RFSL

Nytt i Sexualpolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 16:49 CET

Civilutskottets om äktenskapsrättsliga frågor

Civilutskottet har i sitt betänkande 2006/07:CU7 behandlat drygt 30
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden som gäller
lagstiftningen om äktenskap, partnerskap och samboende. Samtliga
yrkanden avstyrks med hänvisning till utredningen om könsneutrala
äktenskap.

I tre olika reservationer  men med samma sakliga ställningstagande 
anser ledamöter från (s), (v) och (mp) att riksdagen redan nu ska ta
ställning i principfrågan.

Utskottsbetänkandet kommer att behandlas i riksdagen den 15 februari
2007.

Svar på riksdagsfråga om organisationsstödet till RFSL

Statsrådet Maria Larsson (kd) har nu besvarat riksdagsfråga
2006/07:348 av Ewa Björling (m) om organisationsstödet till RFSL. I
svaret sägs att RFSL fyller en viktig roll som företrädare för
HBT-personer i samhällsdebatten. Frågan om organisationsstödet till
RFSL kommer att behandlas i regleringsbrevet för Socialstyrelsen, som
vid tidpunkten för frågesvaret inte var beslutat.

I regeringens beslut om regleringsbrev för Socialstyrelsen har
därefter framgått att RFSL under 2007 beviljas ett oförändrat
organisationsstöd på 6 milj kr.

Interpellation om skolans läroböcker

I en interpellation (2006/07:175) till skolminister Jan Björklund
(fp) tar Rosanna Dinamarca (v) upp Skolverkets granskning av
läroböcker. I undersökning framkommer att många läroböcker har
onyanserade och stereotypa beskrivningar som kan upplevas som
kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever, bl. a.
HBT-personer.

I skolministerns svar konstateras att det är viktigt att man inom
skolan diskuterar innehåller i de läromedel som används och
reflekterar över hur dessa stöder skolans uppdrag. Läroböckernas sätt
att beskriva ämnen och kunskapsområden får inte strida mot skrivningar
i läroplanerna och relevanta kursplaner.

Avslutningsvis anför skolministern att en välutbildad lärarkår och
kompetenta rektorer är den bästa garanten både för en bra
undervisning och för att skolorna väljer bra läromedel.

Svar på interpellation och fråga om adoptionsbeslut i Norrköping

Justitieminister Beatrice Ask (m) har nu besvarat såväl
interpellation (2006/07:196) av LiseLotte Olsson (v) som
riksdagsfråga 2006/07:412 Louise Malmström (s) om synen på
närståendeadoptioner i de fall inseminationen skett utomlands.
Interpellationen och frågan hade föranletts av en dom i Norrköpings
tingsrätt där närståendeadoption nekades eftersom inseminationen
skett utomlands.

Justitieministern hänvisar i sina svar till att hon inte kan
kommentera enskilda fall i en domstol (tingsrättens dom har
överklagats till hovrätten) varefter hon redovisar gällande
lagstiftning. Hon noterar också att en särskild utredare nyligen har
överlämnat förslag till ytterligare lagändringar när det gäller
föräldraskap vid assisterad befruktning; ett förslag som nu kommer at
beredas vidare i regeringskansliet.

Interpellation om Turkiet

Börje Vestlund (s)  från årsskiftet åter i riksdagen  har i en
interpellation (2006/07:249) till EU-minister Cecilia Malmström (fp)
aktualiserat turkiska myndigheters beslut att konfiskera ett nummer
av en tidning utgiven av den turkiska HBT-organisationen Kaos GL.
Motivet för konfiskationen var att tidningsnumret var pornografiskt.

Mot bakgrund av denna händelse frågar Börje Vestlund vilka åtgärder
EU-minister att beredd att vidta för att Turkiet, ska kunna bli
medlemmar i EU.

Av svaret framgår att Sverige anser det angeläget att den turkiska
regeringen ser över de delar av lagstiftningen som utnyttjas för att
begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna så att situationen
inte utgör ett hinder för medlemskap. Genom det svenska
Turkietprogrammet verkar regeringen bl a för att främja HBT-personers
rättigheter i Turkiet.

Riksdagsfråga om Ryssland

I riksdagsfråga 2006/07:580 av Ulf Holm (mp) till utrikesminister
Carl Bildt (m) tar han upp beslutet av Moskvas borgmästare Jurij
Luzjkov att återigen förbjuda Prideparader i Moskva. Ulf Holm frågar
utrikesministern vilka initiativ han kommer att ta i sina kontakter
med ryska politiker för att kräva alla människors lika rätt i
samhället också i Ryssland.

Utrikesministern säger i sitt svar att utvecklingen vad gäller
respekt för mänskliga rättigheter i Ryssland i vissa avseenden har
avstannat eller rentav gått bakåt på senare år. Den negativa attityd
gentemot HBT-personer, som Moskvas borgmästare givit uttryck för, är
oroande.

I svaret konstateras att Sida ger stöd till bl a RFSL, som stöder
lokala organisationer i nordvästra Ryssland. Regeringen kommer på
olika sätt och genom olika kanaler att fortsätta att verka för alla
människors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna utan
diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Utredning om föräldraskap vid assisterad befruktning

Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande (SOU 2007:3)
Föräldraskap vid assisterad befruktning till justitieminister
Beatrice Ask (m). I betänkandet föreslås bl. a. att föräldraskapet
vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras
på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. Vidare
föreslås att den kvinna som är moderns registrerade partner
automatiskt ska anses vara barnets förälder och att en
föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande
faderskapspresumtion ska införas.

Utredningens betänkande kommer nu att remissbehandlas innan
regeringen tar ställning till förslagen.

JO-anmälan mot Östra Göinge kommun

En privatperson som besökt kommunbiblioteket i Broby upptäckte att
det inte längre var möjligt att besöka QX hemsida på den dator som
finns för allmänheten. Anmälaren anser att det är diskriminering att
inte tillåta besök på denna hemsida och har därför JO-anmält
förbudet. Kommunen har motiverat sitt förbud med att QX innehåller
bilder på nakna män som kan uppfattas som pornografiska. JO har
beslutat att utreda anmälan.

HBT-seminarium på Sida

Som inledning till arbetet med Sidas treåriga handlingsplan för
HBT-frågor anordnade Sida ett seminarium för den egna personalen och
UD-medarbetare, enskilda organisationer och konsulter som arbetar med
bistånd. Vid seminariet, som leddes av avdelningschefen Maria
Stridsman, medverkar Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan och
tidigare bl. a. ärkebiskopskandidat.

Handlingsplanen innehåller flera olika aktiviteter i syfte att
synliggöra HBT-frågorna i utvecklingssamarbetet.

ECOSOC-status till RFSL bordlagd

RFSL har ansökt om s.k. ECOSOC-status vid FN, en form av
observatörsstatus som innebär att en frivilligorganisation (NGO) får
tillgång till en mängd informationer och också har rätt att delta i
vissa FN-sessioner.. Frågan om HBT-organisationers ECOSOC-status är
en kontroversiell fråga inom FN-systemet och framför allt muslimska
och katolska länder har motarbetat HBT-organisationerna. Förra året
beviljades dock tre HBT-organisationer ECOSOC-status, bl. a. LBL i
Danmark.

Vid ett möte med den s.k. NGO-kommittén, som förbereder beslut om
ECOSOC-status, fick RFSL och en kanadensisk organisation sina
ansökningar granskade. Från länder som Pakistan och Egypten ställdes
flera frågor till företrädare från RFSL. Beslutet från NGO-kommittén
blev att skjuta upp det slutliga ställningstagandet.

Inget HBT-program i Mölndal

Folkpartiet i Mölndal föreslog i en motion 2005 att staden skulle
utarbeta ett särskilt HBT-program. Därefter har motionen varit
föremål för remissbehandling till olika kommunala nämnder. Samtliga
har avstyrkt motionen med hänvisning till att det redan finns
styrdokument för att motverka diskriminering, kränkande särbehandling
och trakasserier.

Strax före jul slutbehandlades motionen av kommunfullmäktige som då
avslog motionen. Det var endast folkpartiet som yrkade bifall till
motionen.

Motion i Avesta kommun

Anneli Palm (s) har i en motion till kommunfullmäktige i Avesta tagit
upp behovet av en ökad HBT-kompetens hos kommunens anställda. I
motionen tar hon bl. a. upp skolans roll, fritidsgårdarnas möjlighet
att upptäcka både diskriminering och utsatthet,
äldreomsorgspersonalens behov av HBT-kompetens liksom att
socialtjänstens arbete med familjer och andra individärenden
underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer.

Beslut i Karlstads kommun

Kommunfullmäktige i karlstads kommun har nu beslutat i ett ärende där
nolltolerans mot våld och all form av diskriminering varit
utgångspunkten. Som ett led i detta arbete bör politiker och
anställda i Karlstads kommun utbildas i HBT-frågor och andra
diskrimineringsfrågor. Kommunfullmäktige anslog 250 000 kr till detta
arbete.

Vid kommunfullmäktiges behandling av frågan rådde stor enighet om
anslaget. Det var endast Ingemar Lindgren (Sd) som motsatte sig
förslaget. Han menade att pengarna i stället skulle ges till Sveriges
fattigpensionärer. Han menade också att det var fel att ha som
målsättning att Karlstad skulle bli en av de bästa kommunerna i
Sverige när det gäller HBT-frågor.

Kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 58-2 att bifalla
förslaget om en särskild utbildningsinsats.

Interpellationer i Uppsala kommun

Den senaste tiden har två interpellation debatterats i Uppsala
kommunfullmäktige. Ilona Szatmari Waldau (v) tar i en interpellation
upp skolverkets granskning av läroböcker, som visar att det
förekommer onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna.
Hur undrar därför om det förekommer kränkande och diskriminerande
läromedel i Uppsalas skolor.

I en annan interpellation undrar Johan Lundqvist (mp) vad den nya
majoriteten i kommunen har för avsikt att vidta för att verkställa
fullmäktiges tidigare beslut att uppdra till samtliga nämnder att öka
kunskapen och kompetensen i HBT-frågor. I det korta svaret från
kommunalrådet Gustaf von Essen (kd) sägs endast att inga särskilda
åtgärder planeras utöver dem som fullmäktige givit och som styrelse
och nämnder har att rätta sig efter.

RFSL:s periodiska publikationer

Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt
i sexualpolitiken: 12 nr/år. Pren. 200 kr/år. Gratis via e-post.
Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och
350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet
ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt
med angivande av källa.

Adress
RFSL
Box 350
101 26 STOCKHOLM
08-50 162 900 (tel)
08-30 47 30 (fax)
forbund@rfsl.se
http://www.rfsl.se

RFSL:s förbundskansli
Tel: 08-50 162 900
E-post: press@rfsl.se
_________________________________________________________
RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är ett förbund som
verkar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL
bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt
slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala
och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information och Sörens blogg:
http://www.rfsl.se