Naturvårdsverket

Nytt miljömål: Ett rikt växt- och djurliv

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 10:12 CEST

Smaragdfingersvamp, sumpjordtunga, klockgentiana, lövgroda och fjällräv. Det är några av de 4 000 utrotningshotade arterna i Sverige som kan räddas kvar med ett nytt miljökvalitetsmål: Ett rikt växt- och djurliv.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett hur ett miljökvalitetsmål för biologisk mångfald kan utformas. Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål med det gemensamma målet att till nästa generation, år 2020, ha löst de stora miljöproblemen.

- Den biologiska mångfalden finns med i flera av de 15 andra målen, men det finns luckor som behöver fyllas igen, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör.

Mångfalden av djur och växter i Sverige hotas av övergödning och stora förändringar i markanvändningen. Klimatförändringarna hotar på lång sikt chansen för flera arter att överleva i Sverige. Naturvårdsverket föreslår att målet för ett rikt växt- och djurliv beskrivs så här: Alla arter som naturligt förekommer i Sverige ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med bibehållen genetisk variation. Den biologiska mångfalden bevaras genom att arternas livsmiljöer och ekosystemens funktioner och processer värnas. Naturen med dess växter, djur och övriga organismer är en väsentlig del av människans livsmiljö och en grund för vår hälsa och välfärd.

För att nå det stora målet föreslås sex delmål. Till 2010 bör länen ta fram landskapsstrategier för att få ett helhetsgrepp på skog, åker, våtmarker, sjöar och vattendrag. Till 2012 ska åtgärdsprogram tas fram för att restaurera biotoper (livsmiljöer) som våtmarker, ängs- och betesmarker. I Sverige finns 4 000 så kallade rödlistade arter: åtgärdsprogram för att bevara dem tas fram efter hand, exempelvis finns program för fjällräv och lövgroda och nya förbereds för vitryggig hackspett och boknätfjäril. Det är ett stort arbete att kartlägga hotade arter och bedöma hur de kan överleva.

- Utrotningen måste stoppas upp. Vi föreslår att till år 2015 ska andelen hotade arter minska med minst 30 procent jämfört med år 2000, säger Thomas Nilsson, projektledare.

För de stora rovdjuren finns riksdagsmål sedan tidigare och de kan arbetas in i miljökvalitetsmålet. Men viltförvaltningen som helhet har fler brister och Naturvårdsverket föreslår att ett nytt viltförvaltningssystem tas fram senast till år 2015. Det jaktbara viltet måste förvaltas så att stammarnas storlek och utbredning är lämpliga för samhället som helhet och att viltet kan tas tillvara som naturresurs på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs hela rapporten på www.naturvardsverket.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Zettersten, tf chef Naturresursavdelningen
08-698 14 04, 070-689 14 04, gunnar.zettersten@naturvardsverket.se
Thomas Nilsson
08-698 13 51, 070-629 88 12, thomas.nilsson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig
08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.