Huddinge kommun - politik

Nytt parkeringsprogram för Huddinge kommun.

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:27 CET

Huddinges kommunstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 27 januari att godkänna förslaget till parkeringsprogram och skicka detta vidare till kommunfullmäktige för fastställande. Programmet är en del i kommunens trafikstrategi som syftar till att skapa hållbara transportsystem som uppmuntrar till gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Genom att gör det lättare för dem som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt, exempelvis med god tillgång på cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik, så blir framkomligheten bättre även för dem som även fortsättningsvis är beroende av bilen. Cykel- och bilparkeringsplatserna ska upplevas som trygga och säkra, med bland annat bra belysning och tydlig skyltning samt vara lätta att överblicka.

–Huddinge är en stor kommun där många bor i områden med bristande kollektivtrafik och därför är hänvisade till bilen. Om fler som har möjlighet, och nära till andra alternativ, väljer bort bilen så blir trängseln på gator och parkeringar mindre för dem som faktiskt behöver den, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förutom att minska andelen ytkrävande markparkeringar syftar programmet bland annat även till att bilparkering för bostäder och verksamheter i lägen med god kollektivtrafik ska bära sina egna kostnader samt att det ska vara enkelt för besökare att hitta cykel- och bilparkering vid viktiga målpunkter som till exempel Huddinge centrum. Flexibla parkeringstal införs vid nyproduktion av bostäder, vilket innebär att kravet på antalet parkeringsplatser som behöver byggas kan sänkas om byggbolagen bygger så att bra alternativ till bilen finns.

–Huddinge kommun och resten av Stockholmsregionen växer så det knakar och då måste vi använda vår mark på bästa sätt. Varje kvadratmeter som läggs på stora markparkeringar i attraktiva lägen blir en kvadratmeter som inte kan användas till bostäder eller arbetsplatser. Vi måste utnyttja kollektivtrafiken på bästa sätt så att det blir lätt att göra rätt, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.


För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se