RFSL

NYTT I SEXUALPOLITIKEN

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 08:56 CEST

Nr 7/2007 (juli 2007)
ISSN 1401-9639 (tryckt version)
ISSN 1401-9655 (elektronisk version)

Utgivet av RFSL –
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheterRFSL får konsultativ status i FN
RFSL har ansökt om konsultativ status vid FN. Beslut i sådana frågor tas av FN:s råd för ekonomiska och sociala frågor (ECOSOC). Det finns flera tusen frivillig organisationer (NGO) som har konsultativ status och de flesta ansökningar beviljas utan debatt.

För organisationer som har konsultativ status innebär det att man har rätt till ackreditering vid olika möten med FN och dess organ och kan i vissa fall beviljas rätt att göra inlägg i debatter. Man får också löpande information om vad som händer inom FN i olika frågor.

De senaste åren har flera HBT-organisationer ansökt om konsultativ status och detta har blivit en kontroversiell fråga bland vissa av FN:s medlemsländer, framför allt från muslimska länder och länder i Afrika och delar av Sydamerika. Förra året blev dock ett genombrott då n&ari ng;gra HBT-organisationer beviljades konsultativ status (bl. a. LBL i Danmark).

Vid årets session med ECOSOC skulle RFSL:s ansökan sakbehandlas. Frågor om konsultativ status behandlas först i en förberedande kommitté (NGO-kommittén). Denna kommitté hade av någon försetts med svenska tidningsartiklar om RFSL, som där utpekades som en pedofil organisation. Detta material användes flitigt av delegaterna från bl. a. Egypten och Pakistan.

NGO-kommittén beslutade senare att avstyrka att RFSL och en kanadensisk HBT-organisation beviljades konsultativ status. Vid ECOSOC:s möte i juli 2007 frångicks dock NGO-kommitténs rekommendation och ECOSOC beslutade att bevilja RFSL och den kanadensiska organisationen konsultativ status. Bland de länder som röstade för märktes bl. a. Guinea Bissau, som är det första afrikanska land som har st&oum l;tt konsultativ status för en HBT-organisation. Rö! ;stninge n utföll på följande sätt:

Bifall: Albanien, Bolivia, Brasilien, Danmark, Frankrike, Grekland, Guinea Bissau, Island, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.
Avslag: Benin, Guinea, Indonesien, Irak, Kina, Pakistan, Ryssland, Saudiarabien, Somalia, Sri Lanka, Sudan och Vitryssland..
Avstår: Angola, Barbados, Costa Rica, El Salvador, Filippinerna, Guyana, Haiti, Indien, Kap Verde, Paraguay, Sydafrika och Thailand..
Frånvarande: Kongo (Kinshasa), Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Tchad, Kazakstan,.OSSE:s parlamentariska församling
OSSE:s parlamentariska församling, som består av parlamentariker från de 56 medlemsländerna, träffas årligen och diskuterar olika gemensamma frågor. Till årets möte i Kiev hade ett antal italienska parlamentariker presenterat ett mycket försåtligt ändringsförslag i resolutionen om mänskliga rättigheter i syfte att få bort orden ”frihet till sexuell identitet” i ett stycke som rörde kvinnors rättigheter.

Ändringsförslaget röstades ned med röstsiffrorna 30 – 24. Den svenska riksdagsledamoten Cecilia Wigström (fp) lobbade aktivt mot förslaget. Hon var också den enda talare som tog upp frågan i sitt anförande.Riksdagsfråga om främjande av HBT-rättigheter internationellt

Birgitta Ohlsson (fp) har i riksdagsfråga 2006/07:1505 till utrikesminister Carl Bildt (m) aktualiserat alliansregeringens första regeringsförklaring där man angav att regeringen skulle verka för att stärka FN:s arbete i kampen mot förtrycket av HBT-personer.

I sin fråga till utrikesministern undrar nu Birgitta Ohlsson vilka specifika och konkreta åtgärder som utrikesministern under det gångna året vidtagit i såväl multilaterala sammanhang som vid bilaterala kontakter med stater som kränker HBT-personers mänskliga rättigheter.

Under riksdagens sommaruppehåll är svarstiden på riksdagsfrågor förlängd.Riksdagsfråga om HBT-perspektivet i den svenska biståndspolitiken

Birgitta Ohlsson (fp) aktualiserar i riksdagsfråga 2006/07:1506 till biståndsminister Gunilla Carlsson (m) regeringens utrikespolitiska deklaration i våras. I denna angavs vikten av att främja demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken. Att bekämpa kränkningar av HBT-personers mänskliga rättigheter måste, enligt frågeställaren, vara en självklar uppgift även för svensk biståndspolitik.

Mot denna bakgrund frågar Birgitta Ohlsson vilka specifika och konkreta åtgärder biståndsministern vidtagit eller ämnat vidta för att foga in HBT-perspektivet i den svenska biståndspolitiken.Regeringen satsar på våldsbekämpning

Regeringen har beslutat att satsa över 50 miljoner kronor under åren 2007 – 2009 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Integrations- och jämställdhetsdepartementet finansierar uppdragen som framför allt inriktas på förebyggande och kunskapshöjande åtgärder. Regeringsbeslutet vaser uppdrag till Ungdomsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna.

För 2007 ska prioriteras insatser som exempelvis. gäller utbildning för personal inom t. ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård, men också utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (olika myndigheters) ordinarie verksamhet.

I regeringsbeslutet sägs att de riktlinjer som tagits fram ska gälla även f& ouml;r stöd till insatser där HBT-personer utgör målgruppen.Nytt faktablad från regeringskansliet

Integrations- och jämställdhetsdepartementet har tagit fram ett nytt faktablad om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning. I faktabladet sägs att detta arbetet är ett prioriterat område för regeringen.

I faktabladet presenteras ett urval av insatser för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning.Värnpliktsrådets rapport

Värnpliktsrådet har genomfört en attitydundersökning till 667 värnpliktiga. Ett av de tre områden som behandlades i undersökningen avsåg behandlingen av HBT-personer inom Försvarsmakten.

Av resultaten kan nämnas att var fjärde värnpliktig känner att det är mindre accepterat att vara öppen som HBT-person inom försvaret jämfört med övriga samhället. Det kan gälla gliringar eller uppfattningen att HBT-personer inte är önskade i exempelvis duschutrymmen. Sådana uttryck är vanligare när befälen inte ser eller hör. Det är framför allt värnpliktiga som trakasserar och kränker varandra, men det händer att även befäl fäller nedsättande kommentarer.

Värnpliktsrådet kräver mot undersökningsresultatet att försvaret prioriterar HBT-attitydfrågo r mer än vad man gör i dag. Framförallt bör försvaret se över sin personal och se till de värdegrunder och de dolda värdegrunder som finns inte bara blir läpparnas bekännelser. Värdegrunden når uppenbarligen inte ända fram till de värnpliktiga och detta är också försvarets ansvar.Ny rapport från HomO

HomO har publicerat en ny rapport, den här gången om strategier hos homo- och bisexuella för att hantera diskriminering (”Lögnernas förbannelse eller att mota Olle i grind”).

Rapporten bygger på en intervjustudie med homo- och bisexuella personer. Fokus ligger vid de strategier som homo- och bisexuella utvecklar för att undvika att bli diskriminerade och de konsekvenser dessa strategier skapar. Resultatet från studien visar att homo- och bisexuella använder sig av en mängd olika strategier för att undvika att riskera att bli diskriminerade. I rapporten har dessa renodlats till sju strategier.

En strategi är att vara öppen och konfronterande så att man på så sätt slipper lägga ner energi på att dölja sin homosexualitet. När man är öppen slipper man ofta även den indirekta diskrimineringen som sker när f&oum l;rdomar och homofoba uttryck ventileras i sociala sammanhang. En annan strategi är att kompensera de svårigheter som förknippas med att tillhöra en minoritet genom att vara duktigare än de heterosexuella. En tredje strategi är att förutse att diskriminering kan komma att äga rum och därmed undvika den innan den sker. Ett annat sätt är att ta kontroll över det sociala samspelet så att samtal inte kommer in på områden där den sexuella läggningen och den privata sfären synliggörs. En femte variant är att dölja sin läggning genom att mörka, ljuga eller leva dubbelliv. Eller så kan man bemöta diskriminering genom att hävda sina lagliga rättigheter. En sista strategi är att kapitulera, dvs. ge upp för fördomar och homofobi och dra sig tillbaka från den offentliga och sociala arenan.

Rapporten har på HomO: s uppdrag utarbetats av Hans Robertsson och Caroline Tovatt.!


Företagens bemötande av HBT-kunder

Projektet Fritt Fram har genomfört den första kartläggningen av hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och bisexuella kunder. Projektet har granskat fyra branscher: bank, försäkring, bilhandel och resebranschen. Den ena delen av rapporten redovisar vad de 15 största företagen inom de fyra branscherna ansåg om HBT-kunder och det egna företaget, medan den andra delen av rapporten är en enkätundersökning där 1200 homo- och bisexuella personer besvarat ett ental frågor.

Undersökningen ger en tydlig bild. Samtidigt som många homo- och bisexuella är osäkra på vilkeet bemötande de kommer att få, anser sig en majoritet av företagen vara tillräckligt kompetenta för ett professionellt bemötande av alla.

Bland de olika delresultaten kan nämnas att 50 procent av de personer som deltagit i enkät en är osäkra på om de kommer att bli bra bemötta som kunder på grund av att man är homo- eller bisexuell. Var femte homosexuellt par kan spontant berätta om situationer där de blivit dåligt bemötta enbart på grund av den sexuella läggningen.

Över 90 procent av de tillfrågade företagen anser sig ha tillräcklig kompetens för att bemöta homo- eller bisexuella professionellt. Men endast var tredje av dessa företag kan ge något exempel på hur man visar kunder att man har ett bra bemötaned av homo- och bisexuella kunder.

Över 95 procent av företagen i undersökningen har utbildning av personal som möter kunder men endast 4 procent inkluderar frågor rörande ett professionellt bemötande av homo- och bisexuella kunder i undersökningen.

Rapporten slutar med några tips och råd till f&ou ml;retag som vill förbättra sitt bemötande.


Polisens hatbrottsjour

Polismyndigheten i Stockholms län startade den 1 maj 2007 ett särskilt hatbrottsprojekt som ska pågå till september 2008. Hatbrottsjouren består av två polispatruller som arbetar med hatbrott på heltid, en på Södermalm och en på Norrmalm i Stockholm. De kontaktas direkt när ett hatbrott skett och tanken är att de ska åka till brottsplatsen för att ta upp polisanmälan och hålla förhör med alla inblandade. Om projektet får ett lyckat resultat ska erfarenheterna spridas till resten av Stockholms län.

Från och med den 13 februari i år sker registreringen av hatbrott mer systematiskt hos Stockholmspolisen. När utredarna fyller i en polisrapport öppnat sig ett s.k. pop up-fönster med frågan: ”Kan detta vara ett brott som är religionsfientligt, främlingsfientligt eller homofobiskt?”. Frågan må ;ste besvaras för att kunna gå vidare med rapporten.

Vid en redovisning nyligen av det hittills bedrivna arbetet framkom att hatbrottsjouren är överbelastad och har svårt att hinna med alla anmälningar. Man har därför begärt utökade resurser av länspolismästaren (f.n. arbetar fem poliser på Citypolisen med att utreda hatbrott). Hatbrottsjouren har sedan starten fått över 80 ärenden att utreda.Miljöpartiet i Stockholms stad

10 punkter för ett kärleksfullare Stockholm heter ett program som miljöpartiet i Stockholm har utarbetat. Bland de olika punkterna kan nämnas förslag att endast idrottsföreningar med aktivt arbete mot diskriminering och HBT-negativa attityder ska få stöd av Stockholms stad, att införa äldreboende särskilt för HBT-personer. Och att avskaffa heteronormen på dagis och förskola.
RFSL:s periodiska publikationer
Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt i sexualpolitiken: 12 nr/år. Pren. 200 kr/år. Gratis via e-post. Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och 350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt med angivande av källa.Adress
RFSL
Box 350
101 26 STOCKHOLM
08-50 162 900 (tel)
08-50 162 999(fax)
forbund@rfsl.se
http://www.rfsl.s


RFSL:s förbundskansli
Tel: 08-50 162 900
E-post: press@rfsl.se


RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är ett förbund som verkar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information och Sörens blogg: http://www.rfsl.se