Fortum Sverige AB

Nytt liv för Bollnäs strömmar

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 09:10 CET

Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen.

Genom att ändra tappningen via Klumpströmmen som ligger mellan Fortums kraftverk i Dönje och Bollnäs kan stora miljöförbättringar åstadkommas. I dagsläget påverkas naturvärdena och friluftslivet negativt av att sommartappningen kommer för sent och att vintertappningen är för liten. Fortum ställer sig positiva till det önskemål som nu lagts fram av Kammarkollegiet.

"Mark- och miljödomstolen behöver fatta ett formellt beslut om att nya villkor ska gälla för verksamheten. Därför är det mycket bra att Kammarkollegiet nu startat den omprövningsprocess som måste till. Vi kommer att bistå en ansökan om ändrade villkor. Det kommer att innebära ett produktionstapp för vår del, men förändringen är väl motiverad av den tydliga miljönyttan", säger Fortums Hans Rohlin.

Kammarkollegiets önskemål om ändrad tappning bygger bland annat på ett forskningsprojekt som Fortum deltagit i ”Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten” genomförd åren 2006 till 2010.

"Nu räknar vi med att tillsammans med Kammarkollegiet sätta oss ned och utforma underlag till en ansökan till omprövning hos Mark- och miljödomstolen. Det finns några små detaljer som måste bli rätt bl.a. innehåller det underlag som Kollegiet tagit fram ett önskemål om att begränsa tappningen Klumpströmmen på ett sätt som inte är möjligt med hänsyn till reglerna om dammsäkerhet", säger Hans Rohlin.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin, Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion i Sverige, tfn  0702 98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.