Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nytt från Styrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 17:27 CET

Tisdagen den 8 februari sammanträdde styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
På förmiddagens temamöte fick styrelsen information om område Medot, om
ansvarsärenden och bokslut 2006. Under styrelsemötet behandlades följande ärenden:

Bokslut 2006
Styrelsen godkände årsredovisningen för 2006. Under hösten fick styrelsen information om
ett befarat underskott och åtgärder (utöver redan beslutade handlingsplaner på områdesnivå)
sattes in för att minska sjukhusets kostnader. Det gav också resultat. Ett befarat underskott på
135 miljoner i oktober krympte till närmare 111 miljoner vid årets slut. Sjukhuset utförde
under 2006 också mer vård än som fastställts i vårdöverenskommelsen för år 2006. Vidare har
tillgänglighet och medicinsk kvalitetsuppföljning förbättrats och sjukfrånvaron fortsätter att
minska. Sjukhuset har också varit framgångsrikt inom forskning och utbildning.
– Ett i många avseenden framgångsrikt år, summerar sjukhusdirektör Jan Eriksson.
Han betonar också att år 2007 skall SU:s budget vara i balans, vilket förutsätter fortsatta
åtgärder för att uppnå detta mål.
Kontaktperson: Jimmy Kero, tfn 342 3771

Projekt SU 2015 sjösätts
Bäst i Norra Europa på klinisk forskning, utveckling och utbildning är två av elva punkter i
SU:s målbild 2015. Vi ska också bli bättre på att samverka med andra vårdgivare i
vårdkedjan. Styrgrupp för Projekt SU 2015, som startar i februari 2007 och som löpande
redovisas till styrelsen, är SU:s ledningsgrupp. Arbetet bygger på SU:s vision och genomförs
bland annat genom särskilda arbetsgrupper, arrangerade mötesplatser och uppdrag till
enskilda medarbetare. Dialog med samarbetsparter och uppdragsgivare är också en viktig del.
Styrelsen gav sjukhusdirektören uppdraget att genomföra projektet.
Kontaktperson: Ingvar Svensson, tfn 342 3126

Ekonomiskt utrymme för mer vård
Styrelsen informerades om arbetet med vårdöverenskommelsen 2008 med förslag om vilka
områden som för SUs del är angelägna att ta upp i dialogen med Hälso- och
sjukvårdsnämnderna. Det gäller bland annat finansiering för kostnadsökningar av löner och
priser men också för att befolkningen blivit större och äldre. Finansiering för rättspsykiatri
och av nya behandlings- och diagnosmetoder liksom läkemedel är andra ämnen på agendan.
Kontaktperson: Madeleine Andersson, tfn 342 3648
Strategiska investeringar
Styrelsen informerades om pågående och planerade investeringsprojekt. Nya vårdbyggnaden,
p-däcket och upprustning av låghuset på Sahlgrenska är pågående arbeten. Planerade projekt
är bildcentrum, låghuset etapp 3, upprustning av diverse enheter inom Sahlgrenska samt
rättspsykiatrin. Längre fram ligger laboratoriebyggnad på Sahlgrenska, om- och tillbyggnad
av Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, klinikexpeditioner på Mölndal och lokaler
för kostförsörjning, forskning och operation på Östra. Investeringarna bedöms kosta 600-700
Mkr per år.
Kontaktperson: Lennart Ring, tfn 342 6879

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin
Bra att behovet av en vårdkedja från basnivå, över primärvård till specialistnivå, identifieras
står det i SU:s yttrande över remissen Regional utvecklingsplan för barn- och
ungdomspsykiatrin. En del påpekanden görs i svaret, som styrelsen beslutade att översända
till regionens hälso- och sjukvårdsutskott. Dessa påpekanden handlar om såväl planens
faktainnehåll som verksamhetsupplägg.
Kontaktpersoner: Paul Uvebrant, tfn 343 47 31, Marie Beckman Suurküla, tfn 343 68 20
Kunskap för det goda livet
Styrelsen ställde sig bakom ett gemensamt visionsdokument för Västra Götalandsregionen
och Göteborgs universitet, med namnet Kunskap för det goda livet. Dokumentet presenterar
de två samarbetsparternas synsätt kring utbildning, forskning och praktiskt vårdarbete, ”en
gemensam väg för hållbar hälsa”, och tjänar som bakgrund till ett mer formaliserat avtal
mellan regionen och universitetet. Syftet är att tillsammans driva kunskapsutveckling och
vård framåt på god vetenskaplig grund och genom prövad klinisk erfarenhet.
Kontaktperson: Conny Persson, tfn 342 37 80

Med vänliga hälsningar
Ann-Christine Andersson, kanslichef, 342 38 01