Banverket

Nytt mötesspår planeras i Grohed, mellan Uddevalla och Ljungskile på Bohusbanan

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 09:46 CEST

Nytt mötesspår planeras i Grohed, mellan Uddevalla och Ljungskile på Bohusbanan

Banverket har beslutat att arbeta vidare med förstudiens "Alternativ 1". I alternativet byggs ett nytt spår mellan Uddevallavägen och den befintliga järnvägen.

Regionen växer. Ett väl fungerande järnvägssystem till och från Göteborg är en av förutsättningarna för att klara tillväxten på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla är en av banorna in till Göteborg där kapaciteten idag är fullt utnyttjad. För att klara tätare och flexiblare trafikering pågår upprustning på sträckan. Banverket har bytt spår- och kontaktledningar och vi planerar ett nytt signalställverk. För att få ut full effekt av upprustningen behöver den också kompletteras med ett nytt mötesspår ungefär mitt på sträckan Uddevalla - Ljungskile, i Grohed.

Banverket har tagit fram en förstudie om ett nytt mötesspår i Grohed. Förstudien har varit på remiss hos länsstyrelsen, kommunen samt andra särskilt berörda. Förslaget innefattade olika alternativa lägen för ett mötesspår, där alternativen studerats ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Såväl Banverket som remissinstanserna är eniga om att förslagshandlingens "Alternativ 1" är att föredra. Dessutom har länsstyrelsen bedömt att projektet inte förväntas innebära någon betydande miljöpåverkan.

Banverket har därför beslutat att arbeta vidare med "Alternativ 1", som innebär att ett nytt spår byggs i områdets sydvästra del - inom den smala markremsan mellan Uddevallavägen och järnvägen. Vi kommer nu att påbörja en järnvägsplan, som skall resultera i system- och bygghandlingar. I samband med arbetet med järnvägsplanen kommer också en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. Byggstart är planerad till åren 2007-2009.

Förslagshandlingen och beslutshandlingen i sin helhet återfinns på banverkets hemsida http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____6112.asp - byggprojekt "Grohed mötesspår".