Miljöstyrningsrådet

Nytt hjälpmedel för att upprätta miljöplan i byggprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 08:43 CET

För att underlätta bygg- och fastighetssektorns miljöarbete har Kretsloppsrådet publicerat ett hjälpmedel ” Vägledning för Miljöanpassat byggande” för att upprätta miljöplan i byggprojekt. En miljöplan visar på vilket sätt konsulten eller entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren angett i sitt miljöprogram.

Hjälpmedlet går att kostnadsfritt ladda hem från www.kretsloppsradet.com.

Det nya dokumentet är ett komplement till Miljöstyrningsrådets verktyg för miljökrav vid ny- och ombyggnad. Miljöstyrningsrådets verktyg finns för såväl bostäder som lokaler och kan laddas hem från www.msr.se. Miljöstyrningsrådets verktyg kan användas vid såväl upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) som vid traditionell upphandling. Det fungerar också som en allmän vägledning för miljöanpassat byggande. Det finns dessutom ett framtaget utbildningsmaterial för Miljöanpassat byggande.

Det är utmärkt att det finns hjälpmedel för att upprätta miljökrav vid upphandling av byggprojekt. De flesta byggherrar vill ställa miljökrav i sitt byggande men ibland råder osäkerhet på hur kraven ska formuleras så att de går att kontrollera och följa upp under byggprocessen, säger Kretsloppsrådets ordförande Mats Björs.

Hur kraven formuleras är särskilt viktigt om man som byggherre lyder under LOU. När man nu också fått fram ett verktyg som hjälper till att upprätta miljöplanen så är materialet ganska komplett. 

Det här materialet fyller ett stort behov, fortsätter Mats Björs. Kraven gäller energi, materialval, materialhantering, fukthantering, förvaltningsdokumentation med mera.

Arbetet med miljökraven inleddes 2007 och de första dokumenten publicerades av Miljöstyrningsrådet hösten 2009. Kriterierna, tillsammans med hjälpmedlet för upprättande av miljöplaner, täcker in större delen av byggprocessen, från de tidiga skedena till förvaltningen och bygger till delar på det ”Program för Miljöanpassat byggande vid nybyggnad” som Stockholms stad utvecklade tillsammans med Stockholms Byggmästareförening.   Programmet har nu vidareutvecklats och anpassats för hela landet. Arbetet har externt finansierats av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

Mer information om projektet finns på www.msr.se eller på www.kretsloppsradet.com. Du kan också kontakta: Johnny Kellner, Ordf och projektansvarig, Veidekke på 08-635 61 04, Per Lilliehorn, Huvudsekreterare Kretsloppsrådet på 070-991 83 56 eller Peter Nohrstedt, Ansvarig för upphandlingsverksamheten Miljöstyrningsrådet på 08-700 66 95.

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).