Lycksele kommun

Nytt från Lyckseles kommunstyrelse

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:43 CET

KOMMUNSTYRELSEN 27 feb
Ombudgetering av investeringsmedel i Lycksele kommun

Kommunstyrelsens förvaltning och Tannbergsskolan gör en ombudgetering av investeringsmedel
för 2007. Bland annat överförs medel från 2006 för att färdigställa
lokaler för byggprogrammet och rusta upp träningslokalen på Tannbergsskolan. I
Vita huset planeras att sätta in en hörslinga för att förbättra tillgängligheten.
Nämnderna har lämnat in förslag på ombudgeteringar till Uppdragskontoret och kommunekonomen
Göte Windelås har redovisat det. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget
och kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet 23 april.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.seLycksele medfinansierar regionala tillväxtprogrammet

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 7 miljoner till medfinansiering av Regionala
tillväxtprogrammet för 2007.
Från och med 2007 får Regionala tillväxtprogrammet som omfattar perioden 2007-2013
en helt ny struktur med nya insatsområden och åtgärder. Regionala tillväxtprogrammet
kompletteras med en indikativ finansieringsplan samt en plan för genomförande, uppföljning
och lärande. Slutgiltigt beslut angående förändringarna tas i Länsstyrelsens styrelsemöte
den 19 mars.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se


Lycksele vill planera för vindkraft

Kommunstyrelsen beslutar att skicka in en ansökan till Boverket om planeringsstöd
för vindkraft.
Miljö– och samhällsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ansökan för planering av
vindkraftsanläggningar. En arbetsgrupp har gjort ett förslag till ansökan med tidplan och
kostnadsberäkning.
En vindkraftsplanering kan medföra ökad produktion av förnybar energi inom kommunen
och bidra till att uppnå kommunens vision och mål inom energi– och klimatområdet. Projektet
följer kommunens program för utveckling och tillväxt och stödjer insatsområdet
gruvnäring i kommunens utvecklingsarbete.

Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se

Lyckseles bokslut 2006
Nu är bokslutet klart och resultat blev 17 mkr. Som ett led av Lycksele kommuns
goda resultat fonderas 15 miljoner kronor av det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen beslutar att färdigställa 2006 års bokslut med följande tillägg
- att skriva ned värdet på pelleteringsanläggningen med 1 776 tkr
- att Lärcentrums reserverade medel från 2005 hålls fortsatt reserverade.
- att reservera 15 miljoner till eftersatt underhåll med kriterier enligt myndighetskrav och
sänkta driftskostnader
Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 19 mars.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se


Lyckseles plan för extraordinära
händelser

Planen ska samordna de kommunala ledningsinsatserna och utgöra en grund för
nämndernas, förvaltningarnas och bolagens planering för verksamheten vid extraordinära
händelser.
I en ny lag, som i vissa delar började gälla från 30 juni 2006, ska varje kommun genomföra
en risk– och sårbarhetsanalys och inför varje mandatperiod fastställa en plan för extraordinära
händelser. Räddningstjänsten har gjort ett förslag till plan och har tillsammans
med verksamheterna börjat med en risk– och sårbarhetsanalys.
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till föreslagen Plan för extraordinära händelser. Det
slutgiltiga fastställandet tas av kommunfullmäktige.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se