Fackförbundet ST

Nytt löneavtal för STs medlemmar inom Almegas bransch utbildningsföretag

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 11:47 CEST

ST har träffat ett nytt löneavtal för sina ca 200 medlemmar inom Lernia AB. Avtalet är treårigt och dess totala värde motsvarar 7,3 procent.

Avtalet gäller fr o m den 1 april 2004 till den 31 mars 2007. Senast den 1 juni respektive år ska parterna påkalla förhandling om lönerevision. Det ska vara känt hos varje arbetstagare på vilka grunder lönen sätts och hur man kan påverka sin egen löneutveckling. Kriterier för lönesättning ska diskuteras parterna emellan, och kriterierna ska tillämpas lika för alla. Om lokal överenskommelse om annat inte träffas, gäller följande:

- Den 1 april 2004 avsätts en lönepott motsvarande 2,3 procent av de fasta kontanta lönerna för medarbetare som är tillsvidareanställda per den 1 april 2004. Normalt ska varje medarbetare få en lönehöjning om lägst 200 kronor per månad.

- Den 1 april 2005 avsätts en lönepott motsvarande 2,3 procent av de fasta kontanta lönerna för medarbetare som är tillsvidareanställda per den 1 april 2005. Normalt ska varje medarbetare få en lönehöjning om lägst 175 kronor per månad.

- Den 1 april 2006 avsätts en lönepott motsvarande 2,2 procent av de fasta kontanta lönerna för medarbetar som är tillsvidareanställda per den 1 april 2006. Normalt ska varje medarbetare få en lönehöjning om lägst 150 kronor per månad.

***Arbetstid***
Träffas inte lokal överenskommelse om annat senast den 30 september 2005, gäller följande:
- Individuella arbetstidskonton vidareutvecklas för alla anställda fr o m den 1 april 2004.
- Utöver redan upparbetad avsättning ska 0,5 procent av den anställdes lön avsättas till varje arbetstidskonto den 1 april 2005.
- Avsättning till arbetstidskonto kan uttas som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.

***Förbättring för föräldralediga***
Vid ledighet vid barns födelse eller adoption som medför rätt till föräldrapenning från försäkringskassan får medarbetare som varit anställd i minst ett år i följd och där anställningen fortsätter under minst tre månader efter ledigheten föräldraledighetstillägg i:
- 30 dagar om anställningen varat i ett men inte två år i följd
- 60 dagar om anställningen varat i två men inte tre år i följd
- 90 dagar om anställningen varat i mer än tre år

Avtalet är preliminärt till dess att STs förbundsstyrelse har gett sitt godkännande.

För mer information, välkommen att kontakta:
- Lena Moberg Lindwall, förhandlare, tel 070 528 00 83

ST – fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag.
ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Ny hemsida: www.st.org
Nu kan du prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org