BRIO AB

Nytt omfattande åtgärdsprogram

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 15:09 CEST

Under början av året igångsattes ett åtgärdsprogram med fokus på kostnadsbesparingar och med syfte att minska kapitalbindningen.

Den negativa försäljnings- och resultatutvecklingen har emellertid fortsatt under året. Resultatet för första halvåret uppgick till -118 (-64) MSEK. Nettoskuldsättningen hade dock vid halvårsperiodens utgång reducerats till 460 (596) MSEK.

Styrelsen har idag beslutat att genomföra ett nytt mera omfattande åtgärdsprogram vars aktiviteter tillsammans med tidigare igångsatt program ska leda till en resultatförbättring om 150 MSEK på årsbasis och en minskad kapitalbindning med i storleksordningen 200 MSEK. Betydande engångskostnader kommer att belasta årets resultat. Åtgärderna ska ge väsentlig resultatförbättring under 2004 och full effekt under 2005. Kassaflödet bedöms bli positivt under 2004.

Åtgärderna i programmet medför bl a att det totala antalet anställda i koncernen kommer att minska med 150 till 175 medarbetare under en tvåårsperiod.

Åtgärdsprogrammet omfattar hela BRIO-koncernen utom affärsområdet BRIO Educational. En översyn av organisationen och verksamheten har gjorts och åtgärderna kommer bl a att leda till ökad intern effektivitet och ett bättre utnyttjande av resurser. De tyngsta delarna i programmet är:

- Produktionen. Utläggning av produktionen kommer att intensifieras. I första hand gäller det personalintensiv produktion. Tillverkningen vid enheten Snöflingan i Osby trappas ned under kvartal 1 2004.

- Centralisering av funktioner. Åtgärderna inbegriper såväl lagerhållning som interna tjänster. Dessutom kommer dotterbolagsorganisationerna att ses över i syfte att skapa regionbaserade verksamheter.

- Produktutvecklingen. Åtgärderna syftar till att flytta delar av produktutvecklingen närmare marknaden för att få ökade möjligheter att följa utveckling och trender. BRIO ska även fortsättningsvis vara ledande inom tillbehör till träjärnvägen, men en tydlig inriktning är att komplettera träjärnvägen genom att utveckla nya starka produktlinjer.

- BRIO går nu snabbt in i en ny utvecklingsfas vars resultat kommer att bli gynnsamma. BRIO, som nästa år firar 120 år, kommer efter att åtgärdsprogrammet genomförts, stå väl rustat i konkurrensen på den internationella leksaksmarknaden, säger Tomas Persson, VD och koncernchef för BRIO.

Till redaktionen:
Tomas Persson, VD och koncernchef, besvara gärna frågor fr o m kl 15.00 på tel 0703 76 00 00

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.