in till regeringen. Detta ser också Örnsköldsviks kommun som en förberedelse för större regioner i enlighet med det arbete som nu bedrivs inom regeringens indelningskommitté som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning.

Affischeringsmöjligheter förbättrade
Mats Helli föreslår i ett medborgarförslag från 2014 att kommunen ska sätta upp affischeringstavlor i Örnsköldsviks centrum där befolkningen ska kunna ta del av kommande arrangemang av olika slag. Under 2015 har en digital och en traditionell affischtavla satts upp och en enkät har skickats ut om eventuellt ytterligare behov. I och med detta föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska se intentionerna i medborgarförslaget som tillgodosedda.

Nej till minnesplakett för Artedi
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Anna Anderssons medborgarförslag om att uppmärksamma Peter Artedi i staden Örnsköldsvik genom exempelvis en minnesplakett. Peter Artedi var biolog och kallas för iktylogins (vetenskap som studerar fiskar) fader och föddes i Anundsjö 1705. Kommunstyrelsen hänvisar de beslut om avslag som fullmäktige tog 2014 och 2015 som också gällde just att uppmärksamma Peter Artedi.

Minoritetsrådet får arbetsordning
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den arbetsordning som nu har tagits fram för minoritetsrådet i Örnsköldsvik. I minoritetsrådet ska samråd ske kontinuerligt med representanter för de nationella minoriteterna i kommunen i frågor som berör dem. Minoritetsrådet ska också bjuda in till öppet samråd med respektive nationell minoritet en gång per år.

Natur- och friluftsrådet får arbetsordning
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner arbetsordningen för natur- och friluftsrådet. Natur- och friluftsrådet består av representanter från kommunen, föreningar, företagare och markägare och ska förbereda och följa upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten och arbeta med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram.

Flera områden får nya policyer
Nya policyer har tagits fram för områdena trygghet och säkerhet, biblioteksverksamhet och näringslivsfrågor och kommunstyrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner dem. Under förutsättning att fullmäktige gör detta säger kommunstyrelsen även ja till de strategier för samma områden som också har tagits fram.

Inväntar klargörande från regeringen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ge bildningsnämnden, omsorgsnämnden och humanistiska nämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder och kostnader som skulle bli aktuella om kommunen skulle bli förvaltningsområde för samiskan. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunen ska avvakta att ansöka till dess att regeringen har klargjort hur den kommer att hantera nya ansökningar.

Ny parkeringslösning för bostadsprojekt
Genom ett avtal om grön parkeringslösning och parkeringsinköp blir det möjligt att åstadkomma en bra parkeringslösning för det centralt belägna bostadsprojektet som nu genomförs nära Inre hamnen i Örnsköldsvik. Enligt parkeringsstrategin och parkeringspolicyn skulle 47 platser behöva lösas i och med att bostäderna byggs, men det går bara att ordna 35 inom fastigheten. Men i och med bilpool och en grön parkeringslösning som omfattar även reskort i kollektivtrafiken, cykelplatser och att fastighetsägaren genom parkeringsköp betalar 150 000 kronor för tre parkeringsplatser kan man alltså ändå nå parkeringsmålet.

Yttrar sig om E4 genom Åsberget
Trafikverket har begärt yttrande från Örnsköldsviks kommun om lokalisering av E4 genom Åsberget. Kommunen menar att av de två alternativen som redovisats är alternativ 1 att föredra. Det innebär att E4 dras på en vägbro över Älgenrondellen och Carstedts bil, föratt sedan ansluta till nuvarande E4 norrut. Av- och påfartsramper som ansluter till Björnavägen och befintliga E4 skulle då byggas. Nuvarande sträckning skapar problem för miljö, hälsa, trafiksäkerhet, trivsel och framkomlighet och en tunnel i Åsberget skulle vara bättre alternativ. Ännu finns det dock inget beslut om att tunneln ska byggas.

Tomträttsavtal för Evenemangsarenan
Örnsköldsviks kommun och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB har upprättat ett tomträttsavtal för fastigheten Örnsköldsvik 9:7. Avtalet grundar sig på det tidigare arrendeavtalet och gäller för 10 år med en tomträttsavgäld på 429 000 kronor per år.

Bidrag till etapp två av Framtidens hus
Kommunstyrelsen föreslår att Mellansels IF ska få 700 000 kronor i bidrag för att genomföra etapp 2 i projektet Framtidens hus i Mellansel. Etapp 1 kostade 3,7 miljoner kronor och etapp 2 är kostnadsberäknat till 4,2 miljoner. Framtidens hus ska innehålla ett gym för alla, även för personer med funktionsnedsättning, relaxavdelning, utbildnings-/konferensavdelning samt en entreprenörsavdelning med frisersalong.

Övriga ärenden:Representation i det länsövergripande nätverket ”Hållbarhetsrådet i Västernorrland”
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän

 Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.