RFSL

Nytt i Sexualpolitiken nr 8-9/2010

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:20 CEST

Nr 8-9/2010 (augusti-september 2010)

ISSN 1401-9639 (tryckt version)

ISSN 1401-9655 (elektronisk version)

 

Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)

Redaktör: Stig-Åke Petersson

 

Riksdagsvalet 2010

Hbt-frågorna var inte särskilt synliga under valrörelsen 2010. I Aliiansens gemensamma valmanifest saknades frågan helt och hållet och i de rödgrönas valplattform fanns en kort hänvisning till hbt-frågan i det internationella avsnittet.

Inte heller i partiernas egna valmaterial fick hbt-frågan något större utrymme, dock med två undantag. I Vänsterpartiets valtidning ”Håll ihop” finns en stor artikel om hbt-rättigheter och i Miljöpartiets valbroschyr ”Modernisera Sverige” tar man avstånd från heteronormativiteten. I Miljöpartiets affischkampanj handlade en av flera affischer om nej till heteronormativiteten.

Valet resulterade i att rekordmånga (13) öppna hbt-personer valdes in i riksdagen. Flera av dem har sedan fått tunga poster i riksdagsarbetet, exempelvis har Ulf Holm (MP) valts till andre vice talman och Hans Linde (V) utsetts till sitt partis gruppledare i riksdagen.

 

BDSM-mål I Malmö tingsrätt

Den 32-åriga man som åtalats för misshandel av en 16-årig flicka i samband med sexuellt rollspel frias av Malmö tingsrätt. Domstolen fäster avseende vid att målsäganden, som hade tidigare erfarenhet av BDSM, har lämnat sitt samtycke frivilligt och uttryckligt, och därefter begett sig till mannens bostad för att delta i rollspelet.

Åklagaren har överklagat den friande domen till hovrätten.

 

Kyrkomötet om hbt-frågor

Till årets kyrkomöte (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) har endast två motioner som rör hbt-frågorna kommit in.

I motion 2010:13 av Dan Sarkar krävs att Svenska kyrkans vigselbeslut ska rivas upp och att en återgång ska ske till de formuleringar i kyrkoordning som gällde innan förra årets beslut om vigsel för par av samma kön.

Gudstjänstutskottet avstyrker motionen i sitt betänkande 2010:4 då det inte är möjligt att riva upp beslutet från 2009. Utskottet konstaterar också att olika åsikter när det gäller äktenskapet ryms inom Svenska kyrkan.

I motion 2010:44 av Karin Långström Vinge m. fl. föreslås dels en hbt-utbildning för Kyrkomötets ledamöter och dels att Kyrkomötet ska uppmuntra stiften att starta utbildningar i hbt-frågor för anställda, ideella och förtroendevalda.

Kyrkolivsutskottet föreslår i sitt betänkande 2010:2 att båda förslagen ska avslås. När det gäller utbildning av Kyrkomötets ledamöter menar utskottet att det räcker med olika former av seminarier under sammanträdesperioden och i fråga om andra förslaget förordar utskottet, som i princip är positiv till hbt-utbildning, att denna ska vara frivillig. Till betänkandet har fogats två reservationer och en särskild mening till förmån för bifall till motionen.

Kyrkomötet kommer att ta ställning till motionerna under sitt kommande sammanträde i oktober.

 

Hbt-motion i Falkenberg

Mikael Hallberg (V) har i en motion till kommunfullmäktige i Falkenberg föreslagit att kommunen genom olika utbildningsinsatser ska arbeta för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som hbt-personer lever under. I motionen sägs bl.a. att kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag och därför bör kommunens personal ha en hög kompetens i hbt-frågor.

Motionen är nu föremål för remissbehandling hos de kommunala nämnderna innan fullmäktige beslutar.

 

Hbt-motion i Södertälje

Tage Gripenstam (C) har i Södertälje kommunfullmäktige föreslagit att kommundirektören ska få i uppdrag att ta fram en policy för hbt-frågor och en handlingsplan för samtliga kommunala verksamheter. Kommundirektören har i sitt yttrande lyft fram att det finns ett pågående arbete med att utveckla en extern handlingsplan för arbetet mot diskriminering. Planen ska innehålla konkreta åtgärder till skillnad från mångfaldspolicyn som främst upptar kommunens värderingsarbete.

Kommunstyrelsen, som nu yttrat sig över motionen, anser att befintliga dokument är tillräckligt och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

 

 

Adress

RFSL

Box 350

101 26  STOCKHOLM

08-50 162 900 (tel)

08-50 162 999 (fax)

forbund@rfsl.se

http://www.rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se