Naturskyddsföreningen

Nytt, giftigare medel tillåts i skogen

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2003 09:00 CEST

Kemikalieinspektionen (KEMI) godkände på måndagen cypermetrin för behandling av skogsplantor. Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är starkt kritisk mot beslutet.

Bekämpningsmedlet ersätter permetrin som efter kommande årsskifte inte längre får användas i skogsbruket.

- Beslutet är ett steg bakåt, bort från riksdagens miljömål om en giftfri miljö, säger Mona Blomdin Persson, SNF:s miljöchef. Kemikalieinspektionens beslut innebär att möjligheterna för alternativen till kemisk bekämpning bromsas.

- Skogsbruk kan och skall bedrivas utan gifter, säger Jonas Rudberg, SNF:s skogshandläggare. Att tillåta ett ämne som är giftigare än sin föregångare är helt uppåt väggarna. Dagens beslut innebär dessvärre nya risker för både naturen och människan.

Snytbaggen är ett stort problem för dagens skogsbruk genom att den massförökar sig vissa år och slår ut en stor del av skogsplantorna, framför allt i landets södra delar. Problemet har skapats genom kalhyggesbruket som ger i det närmaste idealiska förutsättningar för baggen.

- Angreppen kan minskas med anpassad skötsel, säger Jonas Rudberg, SNF:s skogshandläggare. På längre sikt måste alternativa skogsbruksmetoder tas fram. Att som idag fokusera på en enda metod - trakthyggesbruket - är en dålig riskfilosofi och inte hållbart i längden.

Det finns idag dessutom lovande alternativ till kemiska bekämpninsmedel, exempelvis Conniflex. Detta mekaniska skydd har testats i tvååriga försök och visats sig vara lika effektivt som permetrin och dessutom billigare, eftersom man undviker upprepad behandling.

Permetrin har tidigare varit förbjudet men dispens har givits upprepade gånger. Det nu tillåtna cypermetrinet används i lägre doser än sin föregångare, men har högre akut giftighet. Om medlet kommer ut i vattendrag kan det ge omfattande skador på fisk och andra vattenlevande organismer (ca 10 gånger giftigare än permetrin). Det finns också risk att andra insekter än snytbaggar slås ut. Kemikaliinspektionen skriver i dokumentationen att det "också (finns) risk för skador på ekosystem i eller kring hygget genom påverkan på sådana insekter som (medlet) inte är avsett att bekämpa." Medlet kan ge skador även på människan, som hudirritationer och allergiska besvär hos dem som hanterar det.